Kvk.V.37.486/2018/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.V.37.486/2018/2.

A tanács tagjai: dr. Lomnici Zoltán a tanács elnöke
                    dr. Kárpáti Magdolna előadó bíró
                    dr. Kurucz Krisztina bíró

A kérelmező:

Képviselője:   - személyesen eljáró -

A per tárgya: választási ügyben hozott határozat bíróság általi felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 2018. április 14. napján kelt 763/2018. számú határozata

Rendelkező rész 

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (ezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényáll

[1]    A kérelmező 2018. április 11-én - több alkalommal - nyújtott be kifogást a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB), amelyekben kérte annak megállapítását, hogy a 2018. április 8. napján megtartott országgyűlési képviselői választáson nem valósultak meg a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2.§ (1) bekezdés a) és e) pontjai szerinti alapelvek. Hivatkozott a Ve. 76.§ (2) bekezdés c) és d) pontjainak a megsértésére is.
[2]    Az NVB – a 2018. április 14-én kelt 763/2018. számú határozatában (a továbbiakban: NVB határozat) - a kifogást elutasította. Érdemi döntését a Ve. 43.§-ára, 75.§ (1) bekezdés a), d) és e) pontjaira, 76.§ (1) bekezdés c) pontjára, 212.§-ára, 220.§-ára alapította.
[3]    Az NVB határozatának indokolásában rögzítette, hogy a „beadványban foglaltakon túl más bizonyítékot értékelni nem tudott”. A választási bizottság - a Ve.  151.§ (2) bekezdése értelmében - bizonyítékok beszerzésére ugyanis csak a média választási kampányban való tevékenységgel összefüggésben kötelezett, és ekkor is csak abban az esetben, ha a bizonyíték konkrétan megjelölésre kerül. Jelen eljárás azonban nem a média részvételével kapcsolatos, mivel a kérelmező a Választási Iroda tevékenységét sérelmezi, ezért a kifogásban megjelölt cikkek nem minősülnek benyújtott bizonyítéknak. 
[4]    A facebook bejegyzésekre hivatkozások semmilyen konkrét elérhetőséget nem tartalmaznak. A facebook közösségi oldalon megjelent tartalom továbbá - önmagában a közösségi oldalon való megjelenés okán – nem fogadható el köztudomású tényként.
[5]    Az NVB megállapította, hogy a „választások hivatalos honlapja a szavazás napján és azt követően csökkentett üzemmódban működött, és a túlterheltség miatti leállás megakadályozása érdekében eltérő felületen, kevesebb szolgáltatást nyújtott”.  A honlap működésének csökkentett módja azonban - a kifogással ellentétben – nem érintette a mögöttes választási informatikai rendszerek működését. A csökkentett üzemmódban működő honlapon a szavazás előzetes eredménye nem informatikai hiba vagy hiányosság, hanem az egyes szavazókörökben elhúzódó szavazás miatt nem jelenhetett meg 19.00 órát követően.
[6]    Az volt az NVB jogi álláspontja, hogy a választások honlapjának csökkent funkcionalitása nem alapozza meg a választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatoknak, a választási bizottságok működésének és a szavazás technikai és tárgyi feltételeinek, továbbá a szavazatösszesítéshez és eredmény- megállapításhoz nyújtott technikai segítségnek a biztosítására vonatkozó Ve. szerinti kötelezettségek sérelmét. Ezek nem függnek össze a honlappal, attól függetlenül ellátandók. Nem érinti a honlap működése az informatikai rendszerek működését sem. A kérelmező továbbá semmilyen indokot nem jelölt meg a tekintetben, hogy a működés és a szavazás zavartalansága érdekében elkövetett átalakítás milyen módon hatott volna ki a választás tisztaságára vagy a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményére.

A felülvizsgálati kérelem

[7]    A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának hatályon kívül helyezését kérte és az NVB utasítását új eljárásra.
[8]    Érvelése szerint az NVB nem tett eleget a Ve. 43.§-a szerinti kötelezettségének, mivel nem vizsgálta meg az általa előterjesztett köztudomású bizonyítékokat, ezért tévesen állapította meg, hogy kifogása alaptalan.  Kérelmének alátámasztásaként hivatkozott az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikkére, a 2016. évi CXXX. törvény 8.§ (3) bekezdésére, 405-424.§ -aira, a 2007. évi CLXVIII. törvény 4. cikk 17. pontjára, az 1993. évi XXXI. törvény 6. cikk I. pontjára, Magyarország Alaptörvényének „Szabadság és Felelősség” rész XXIII. cikkére, továbbá „Az állam” rész 2.) cikkére.

A Kúria döntése és jogi indokai

[9]    A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme nem alkalmas érdemi vizsgálatra.
[10]    A Ve. 231. § (1) bekezdése szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja értelmében érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett, ha nem felel meg a Ve. 224. § (2) bekezdésében foglaltaknak.
[11]    A Ve. 224. § (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (3) bekezdése kimondja, hogy a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A Ve. 10. § (4) bekezdése pedig akként rendelkezik, hogy a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.
[12]    A fentiek alapján a bírósági felülvizsgálati kérelmet a jelen ügyben úgy kellett volna benyújtani – ahogyan ezt az NVB határozatának jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatása is tartalmazza –, hogy az legkésőbb 2018. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen.
[13]    A kérelmező a felülvizsgálati kérelmét - elektronikus úton - 2018. április 17-én 16:06 perckor nyújtotta be az NVB-hez, ennél fogva az elkésett. Utal e körben a Kúria arra, hogy az ugyanezen a napon korábban – szintén elektronikus úton16:00 és 16:02 időpontban előterjesztett – felülvizsgálati kérelmeit nem a megfelelő, nem az NVB határozatában megjelölt e-mail címre küldte meg.
[14]    Mivel a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét elkésetten terjesztette elő, azt a Kúria – a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján – érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[15]    A Kúria a kérelmezőt a Ve. 228. § (2) bekezdésének megfelelően a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 630. § (5) bekezdése folytán alkalmazandó a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 35. § (1) bekezdésének megfelelően, a Pp. 101. § (1) és 102. § (1) bekezdései alapján kötelezte, hogy fizesse meg a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (5) bekezdése szerinti összegű eljárási illetéket az 58. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mérsékelt összegben.
[16]    A Kúria végzése elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. április 21.

Dr. Lomnici Zoltán sk.  a tanács elnöke,
Dr. Kárpáti Magdolna sk. előadó bíró,
Dr.  Kurucz Krisztina sk. bíró