Kvk.IV.39.400/2022/2. számú határozat

A Kúria

végzése

Az ügy száma: Kvk.IV.39.400/2022/2. szám

A tanács tagjai:

Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke
Dr. Varga Eszter előadó bíró
Dr. Dobó Viola bíró

A kérelmező: a személyesen eljáró Horváth Éva (Cím)

Az ügy tárgya: választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 227/2022. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] Egy magánszemély 2022. március 22-én kifogást nyújtott be a Vas megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a kérelmezővel, mint a Normális Élet Pártja jelölőszervezet egyéni országgyűlési képviselőjelöltjével szemben. Az elektronikus adathordozón mellékelt felvételeket tartalmazó kifogás szerint, a kérelmező 2022. március 22-én dr. Czeglédy Csaba jelölt plakátjára a saját, valamint jelölőszervezete plakátját és matricáit ragasztotta.

[2] Az OEVB a 18/2022. (III. 24.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott, és megállapította, hogy a kérelmező megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (2) és (7) bekezdésében foglaltakat, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdésében írt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét. Az OEVB egyúttal eltiltotta a kérelmezőt a további jogsértéstől, és a választási kampány szabályainak megsértése miatt 200.000 forint összegű bírsággal sújtotta.

[3] A kérelmező fellebbezésére eljárt Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 227/2022. számú határozatával a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Megállapította, hogy a kérelmező a fellebbezésében nem adta meg a személyi azonosítóját, ezért a fellebbezése nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdésben foglaltaknak. Rögzítette, hogy a fellebbezés-kiegészítést érdemben nem vizsgálhatta, mert már a fellebbezési kérelemnek tartalmaznia kell minden, a Ve. 224. § (3) bekezdésében előírt kötelező tartalmi elemet. Határozatának bírósági felülvizsgálatra vonatkozó jogorvoslati tájékoztatója – többek között – tartalmazza, hogy a határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be az NVB-nél; a Kúria előtti eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.

A felülvizsgálati kérelem

[4] A határozattal szemben a kérelmező – személyesen eljárva – „fellebbezés” megnevezésű jogorvoslati kérelemmel élt, melyben a határozat hatályon kívül helyezését kérte. Állította, hogy a Ve. 124. § (2) bekezdésében, 144.  (2) bekezdésében és a 155. §-ában foglaltakat nem sértette meg. Arra hivatkozott, hogy az őt ok nélkül támadó pártoknak kívánt üzenni egy nyilvános performance keretében úgy, hogy leszedhető anyagokat alkalmazott. A választási kampány szabályait nem sértette meg, mert a matricákat könnyen el lehetett volna távolítani, ha a kifogástevő a plakátokat nem szedi le. Álláspontja szerint a bírság kiszabása indokolatlan azért is, mert a szóban forgó kampányanyagokat nem ő, hanem egy adományozó készítette. A bírság mértéke a jogsértés körülményeire, súlyára, területi kiterjedtségére, egyszeri és nem szándékos jellegére tekintettel eltúlzott.

A Kúria döntése és jogi indokai

[5] A kérelmező jogorvoslati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

[6] A Ve. 222. § (1) bekezdése értelmében, a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A Ve. 229. § (1) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet a Kúria bírálja el.

[7] A Ve. 224. § (5) bekezdése alapján, a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[8] A kérelmező a támadott határozat jogorvoslati kioktatása ellenére tévesen „fellebbezésként” megnevezett, annak tartalma alapján – az NVB határozatát vitató – bírósági felülvizsgálat iránti kérelmének érdemi vizsgálatát kizárja az ügyvédi képviselet hiánya, mert a Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azt a 224. § (5) bekezdésben foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[9] A kérelmező a felülvizsgálati kérelmét a támadott határozat jogorvoslati záradékában foglalt kioktatás ellenére ügyvédi képviselet nélkül nyújtotta be, kérelméhez a személyes eljárást lehetővé tevő jogi szakvizsga-bizonyítványt sem csatolt, ezért azt a Kúria a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A döntés elvi tartalma

[10] A választási bizottság másodfokú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem folytán indult nemperes eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. Az ügyvédi képviselet nélkül benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Záró rész

[11] A Kúria a felülvizsgálati kérelemről a Ve. 229. § (2) bekezdése alapján nemperes eljárásban, tárgyaláson kívül határozott.

[12] Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes.

[13] A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. április 6.

Dr. Balogh Zsolt sk. a tanács elnöke
Dr. Varga Eszter sk. előadó bíró
Dr. Dobó Viola sk. bíró