Kvk.V.37.270/2018/2. számú határozat

A KÚRIA
v é g z é s e

Az ügy száma:     Kvk.V.37.270/2018/2.
A tanács tagjai:     dr. Lomnici Zoltán a tanács elnöke
                             dr. Kárpáti Magdolna előadó bíró
                             dr. Kurucz Krisztina bíró
   
A kérelmező: 
                         személyi azonosító:
Képviselője:  dr. Simon Gábor ügyvéd

 

A kérelmezett: Nemzeti Választási Bizottság

 

A per tárgya: választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: a kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 2018. március 7. napján kelt 209/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 209/2018. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 10.000 (azaz tízezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1]    A Békés Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) a 18/2018. (III.02.) számú határozatában (OEVB határozat) R. E.-t (R.E.) az Összefogás Párt képviselő jelöltjeként az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán nyilvántartásba vette. Döntését a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 252. § (2) bekezdésére és az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (Vjt.) 6. §-ára alapítottan azzal indokolta, hogy az egyéni jelölt megfelel a törvényi feltételeknek. Megállapította egyben, hogy a benyújtott ajánlóíveken 510 érvényes ajánlás szerepel.
[2]    A Nemzeti Választási Bizottság (kérelmezett) az OEVB határozata ellen dr. Sz. E. (beadványozó1.) és F. S. (beadványozó2., a felülvizsgálat során: kérelmező) által előterjesztett fellebbezések alapján indult ügyeket egyesítette és ezek tárgyában a 2018. március 7. napján kelt 209/2018. számú határozatában (NVB határozat) döntött. A fellebbezéseket részben találta megalapozottnak, az OEVB határozatát – döntésének indokolásában foglalt eltérésekkel – hagyta helyben. 
[3]    A kérelmezett a határozatában - az eset összes körülményeit figyelembe véve  - egyetértett a beadványozó2. által megjelölt, R.E. tekintetében benyújtott ajánlóívek vonatkozásában azzal, hogy az ezeken szereplő ajánlások gyűjtésére a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjaiban foglalt alapelvek sérelmével került sor. Ezeknek az ajánlásoknak a jogsértő voltát a tételes egyezés és a sorrendazonosság mellett azért állapította meg, mert azonos tartalmúak a Családok Pártja 03213J0088 számú és az Összefogás Párt 03218D0086 számú ajánlási íveivel. Rögzítette azt is, hogy ez utóbbi íven – az egyéb adatok helyessége mellett – olyan név elírás történt, amely az adatok másolására utal, illetve az aláírások képe is feltűnő, szakértői vizsgálat hiányában egyértelmű eltérést mutat. Hivatkozott arra is, hogy az Összefogás Párt 03218D0048 számú és a Szegényekért Párt 01709J0048 számú – teljesen megegyező íveivel – a Családok Pártja 03213J0039 számú íve a 8 aláírásból 6 tételes egyezést mutat. Utalt egyben arra, hogy a beadványozó2. fellebbezésében előadottak alátámasztását szolgálja az is, hogy az általa megjelölt íven szerepel a beadványozó2. hamisítottként megjelölt aláírása is, amit egyébként már az OEVB sem vett figyelembe az érvényes aláírások között.
[4]    A kérelmezett úgy értékelte az előző pontban ismertetetteket, hogy a fellebbezésben tételesen megjelölt aláírások a Ve. 123. § (4) bekezdése alapján nem tekinthetők érvényesnek, mert az ajánlások gyűjtése során megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvására, b) pontjában foglalt, a választási eljárásban való önkéntes részvételre, illetve e) pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveket, továbbá a Ve. 122. § (2) bekezdésének azon kitételét, mely szerint az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
[5]    A kérelmezett a határozatában részletezettek miatt az OEVB által érvényesként megjelölt 510 ajánlást csökkentette az Összefogás Párt  03218D0086 számú és 03218D0048 számú ívein szereplő 9 db, az OEVB eljárásában érvényesnek elfogadott ajánlással. Megállapította egyben azt is, hogy az Összefogás Párt 03218D0028 számú ívén szereplő egyezések nem érték el azt a mértéket, amelyek az ív jogellenességét megalapoznák, ezért R.E. jelölt fennmaradt érvényes ajánlásainak száma 501, ami eléri a jelöltséghez szükséges mennyiséget, így érdemben az OEVB határozatának helybenhagyásáról döntött.

A felülvizsgálati kérelem

[6]    A kérelmezett határozata ellen az NVB határozatában beadványozó2-ként szereplő személy (a továbbiakban: kérelmező) nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, kérte az NVB határozatának megváltoztatását: a Ve. 123. § (4) bekezdése alapján a Békés Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választó kerületben az Összefogás Párt képviseletében R. E. országgyűlési képviselő jelöltkénti nyilvántartásba vételének elutasítását arra alapítottan, hogy a nyilvántartásba vétele nem felelt meg a Ve. 122. §-ában, 125. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 132. §-ában rögzített követelményeknek. Kérte továbbá a Ve. 218. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a jogszabálysértés tényének megállapítását, illetve a b) pont alapján a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől.
[7]    A kérelmező sérelmezte, hogy a kérelmezett annak ellenére nem adott helyt a fellebbezésének, hogy a nyilvántartásba vétel elutasítására vonatkozó kérelmét „a nyilvánvalóan és tömegesen elkövetett törvénysértések (...) önmagában is megalapoznák”.
[8]    A felülvizsgálati kérelem III/A. pontjában hivatkozott a Ve. 222.-225. §-ira, az NVB 1356/2014. számú határozatára, a Kvk.I.37.995/2014/4. számú kúriai végzésre. Kifejtette, hogy a felülvizsgálati kérelemében név szerint is megjelölt 8 személy által csatolt nyilatkozatokból, továbbá Békés Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda által e személyek kérésére és részére kiállított igazolásokból egyértelműen megállapítható, hogy a megjelölt személyek nem saját kezűleg írták alá az ajánlóívet, így hiányzik a Ve. 122. § (2) bekezdése szerinti törvényi feltétel, emiatt R.E. jelölt nyilvántartásba vétele jogellenes.
[9]    A felülvizsgálati kérelem III/B. pontjában azt sérelmezte, hogy a kérelmezett határozatában nem állapította meg a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjaiban foglalt alapelvek megsértését annak ellenére, hogy a fellebbezésben előadottak és az általa becsatolt bizonyítékok ezt lehetővé tették volna. E körben kifejezetten hangsúlyozta, hogy „a bemásolt 8 aláírás (03218D0086 sorszámú ajánlóív), továbbá a 03218D0048 sorszámú ajánlóíven szereplő további 8 aláírás mindenképpen érvénytelennek tekintendő, az NVB logikájával ellentétesen”.
[10]    A kérelmezett kifejtette azt is, hogy az általa benyújtott büntetőfeljelentésre figyelemmel az íveken szereplő többi aláíró ajánlását is érvénytelennek kellett volna tekinteni, mivel a büntetőfeljelentés önmagában alap arra, hogy az „ily módon bizonyítottan hamis íveken szereplő ajánlásokat érvénytelennek tekintsék”. Hangsúlyozta, hogy a különböző pártok ívein szereplő egyezés teljesen egyértelmű volt. „Az pedig, hogy az Összefogás Párt több aláírás gyűjtője ellen büntetőfeljelentés íródott, azt a lehetetlen helyzetet állítja elő, hogy az a jelölt, akinek számára ez a másolás és visszaélés történt, általa előadottak el nem fogadása esetén minden további nélkül részt vehet az országgyűlési választáson”.

A Kúria döntése és jogi indokai

[11]    A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem nem alapos.
[12]    A Kúria vizsgálta és a Ve. 222. § (1) bekezdése szerinti szabályozásra figyelemmel elfogadta a kérelmező érintettségét tekintettel arra, hogy a kérelmező az Orosháza 04. számú Egyéni Választó kerületében maga is jelölt.
[13]    Mindenekelőtt rámutat a Kúria arra, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja, 223. § (3) bekezdés a) pontja, 231. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a bírósági jogorvoslat kereteit a felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabálysértés adja meg.
[14]    A Ve. 225. §-a úgy rendelkezik, hogy a bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. Ezeknek az új tényeknek, bizonyítéknak azonban oksági kapcsolatban kell lenniük a kifogások, fellebbezések tárgyával, a bírósági felülvizsgálatot  nem lehet egy teljesen új, addig meg nem jelölt más ténybeli alapokon álló jogsértésre alapítani (Kvk.V.37.197/2014/3., BH 2014.377.). A Kúria gyakorlata egységes a tekintetben, hogy új bizonyítékra csak akkor lehet hivatkozni, ha a konkrét állított adat, tény tekintetében az NVB előtti eljárásban már nyújtottak be bizonyítékot. Az „új bizonyíték” ugyanis azt feltételezi, hogy már korábban csatoltak bizonyítékot és ez az „új bizonyíték” egy korábbit kíván megerősíteni (Kvk.I.37.494/2014/2.).
[15]    A fellebbezésben és bírósági felülvizsgálati kérelemben lefolytatandó bizonyítással foglalkozott a Kúria joggyakorlat elemző csoportja is, amely a Ve. 225. §-a alapján kialakult jogértelmezést és joggyakorlatot a következő képen összegezte: az „új bizonyíték (…) feltételezi, hogy már korábban is csatoltak bizonyítékot és a kérelmező az új bizonyítékkal a korábbi bizonyítékot kívánja megerősíteni. Ha azonban korábban (a Választási Bizottság előtti eljárásban) nem csatolt bizonyítékot, ezt már nem teheti meg a bírósági felülvizsgálati eljárásban, ez ugyanis nem „új” bizonyíték lesz, hanem „a” a bizonyíték. A bizonyítási eljárást pedig nem lehet először a Kúrián kezdeményezni. Mindezekből következően a már meglévő Nemzeti Választási Bizottság előtti eljárásban felmerült konkrét adatokat, tényeket, alátámasztó bizonyíték minősülhet olyan „új bizonyítéknak”, amely elfogadható és amelyet lehetséges először a Kúria előtti eljárásban csatolni (http://lb.hu/sites/default/files/joggyak/joggyak_osszesitve).
[16]    A kérelmező felülvizsgálati kérelme III/A. pontja olyan adatokat közöl, amelyekre az NVB előtti eljárásban korábban nem hivatkozott, ezért ezek nem minősülnek megvizsgált, vagy elbírált adatoknak. Ezek az NVB előtti eljárásban nem merültek fel, a kérelmező  fellebbezésében nem kerültek előadásra, így ezek tárgyában az NVB nem vizsgálódhatott,  nem dönthetett és nem is hozott határozatot. Ugyan ez a megállapítás vonatkozik a 8 személy kapcsán felperes által megjelölt és becsatolt nyilatkozatokra, illetve az igazolásokra is. Mindezek miatt a Kúria azt állapította meg, hogy felülvizsgálati kérelemben e körben előadottak nem minősülnek a Ve. 225. §-a szerinti szabályozás és az e tárgyban követett, előzőekben ismertetett következetes bírói gyakorlat értelmében olyan új tényeknek és bizonyítékoknak, amelyeket a Kúria a felülvizsgálati eljárás során értékelési körébe vonhatna, amelyekről érdemi döntést hozhatna. Hangsúlyozza a Kúria e megállapításának indokaként azt is, hogy nem vonhatja el az NVB hatáskörét, döntési jogosultságát, és nem csorbíthatja a jogorvoslathoz való jogot sem. 
[17]    A felülvizsgálati kérelemben III/B. pontban kifejtettek tekintetében a Kúria - a rendelkezésre álló adatok, iratok alapján - a következőkre mutat rá: Az Összefogás Párt, mint jelölő szervezet és R. E.  jelölt neve kapcsán a 03218D0086 sorszámú ajánlóíven lévő 8 aláírásból az OEVB 3-at, a 03218D0048 számú ajánlóíven lévő ugyancsak 8 aláírásból az OEVB 4-et  nem fogadott el, ezeket érvénytelennek tekintette. A kérelmezett a felülvizsgálati kérelemmel támadott határozatában az előzőekben megjelölt íveken szereplő aláírásokból a 03218D0086 számú ívről 5-öt, a 03218D0048 számú ívről pedig az OEVB eljárásban érvényesnek elfogadott ajánlatból 4-et minősített érvénytelennek, azaz összesen 9-et. Mindezek miatt az NVB határozatában megalapozottan csökkentette e két aláíróíven szereplő aláírások számát 9-el és ennek eredményeként helytállóan állapította meg, hogy a fennmaradt érvényes ajánlások száma 501, amely eléri a jelöltséghez szükséges mértéket. Alaptalan tehát a kérelmező azon hivatkozása, mely szerint az NVB jogszabálysértően járt el, hiszen mindkét fellebbezésben vitatott ajánlóív kapcsán – az OEVB és az NVB döntéseinek eredményeképpen - valamennyi aláírás érvénytelennek minősült.
[18]    A kérelmezett érvelésével ellentétben az NVB határozatának 27. és 29. pontjaiban egyértelműen rögzítette, hogy a kérelmezett által fellebbezésben vitatott ajánlások gyűjtésére a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjaiban foglalt alapelvek megsértésével került sor.
[19]    A kérelmező  az NVB-hez benyújtott fellebbezésében nem hivatkozott arra, hogy R. E. egy párt színeiben indulni szándékozó jelöltként nevét adta volna bármiféle hamisításhoz. Olyan konkrét, bizonyítékokkal alátámasztott tény a fellebbezési eljárásban nem került megjelölésére, amely jelen ügyben az NVB határozatában megjelöltektől eltérő számú érvénytelen aláírás megállapítását, R.E. jelölt nyilvántartásba  vételének elutasítását  lehetővé tehette volna.  Érvénytelennek ugyanis a Ve. 123. § (4) bekezdése értelmében azt az ajánlást kell tekinteni, amit az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek, és ezt a fellebbezéssel érintett körben a kérelmezett meg is állapította.
[20]    A kérelmezettnek, továbbá, ahogyan azt határozata is tartalmazza, eljárását a Ve. 122. §-a, 125. §-a, 126. § b) pontja alapján és az 5/2014. számú iránymutatás szerint kellett lefolytatnia. Az íveken lévő aláírások valódiságának ellenőrzésére nem terjed ki a hatásköre. Az állított jogszabálysértésre vonatkozó bizonyítékokat a beadványozónak kell szolgáltatnia, és ezeket a kérelmezett a választási eljárásra irányadó – határozatában megjelölt – szabályokkal vetheti egybe, a bizonyítékok értékelését is mindig az adott, konkrét ügyben végezheti el. A kérelmezett nem jogosult annak megítélésére, eldöntésére, hogy az ajánlat gyűjtés során történt-e, ha igen ki részéről, és milyen bűncselekmény, ezért a kérelmező érvelésével ellentétben jelen ügyben konkrét személy terhére nem állapíthatott meg jogszabálysértést. A kérelmezett nem vonhatott le olyan ténybeli és jogkövetkeztetéseket, amelyek meghaladták a konkrét ügyben elé tárt bizonyítékokkal alátámasztott tények körét.
[21]    A kifejtettekre figyelemmel a Kúria azt állapította meg, hogy a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme az érdemben felülvizsgálható körben nem alapos, ezért a kérelmezett határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés a)pontja alapján helybenhagyta.

Záró rész

[22]    Az alaptalan felülvizsgálati kérelmet előterjesztő kérelmező az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (5) bekezdése alapján köteles az eljárási illeték megfizetésére.
[23]    A Kúria döntése elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. március 12.

Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke,
Dr. Kárpáti Magdolna sk. előadó bíró,
Dr. Kurucz Krisztina sk. bíró