Kvk.V.37.197/2014/3. számú határozat

KÚRIA

Kvk.V.37.197/2014/3.szám

A Kúria az ügyvéd  által képviselt Magyar Szocialista Párt   I. rendű, Együtt – a Korszakváltók Pártja II. rendű, Demokratikus Koalíció III. rendű, Párbeszéd Magyarországért Párt  IV. rendű, Magyar Liberális Párt  V. rendű kérelmezőknek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. március 1. napján kelt 137/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

v é g z é s t :

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 137/2014. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőket, hogy fizessenek meg az államnak - külön felhívásra – egyenként 10.000 (azaz tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A F. M. Kft. /a továbbiakban: médiaszolgáltató/ által üzemeltetett  Televízió  az este 7 órakor jelentkező „Jó estét ” című, több önálló műsorelemet tartalmazó műsorában beszámolt a 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság /a továbbiakban: bizottság/  üléséről, többek között arról is, hogy dr. M. R. a kérelmezők országgyűlési képviselő jelöltje lett. A médiaszolgáltató szerkeszti a ...hu /a továbbiakban: honlap/ video blokkját.

J. S. 2014. február 21-én a bizottsághoz kifogást nyújtott be, előadva, hogy a honlapon 2014. február 21-én az országgyűlési képviselő jelöltre vonatkozó tájékoztatás már nem szerepelt. Álláspontja szerint a médiaszolgáltató a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény /a továbbiakban: Ve./ 2.§ a), c) és e) pontjaiban foglalt alapelveket megsértette azzal, hogy az „országgyűlési képviselő jelöltként történt nyilvántartásba vételére vonatkozó korábbi hírműsorszámát úgy vágta meg, hogy annak eredményeképpen a honlapon már nem értesülhettek a választópolgárok erről az eseményről, illetve tényről.”. A kifogást tevő kérte a bizottságot, hogy a jogszabálysértés tényét állapítsa meg, a médiaszolgáltatót a további jogszabálysértéstől tiltsa el, és kötelezze a törölt résznek az esti „Híradó”-ban történő közzétételére.

A bizottság a 2014. február 24. napján kelt 6/2014.(II.24.) számú határozatával a kifogást elutasította. Indokolásában rögzítette, hogy megtekintette a „Híradó” és a „Választási hírek” műsorszámokat, továbbá tényként fogadta el, hogy a „Választási hírek” műsorszám a honlapon nem volt elérhető. A bizottság megállapította, hogy a „Jó estét ..” című műsor több műsorszámot foglalt magába, elsőként a „Híradó”-t, amely a főcímtől kezdődően a stáblistáig /a műsorszám végéig/ nem tartalmazott választással összefüggő híranyagot, utána önálló főcímmel és a végén stáblistával elkülönült műsorszámként a „Választási hírek” következett, ebben volt látható a képviselőjelöltként történt nyilvántartásba vételről való tájékoztatás. A médiaszolgáltató tájékoztatása szerint a „Jó estét ...” című tv műsor önálló műsorelemei: a „Híradó”, a „Paletta híradó” /kulturális hírek/ vagy „Sportpercek” /sporthírek/ és az „Esti mérleg” /közéleti magazin/ a 2014. évi országgyűlési választás kampányidőszakában hetente legalább kétszer kiegészül a „Választási hírek” műsorszámmal. A honlap videó rovatában a „Jó estét Fehérvár” című műsor elemeiből tesznek közzé részeket, választási hírek nem kerülnek beszerkesztésre. Más napon nyilvántartásba vett országgyűlési képviselőjelöltek esetén is azonos módon jártak el.
A bizottság megállapította, hogy a kifogásban megjelölt műsorszám nem minősül sem a Ve. 146.§ a) pontja szerinti politikai reklámnak, sem pedig a b) pont szerinti politikai hirdetésnek. Ebből következően arra a Ve. 147.§-ának, és a Médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvénynek /a továbbiakban: Mttv./ a 32.§-a nem alkalmazható. A képviselőjelölt nyilvántartásba vételéről szóló hír nem a „Híradó” című műsorszámban szerepelt, hanem az attól elkülönült „Választási hírek”-ben. A kifogás azon állítása, hogy a „Híradó” anyagából kivágásra került volna a hivatkozott rész, nem megalapozott. A kifogást tevő kísérletet tett kifogásának módosítására, hogy azt kiterjessze a honlap szerkesztésének elveire is, a bizottságnak azonban nincs hatásköre a helyi médiaszolgáltató szerkesztési gyakorlatának általános jellegű felülbírálatára. A médiaszolgáltató a honlapon a „Választási hírek” műsorszámot a kifogásban megjelölt időpontban, és azt megelőzően sem tette hozzáférhetővé, szóba sem jöhet tehát, hogy a választásokra tekintettel alkalmazott volna a korábbi gyakorlatától eltérő műsorpolitikát. A választásokkal kapcsolatos magatartásának irányelveit egyébként már a kampányidőszak kezdetét megelőzően nyilvánosságra hozta. A kifogásban megjelölt Ve. 2.§ /1/ bekezdés a), c) és e) pontjait így a médiaszolgáltató nem sértette meg.

A fellebbezés folytán eljárt kérelmezett a 2014. március 1. napján kelt 137/2014. számú határozatával a fellebbezést elutasította, és a bizottság határozatát helybenhagyta.

A kérelmezők felülvizsgálati kérelmükben a kérelmezett határozatának megváltoztatását, és a kifogásnak helyt adó döntés meghozatalát kérték. Álláspontjuk szerint a kérelmezettnek meg kellett volna állapítania az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezet között, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási eljárási alapelvek sérelmét. Kifejtették, miszerint köztudomású tény, hogy a „Jó estét ...” című műsor interneten keresztül lényegesen több választópolgárhoz jut el, mint a televízió sugárzás révén. Ezért különösen súlyosan sérti a jelölőszervezetek közötti esélyegyenlőséget, hogy ellenzéki politikusok egyáltalán nem, csupán kormánypártiak jelentek és jelennek meg folyamatosan a „Jó estét ...” című műsor interneten elérhető változataiban. Ahogyan a fellebbezésben, úgy a felülvizsgálati kérelmükben is részletezték a kampányidőszak kezdetétől 2014. március 1-ig a műsorszámban megjelent, interneten közzétett politikai tartalmú közléseket.

A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

A bizottság a kifogást tevő kifogását elbírálta, határozata ellen a Ve. 221.§ /1/ bekezdése értelmében fellebbezésnek van helye. A fellebbezésről a kérelmezett döntött, a Ve. 222.§ /1/ bekezdése alapján határozatának bírósági felülvizsgálata volt kezdeményezhető. A Ve. 225.§-a szerint a fellebbezésben és a bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A Ve. 225.§-ában foglalt, a jogorvoslat során felhozható új tényeknek, bizonyítékoknak oksági kapcsolatban kell lenniük a kifogás tárgyával, a sérelmezett tevékenységgel, a sérelmezett jogszabállyal.

A kifogást tevő félre nem érthetően meghatározta kifogását, amely szerint a médiaszolgáltató a Ve. megjelölt alapelveit azzal a magatartásával sértette meg, hogy a televízióban leadott hírműsorszámát akként vágta meg, hogy eredményeként annak egy része (országgyűlési képviselő-jelölt nyilvántartásba vételéről tájékoztató) a közvetítést követő napon, a honlapon már nem volt látható.

A kifogásnak (mivel előterjesztésekor még nem történt meg) nem volt tárgya a műsorszolgáltatónak a 2014. február 20., és 21. napját követő műsorszolgáltatása, így a fellebbezésben és a felülvizsgálati kérelemben foglalt azon kigyűjtés, hogy a műsorszolgáltatónak az interneten közzétett műsorszámaiban a kifogás előterjesztése után ki és mely napokon nyilatkozott, a kifogás tárgyához nem kapcsolható. Helytállóan állapította meg ezért a kérelmezett, hogy a kigyűjtött műsorszámokra, riportokra való hivatkozás nem alapozta meg a választási eljárás alapelveinek sérelmét.  

A bizottság a kifogásban szereplő „Híradó” és „Választási hírek” műsorszám megtekintését követően tényként állapította meg – amelyet a kérelmezők nem cáfoltak meg -, hogy a „Híradó”-ban választással kapcsolatosan hír nem jelent meg, a „Választási hírek” műsorszám tartalmazta a jelölt nyilvántartásba vételének híranyagát. A kérelmezők azt a bizottsági megállapítást sem cáfolták meg, hogy műsorszolgáltató a „Választási hírek” műsorszámot sem a kifogásban megjelölt időpontban, sem azt megelőzően a honlapon nem tette hozzáférhetővé. A Ve. 2.§ /1/ bekezdés a.), c.) és e.) pontokba foglalt alapelvek megsértése az eljárás során így bizonyítást nem nyert. Helyesen állapította meg a kérelmezett azt is, hogy az aktuális közéleti eseményeket bemutató hírműsorszám nem tartozik a Ve. 146.§ a) pontjában, az Mttv. 203.§ 55. pontjában foglalt politikai reklám fogalmi körébe, és arra a Ve. 147.§-a nem alkalmazható.

Mindezek folytán a Kúria a Ve. 231.§ /5/ bekezdés a) pontja alapján a kérelmezett határozatát helybenhagyta.

A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékéről a Ve. 222.§ /1/ bekezdése, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ /7/ bekezdése, a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986./VI.26./IM rendelet 13.§ /2/ bekezdése alapján rendelkezett.

A Kúria végzése elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ /5/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. március 6.

Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke
Dr. Kurucz Krisztina sk. előadó bíró
Dr. Kárpáti Magdolna sk. bíró