Kvk.V.37.507/2018/2. számú határozat

A KÚRIA
v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.V.37.507/2018/2.

A tanács tagjai: dr. Lomnici Zoltán a tanács elnöke
                    dr. Kurucz Krisztina előadó bíró
                    dr. Kárpáti Magdolna bíró

A kérelmező:

Képviselője: dr. Tordai Csaba ügyvéd

Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozat bíróság általi felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 2018. április 19. napján kelt 842/2018. számú határozata

Rendelkező rész 

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi felülvizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 1.000 (azaz egyezer) forint mérsékelt felülvizsgálati illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1]    A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (a továbbiakban: kérelmező) fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB) a  Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 2018. április 16. napján közzétett, az egyéni választókerületi választás eredményét megállapító jegyzőkönyvével szemben. Sérelmezte, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 49.§ (2) bekezdését megsértve az OEVB az eredményt megállapító döntését nem tette közzé a honlapján, csak a jegyzőkönyvet tette elérhetővé. A kérelmező álláspontja szerint a település 007. számú szavazókörében csak a szavazókör érvénytelennek minősített egyéni és pártlistás szavazólapjainak újraszámolása alapján hozható jogszerű döntés.
[2]    Az NVB a 2018. április 19. napján kelt 842/2018. számú határozatával a fellebbezést elutasította.
[3]    Indokolása szerint a fellebbezés érdemben nem vizsgálható. A kérelmező jogorvoslati kérelmében formális határozatot megjelölni nem tudott, csak az OEVB jegyzőkönyvi döntését tudta felhívni támadott döntésként, ezért fellebbezését a Ve. 221.§ (2) bekezdése alapján el kellett utasítani. Rögzítette az NVB, hogy észlelte, az egyéni választókerület eredményét megállapító formális határozat elmaradása miatt a Ve. 242.§ (1) bekezdése szerint, a választási szerv hallgatása miatti eljárás lefolytatásának van helye. Az NVB ennek megfelelően 2018. április 18-án a 800/2018. számú NVB határozatával pótolta az OEVB döntését. E határozattal szemben pedig bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek van helye.

A felülvizsgálati kérelem

[4]    A kérelmező felülvizsgálati kérelmében kérte a Kúriát, hogy a Ve. 241.§ (3) bekezdése szerint a település 007. számú szavazókörében az érvénytelennek minősített egyéni szavazólapokat számolja újra, a támadott határozatot a Ve. 231.§ (5) bekezdés a) pontja alapján úgy változtassa meg, hogy a Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán született eredményt a szavazatszámláló bizottság által érvénytelennek minősített szavazólapok újraszámolására figyelemmel állapítsa meg.
[5]    A kérelmező az érintettsége alátámasztásaként hivatkozott arra, hogy a felülvizsgálati kérelem olyan állított jogszabálysértésre vonatkozik, amelynek orvoslása esetén megváltozik az egyes jelölő szervezetek által állított egyéni jelöltekre leadott szavazatok száma, amely a kérelmezőnek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (Párt.műk.tv.) 5.§ (2) bekezdése szerinti támogatását közvetlenül befolyásolja, ezért az a kérelmező jogaira közvetlenül kihat.
[6]    Kérte, hogy a Kúria egyesítse az ügyet a 800/2018. NVB határozattal szemben benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján indult üggyel.
[7]    Indokolása szerint a Ve. 228.§ (2) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 603.§ (5) bekezdése szerint alkalmazandó, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 4.§ (6) bekezdése szerint: „a közigazgatási tevékenység felek általi megjelölése a bíróságot nem köti. A bíróság hivatalból annak taralma szerint veszi figyelembe a közigazgatási tevékenységet, és a megfelelő eljárásban bírálja el”.  Kérelmező álláspontja szerint ebből következően választási ügyekben, ha egy választási bizottság a Ve. 44.§ (1) bekezdését megsértve jegyzőkönyvi határozati formában vagy más hasonló formában hoz döntést olyan ügyben, amelyről számozott, jogorvoslattal támadható határozatot kellene hoznia, a jegyzőkönyvi határozatot vagy más hasonló formában hozott döntést – annak tartalma szerint – jogorvoslattal támadható határozatnak kell tekinteni.
[8]    Rögzítette a kérelmező, hogy az OEVB a választókerületi választás eredményét ténylegesen megállapította, arról azonban számozott határozatot nem hozott. Ezt követően ismertette álláspontját a település 007. számú szavazókörben lefolytatott szavazásra vonatkozóan, fenntartva azon véleményét, hogy jogszerű érdemi döntés csak a szavazókör érvénytelennek minősített egyéni szavazólapjainak újraszámolása alapján hozható.

A Kúria döntése és jogi indokai

[9]    A kérelmező felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.
[10]    A Ve. 222.§ (1) bekezdése értelmében „a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be”.
[11]    Az érintettségre vonatkozóan az Alkotmánybíróság hangsúlyozta: „A Ve. a jogorvoslat szabályai között az adott ügyben való érintettség fogalmát nem határozza meg, az érintettség fogalom használatával az eljárásban részes felekhez képest más résztvevői körre utal – mely elvi síkon lehet többek között, akár akinek jogát, jogos érdekét, jogi helyzetét az ügy érinti –, ezt azonban mindig az adott ügyben, esetről esetre a jogorvoslati kérelmet elbíráló szerv, jelen esetben a Kúria dönti el.” [3081/2014. (IV.1.) AB, 3097/2014. (IV.11.) AB számú határozatok].
[12]    A Kúria a Kvk.I.37.389/2018/2. számú végzésében már kifejtette, hogy a Ve. egyfokú rendes és bírósági jogorvoslattal megerősített jogorvoslati rendszerében eltérően határozza meg az egyes jogorvoslati szinteken a jogosultak alanyi körét. A fellebbviteli fórum előtt a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, a jelölt, a jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, valamint a jogi személyiség nélküli szervezet jogosult fellebbezést benyújtani (221.§ (1) bekezdés). A bírósági felülvizsgálat előterjesztésére a Ve. 222.§ (1) bekezdés értelmében azonban csak az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult. A felülvizsgálati kérelem befogadásának feltétele tehát az egyéb formai feltételek mellett az is, hogy a kérelmező az ügyben érintett legyen, és azt igazolja is.
[13]    A Kúria ítélkezési gyakorlata (pl.: a Kvk.I.37.597/2014/5., Kvk.I.37.493/2014/3., Kvk.III.37.298/2014/2. számú döntések) szerint a Ve. 222.§-ának (1) bekezdésében előírt érintettség akkor állapítható meg, ha a kérelmező saját jogaira és kötelezettségeire az állított jogsérelem közvetlenül kihat. Az eljárás irataiban megtalálható a „Szavazóköri eredmények a 007. számú szavazókör a 03. számú egyéni választókerületi szavazás jegyzőkönyve”, amelyben rögzítettek szerint jelöltként az egyéni választókerületben a kérelmező részéről jelölt nem indult. A kérelmező a jegyzőkönyv tartalmát nem cáfolta meg, ugyanakkor nem indokolta meg, részletesen nem munkálta ki, és nem igazolta, hogy az általa állított egyéni jelölt hiányában milyen érintettsége van a más jelölőszervezetek egyéni jelöltjeire leadott szavazatok módosulásában, és ahhoz miként lennének kapcsolhatók a Párt.műk.tv. 5.§ (2) bekezdésében foglalt támogatási szabályok.
[14]    A választási ügyben az érintettség vizsgálata során nincs helye hivatalból bizonyításnak, annak igazolása a kérelmezőt terheli. A kérelmező e kötelezettségét nem teljesítette, így nem igazolta a bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtásához szükséges jogorvoslati jogát.
[15]    Az érintettség igazolásának hiányában a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét a Ve. 222.§-ának (1) bekezdése és 231.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[16]    A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228.§ (2) bekezdése és a Kp. 157.§ (7) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 124.§ (5) bekezdésének megfelelően – tekintettel Ve. 229.§ (2) bekezdése folytán alkalmazandó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1.§ (2) bekezdésére – tárgyaláson kívül bírálta el.
[17]    A Kúria a kérelmezőt – illetékmentességet igazoló okirat hiányában - a Ve. 228. § (2) bekezdésének megfelelően a Pp. 630.§ (5) bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 35.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Pp. 101.§ (1) és 102.§ (1) bekezdései alapján kötelezte, hogy fizesse meg a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A.§ (5) bekezdése szerinti eljárási illetéket az 58.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti mérsékelt összegben.
[18]    A Kúria végzése elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. április 25.

Dr. Lomnici Zoltán sk.  a tanács elnöke,
Dr. Kurucz Krisztina  sk. előadó bíró,
Dr. Kárpáti Magdolna  sk. bíró