Kvk.V.37.412/2018/2. számú határozat

A KÚRIA
v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.V.37.412/2018/2.

A tanács tagjai: dr. Lomnici Zoltán a tanács elnöke
                         dr. Kárpáti Magdolna előadó bíró
                         dr. Kurucz Krisztina bíró

A kérelmező:

Képviselője:  dr. Bakó Zoltán ügyvéd

A per tárgya: választási ügyben hozott határozat bíróság általi felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 2018. március 26. napján kelt 578/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (ezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1]    A Csongrád Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a 2018. március 21. napján meghozott 32/2018. számú határozatában (a továbbiakban: OEVB határozat) megállapította: a Nemzeti Zöld Koalíció jelölő szervezet (a továbbiakban: kérelmező) megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésébe foglalt rendelkezést azzal, hogy az országos egyéni választókerületben 2018. 04. 08. napra kitűzött választási eljárás során 5 darab ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodának a rendelkezésre álló határidőben, ezért 50.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.

[2]    A kérelmező fellebbezése alapján eljárt Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2018. március 26. napján meghozott 578/2018. számú határozatában (a továbbiakban: NVB határozat) az OEVB határozatát helybenhagyta. Érdemi döntését a Ve. 124. §-ára, 223. § (3) bekezdésére, 231. § (1) bekezdés d) pontjára alapította.

[3]    Az NVB határozatában azt állapította meg, hogy a kérelmező a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt határidőn belül, azaz 2018. március 5-én 16 óráig 5 db ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére. A jogszabály  egyértelműen fogalmaz a tekintetben, hogy az ajánlóívek leadásának elmulasztása esetén az OEVB-nek  - hivatalból eljárva - bírságot kell kiszabnia. 

[4]    Az NVB rögzítette azt is, hogy a Ve.-ben foglalt határidők, így az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő, ameddig az ajánlást tartalmazó íveket vissza kell szolgáltatni és az üres ajánlóívek visszaadására vonatkozó határidő (2018. március 5. 16.00 óra, illetve 2018. március 6. 16.00 óra) a Ve. 10. § (1) bekezdése értelmében jogvesztő. Ez pedig azt jelenti, hogy nincs lehetőség hiánypótlásra, a késedelem igazolására, a mulasztás kimentésére a határnap, illetve a határidő letelte után.

[5]    Az NVB határozatában utalt arra is, hogy az ajánlóívek átadásának elmulasztása miatt a kötelezett objektív felelősséggel tartozik, ezért nincs lehetőség a mulasztáshoz vezető egyedi körülmények értékelésére, mérlegelésére, méltányosság gyakorlására. „A választási szerveknek elegendő a mulasztás tényének megállapítása, a jogkövetkezmények alkalmazása kapcsán egyéb körülményeket nem kell vizsgálnia”.

A felülvizsgálati kérelem

[6]    A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának megváltoztatását, bírság fizetési kötelezettségének mellőzését kérte.

A Kúria döntése és jogi indokai

[7]    A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

[8]    A Ve. 231. § (1) bekezdése szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja értelmében érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett, ha nem felel meg a Ve. 224. § (2) bekezdésében foglaltaknak.

[9]    A Ve. 224. § (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (3) bekezdése kimondja, hogy a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A Ve. 10. § (4) bekezdése  pedig akként rendelkezik, hogy a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

[10]    A fentiek alapján a bírósági felülvizsgálati kérelmet a jelen ügyben úgy kellett volna benyújtani – ahogyan ezt az NVB határozatának jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatása is tartalmazza –, hogy az legkésőbb 2018. március 29-én 16.00 óráig megérkezzen.

[11]    A kérelmező a felülvizsgálati kérelmét - ügyvéd útján - elektronikus úton 2018. március 29-én 16:22 perckor nyújtotta be, ennélfogva a felülvizsgálati kérelem elkésett.

[12]    Mivel a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét elkésetten terjesztette elő, azt a Kúria – a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján – érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[13]    A Kúria a kérelmezőt – az illetékmentességi nyilatkozat hiányában – a Ve. 228. § (2) bekezdésének megfelelően a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 630. § (5) bekezdése folytán alkalmazandó a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 35. § (1) bekezdésének megfelelően, a Pp. 101. § (1) és 102. § (1) bekezdései alapján kötelezte, hogy fizesse meg a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (5) bekezdése szerinti összegű eljárási illetéket az 58. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mérsékelt összegben.

[14]    A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. április 02.

Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke,
Dr. Kárpáti Magdolna sk. előadó bíró,
Dr.  Kurucz Krisztina sk. bíró