Kvk.V.37.337/2018/2. számú határozat

A KÚRIA
v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.V.37.337/2018/2.

A tanács tagjai: dr. Lomnici Zoltán a tanács elnöke
                             dr. Kárpáti Magdolna előadó bíró
                             dr. Kurucz Krisztina bíró
   
A kérelmező:
                      
Képviselője: Lengyelné dr. Sebő Katalin ügyvéd
                   
A per tárgya: választási ügyben hozott határozat bíróság általi felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 2018. március 9. napján kelt 275/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 275/2018. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 10.000 (azaz tízezer) forint  eljárási illetéket.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1]    A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a kérelmező Minden Szegényért Párt jelölő szervezet által - az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán - állított pártlista nyilvántartásba vételét a 2018. március 9. napján kelt 275/2018. számú határozatával visszautasította.

[2]    Az NVB határozatának indokolásában a nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés körében rögzítette, hogy a kérelmező pártlistáját 34 fő jelölttel bejelentette.

[3]    Az NVB kifejtette, hogy az irányadó törvényi rendelkezés, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely - legalább kilenc megyében és a fővárosban - legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 253. § (1) bekezdése alapján az országos listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincharmadik napig kell bejelenteni, ami a jelen választási eljárásban 2018. március 6-án 16.00 óráig tartott. A Ve. 254. § (1) bekezdése szerint a pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította.

[4]    Az NVB megállapította, hogy a kérelmező pártlistájának bejelentése a törvényi feltételeknek nem felel meg, mert az általa állított jelöltek száma nem felel meg a Vjt. 8. § (1) bekezdésébe foglalt jogszabályi követelményeknek. Az NVB ezért a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasította a kérelmező által állított pártlista nyilvántartásba vételét.

A felülvizsgálati kérelem

[5]    A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának megváltoztatását, a Minden Szegényért Párt nyilvántartásba vételét kérte.
A kérelmező azzal érvelt, az NVB határozata nem felel meg a Ve. 135. § (1)-(2) bekezdéseiben, 138. §-ában és 254. §-ában foglaltaknak. Álláspontja szerint az NVB csak az egyéni jelöltek nyilvántartásba vételét visszautasító határozatok ellen előterjesztett fellebbezések elbírálását követően kerülhet abba a helyzetbe, hogy megalapozott megállapítást tehessen arra vonatkozóan, hogy a kérelmező megfelel-e vagy sem a Vjt. 8. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételeknek. Az NVB ezért nem hozhatott volna határozatot mindaddig, amíg a jelöltek nyilvántartásba vételi kérelmével kapcsolatos jogorvoslati kérelmek nem kerülnek elbírálásra, de nem így járt el, ezért döntése megalapozatlan és jogszabálysértő.

A Kúria döntése és jogi indokai

[6]    A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

[7]    A felülvizsgálati kérelemben foglaltak alapján a Kúriának abban a jogkérdésben kellett állást foglalnia, hogy a jogvita eldöntésére irányadó hatályos jogi szabályozás alapján az NVB köteles-e bevárni a pártlista nyilvántartásba vételénél az egyéni választókerületi jelöltállítással kapcsolatos jogorvoslati eljárás/ok jogerős befejeződését.

[8]    A Ve.-nek a kérelmező által hivatkozott 8. § (1) bekezdése szerint pártlistát az a párt állíthat, amely - legalább kilenc megyében és a fővárosban - legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. E törvényhelyben foglaltak teljesítettségét kell vizsgálnia az NVB-nek a Ve. 254. § (1) bekezdésében foglaltak alapján akként, hogy a pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította.

[9]    A Kúria álláspontja szerint az NVB a Ve. 254. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően járt el akkor, amikor a feltételeket a lista benyújtása időpontjában vizsgálta. A Kúria választási és népszavazási eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslat tárgyában eljárt joggyakorlat elemző csoportjának összefoglaló véleménye szerint: „Nincsen törvényi szabályozás arra vonatkozóan, hogy a kérelmezettnek az eljárást fel kellett volna függesztenie, vagy határozathozatalát el kellett volna halasztania az egyéni választókerületi jelöltállítással kapcsolatos jogorvoslat befejeződéséig, e kérdésekről való jogszabályi rendelkezés jogalkotói hatáskörbe tartozik.”.

[10]    A Kúria jelen ügyben kifejtett jogi álláspontja azonos a legfelsőbb bírói fórumnak a Kvk.I.37.369/2010/2., Kvk.VI.37.361/2010/2., Kvk.I.37.218/2014/2., Kvk.I.37.219/2014/3. számú eseti döntéseiben és a Kvk.VI. 37.292/2018/2,., Kvk. V. 37.290/2018/2. számú határozataiban foglaltakkal.

[11]    A Ve. 254. § (2) bekezdése a pártlista törlése vonatkozásában szabályoz utólagos korrekciót („A Nemzeti Választási Bizottság törli a nyilvántartásból a pártlistát, ha a jelölő szervezet jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált egyéni választókerületi jelöltjeinek száma együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot.”), amely törvényhely jelen ügyben (eltérő tényállás okán) nem alkalmazható.

[12]    A Kúria megállapította: a kérelmező felülvizsgálati kérelmében egyébként konkrét adatokkal, bizonyítékokkal alá nem támasztott állításokat fogalmazott meg, de érvelését semmilyen módon nem igazolta, emiatt az általa előadottak ezért sem alkalmasak érdemi felülvizsgálatra.

[13]    Mindezek alapján a Kúria azt állapította meg, hogy a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme nem alapos, ezért az NVB határozatát, amely jogszerű döntést tartalmaz - a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján – helybenhagyta.

Záró rész

[14]    A Kúria az alaptalan felülvizsgálati kérelmet előterjesztő kérelmezőt az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 45/A. § (5) bekezdése alapján kötelezte az eljárási illeték megfizetésére.

[15]    A Kúria döntése elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. március. 21.

Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke, Dr. Kárpáti Magdolna sk. előadó bíró, Dr. Kurucz Krisztina  sk. bíró