Kvk.V.37.431/2018/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A KÚRIA
 v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.V.37.431/2018/2.

A tanács tagjai: dr. Lomnici Zoltán a tanács elnöke
                    dr. Kárpáti Magdolna előadó bíró
                    dr. Kurucz Krisztina bíró

A kérelmező:

Képviselője:  dr. Ravasz László ügyvéd

A per tárgya: választási ügyben hozott határozat bíróság általi felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 2018. április 3. napján kelt 672/2018. számú határozata

Rendelkező rész 

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 672/2018. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – felhívásra – 10.000 (azaz tízezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1]    A  Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a 2018. március 28. napján meghozott 35/2018. számú határozatában (a továbbiakban: OEVB határozat) megállapította, hogy a Nemzetegyesítő Mozgalom jelölő szervezet (a továbbiakban: kérelmező) megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésébe foglalt rendelkezést azzal, hogy az országgyűlési egyéni választókerületében 2018. 04.08. napra kitűzött választási eljárás során 32 darab ajánlóívet nem adott le az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodának (a továbbiakban: OEVI) a rendelkezésére álló határidőben, ezért 320.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte. 
[2]    A kérelmező fellebbezése alapján eljárt Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2018. április 3. napján meghozott 672/2018. számú határozatában (a továbbiakban: NVB határozat) az OEVB határozatát helybenhagyta. Érdemi döntését a Ve.10. §-ára, 124. §-ára, 223. § (3) bekezdésére, 231. § (1) bekezdés d) pontjára alapította.
[3]    Az NVB azt állapította meg, hogy a kérelmező a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt határidőn belül, azaz 2018. március 5-én 16.00 óráig, 33 darab ajánlóívet nem adott át az OEVI részére. A kérelmező a korábban le nem adott ajánlóívekből a jelölt bejelentésére vonatkozó határidő elteltét követő napon, azaz 2018. március 6-án 1 darab ajánlást nem tartalmazó, valamint 30 darab ajánlásokat tartalmazó ajánlóívet adott át az OEVI-nek. A 2018. március 6-án készült átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint 2 darab ajánlóív a jelöltnél maradt. 
[4]    Az NVB álláspontja szerint a jogszabály egyértelműen fogalmaz a tekintetben, hogy az ajánlóívek leadásának elmulasztása esetén az OEVB-nek  - hivatalból eljárva - bírságot kell kiszabnia. Rögzítette azt is, hogy a Ve.-be foglalt határidők, így az egyéni jelölt bejelentésére, az ajánlást tartalmazó ívek visszaszolgáltatására és az üres ajánlóívek visszaadására vonatkozó (2018. március 5. 16.00 óra, illetve 2018. március 6. 16.00 óra) a Ve. 10. § (1) bekezdése értelmében jogvesztő. Ez pedig azt jelenti, hogy nincs lehetőség hiánypótlásra, a késedelem igazolására, a mulasztás kimentésére a határnap, illetve a határidő letelte után.
[5]    Az NVB határozatában utalt arra is, hogy az ajánlóívek átadásának elmulasztása miatt a kötelezett objektív felelősséggel tartozik, ezért nincs lehetőség a mulasztáshoz vezető egyedi körülmények értékelésére, mérlegelésére, méltányosság gyakorlására. „A választási szerveknek elegendő a mulasztás tényének megállapítása, a jogkövetkezmények alkalmazása kapcsán egyéb körülményeket nem kell vizsgálnia”.

A felülvizsgálati kérelem

[6]    A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának megváltoztatását, bírság fizetési kötelezettségének csökkentését kérte. A Ve. 124. § (2) bekezdésének megsértésére, a felülvizsgálati kérelméhez mellékelt 2018. március 05. napján 16 óra 40 perckor készült átadás-átvételi jegyzőkönyvre (a továbbiakban: Jegyzőkönyv1.) és  „matematikai tévedésre”-re alapítottan a következőkre hivatkozott: A felvett 75 darab ajánlóívből 70 darabot adott le, amelyek közül 65 darab üres nyomtatvány volt, mely utóbbiak nem minősíthetők elkésettnek, mivel ezek leadásának határideje 2018. március 06. napja 16.00 óra volt. Az aláírásokkal ellátott, elkésetten leadott ajánlóívek sorszáma 03736G00019-03736G00023-ig terjedt, tehát nem 32, hanem csak 5 darab ajánlóívet érintettek. Ehhez az 5 darab ajánlóívhez adódik hozzá még az az 5 darab ajánlóív, ami a Jegyzőkönyv1. szerint a jelöltnél maradt, ezért mindösszesen 10 darab elkésetten leadott ajánlóív után szabhattak volna ki vele szemben bírságot a választási bizottságok.

A Kúria döntése és jogi indokai

[7]    A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme nem alapos.
[8]    A Kúriának arról kellett döntenie, hogy az NVB határozatában megállapított tényállás megalapozott-e, helytálló ténybeli és jogkövetkeztések alapján került-e kiszabásra a kérelmezővel szemben a bírság, annak összege jogszerű-e vagy sem.  
[9]    Utal a Kúria arra, hogy a felülvizsgálati kérelemben előadottak tekintetében – a kérelmező által sem vitatottan – az irányadó törvényi szabályozást a Ve. 10. § (1)-(4) bekezdései és a 124. § (1)-(3) bekezdései tartalmazzák, ennél fogva ezek határozzák meg azokat a releváns (jelentős) tényeket, amelyek a megalapozott tényállás megállapításához, a bírság tekintetében a helytálló ténybeli és jogkövetkeztések levonásához szükségesek.
[10]    A Ve. 10. § (1)-(4) bekezdései szerint: (1) Az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők. (2) A határidőket naptári napokban kell számítani. (3) A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le. (4) A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.
[11]    A Ve. 124. § (1)-(3) bekezdései a következőket rögzítik: (1) A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál.(2) A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint. (3) Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.
[12]    A Kúria – a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárva, a rendelkezésére álló iratok alapján – azt állapította meg, hogy az ajánlóívek átadás–átvétele tárgyában nemcsak a kérelmező által megjelölt Jegyzőköny1. került felvételre, hanem még kettő: a 2018.03.05. napján 15:54 perckor készül jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv2.) és a 2018. 03.06. 16.00 perckor felvett jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv3.). Az előzőekben megjelölt három jegyzőkönyv közös jellemzője, hogy a jelölt részére átadott jelölőívek számát – sorszámukat is feltüntetve - 75-ben határozzák meg, mindegyiken szerepel a kérelmező megbízottjának, illetve jelöltjének és az OEVI részéről eljárt személynek az aláírása, továbbá az OEVI pecsétje. Mindezekből egyértelműen következik, hogy a kérelmező, illetve jelölje nem csak ismerte, hanem helybenhagyólag írta alá az összes jegyzőkönyvet, de ezek közül felülvizsgálati kérelmében – indokát nem adva – kizárólag a Jegyzőkönyv1.-et kérte figyelembe venni.
[13]    A Jegyzőkönyv1. szerint a határidőn túl átvett ajánlóívek száma 70, ezek között aláírás 5 darabon szerepelt, és a jelöltnél maradt 5 darab ajánlóív. A Jegyzőkönyv2. azt tartalmazza, hogy a jelölttől határidőben átvett ajánlóívek száma 42, a leadási határidőt követő napon átvett, ajánlást nem tartalmazó ajánlóívek száma 0, a jelöltnél maradt, vagy határidő után átvett ajánlóívek száma 33. A Jegyzőkönyv3. a határidőben átvett ajánlóívek számát 42-ben, a leadási határidőt követő napon átvett, ajánlást nem tartalmazó ajánlóívek számát 1-ben, a jelöltnél maradt vagy a határidő után átvett ajánlóíveket 32-ben, a jelöltnél maradt ajánlóívek számát pedig 2-ben határozta meg.
[14]    A Jegyzőkönyv1. csak azoknak az ajánlóíveknek a sorszámát tünteti fel, amelyeken szerepel aláírás, és azokat, amelyek a jelöltnél maradtak. A Jegyzőkönyv2. és a Jegyzőkönyv3. – a Jegyzőkönyv1.-től eltérően – de egymással azonosan jelöli meg a határidőben leadott ajánlóívek számát 42-ben, és az ajánlóívek kapcsán sorszámozást a Jegyzőkönyv2. a jelöltnél maradt, a Jegyzőkönyv3. pedig a határidő után átvett, továbbá a jelöltnél maradt ajánlóívek tekintetében tartalmaz.
[15]    A Kúria megvizsgálta az iratok között fellelhető valamennyi ajánlóívet, az ennek során feltárt adatokat egybevette a jegyzőkönyvekkel és a következőket állapította meg: A felvett ajánlóívek száma 75, a leadottaké pedig 73. A hiányzó ajánlóívek száma tehát 2, és sorszámuk azonos a Jegyzőkönyv3.-ban rögzítettekkel, ezért ezeket az adatokat a Jegyzőkönyv3. helytállóan tartalmazza.  A Kúria megállapította, hogy az OEVI-nek leadott ajánlóívek közül 30 tartalmaz ajánlást, 43 darabon nem szerepel ajánlás, ezért nem fogadható el a Jegyzőköny1. szerinti azon adat sem, amely az aláírást tartalmazó ajánlóívek számát 70 átvett ajánlóív tekintetében mindösszesen 5-ben állapította meg. A Jegyzőkönyv2. és a Jegyzőkönyv3. azonosan - 42-ben - jelöli meg a határidőben leadott ajánlásokat. Tekintettel arra is, hogy a Jegyzőkönyv2. felvétele után – a jelölő szervezet, illetve képviselője által is aláírt – Jegyzőkönyv3.-ból egyértelműen megállapítható, hogy még 1 ajánlást nem tartalmazó ajánlóív leadásra került, a Jegyzőkönyv3. helyesen határozta meg a határidő után átvett ajánlóívek számát is 30 darabban. Az, hogy az NVB által döntés alapjául figyelembe vett Jegyzőkönyv3. „matematikailag” is korrekt adatot rögzít egyértelműen, kétséget kizáróan megállapítható nemcsak az előzőekben részletezettekből, hanem a Jegyzőkönyv2. és a Jegyzőkönyv3. ajánlóív sorszámokat is tartalmazó felsorolásának egybevetéséből is.
[16]    Tekintettel arra, hogy az átvett 75 darab ajánlóívből 30 olyan, amely tartalmaz aláírást, és ezek a hitelesnek minősülő Jegyzőkönyv2. és Jegyzőkönyv3. értelmében csak a Ve. 10.§ (1) bekezdése és a Ve. 124. § (1)-(2) bekezdései szerinti objektív, jogvesztő határidőn túl kerültek leadásra, 2 darab ajánlóívet pedig a kérelmező, illetve jelölje egyáltalán nem adott le, a bírság kiszabására megalapozottan és összegszerűségét tekintve is jogszerűen került sor. A bírság mértékét ugyanis az OEVB-nek és az NVB-nek minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forintban, tehát összesen 320.000 Ft-ban kellett meghatároznia.
[17]    A Kúria az előzőekben kifejtettekre figyelemmel azt állapította meg, hogy a kérelmező a felülvizsgálati kérelmében állított jogsértést semmivel nem támasztotta alá, ezért az NVB határozatát – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján  eljárva – helybenhagyta.

Záró rész

[18]    A Kúria a felülvizsgálati kérelemről - a Ve. 229. § (2) bekezdése szerint eljárva - nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban döntött.
[19]    A Kúria a kérelmezőt – az illetékmentességet igazoló nyilatkozat hiányában – a Ve. 228. § (2) bekezdésének megfelelően a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 630. § (5) bekezdése folytán alkalmazandó a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 35. § (1) bekezdésének megfelelően, a Pp. 101. § (1) és 102. § (1) bekezdései alapján kötelezte, hogy fizesse meg a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (5) bekezdése szerinti összegű eljárási illetéket.
[20]    A Kúria végzése elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. április 08.

Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke,
Dr. Kárpáti Magdolna sk. előadó bíró,
Dr.  Kurucz Krisztina  sk. bíró