Kvk.IV.39.281/2022/5. számú határozat

A Kúria

végzése

Az ügy száma: Kvk.IV.39.281/2022/5. szám

A tanács tagjai:

Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke
Dr. Varga Eszter előadó bíró
Dr. Dobó Viola bíró

A kérelmező: kérelmező (……)

Az ügy tárgya: választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 21/2022. (III. 04.) számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 07. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 16/2022. (III.01.) OEVB számú határozatával visszautasította a kérelmezőnek, mint a Reformerek Nemzeti Párt képviselőjelöltjének a 2022. évi országgyűlési képviselők választásán a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 07. számú egyéni választókerületben jelöltként történő nyilvántartásba vételét.

[2] A kérelmező fellebbezésére eljárt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság a 21/2022. (III.04.) számú határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Megállapította, hogy a kérelmező által tételesen kifogásolt 47 darab aláírást megvizsgálta, ennek eredményeként az érvényes és érvénytelen ajánlások száma – az első fokon eljárt választási szerv megállapításához képest – nem változott. Határozatának bírósági felülvizsgálatra vonatkozó jogorvoslati tájékoztatója – többek között – tartalmazza, hogy a Kúria előtti eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.

A felülvizsgálati kérelem

[3] A határozattal szemben a kérelmező – személyesen eljárva – felülvizsgálati kérelemmel élt, melyben jogorvoslati jogának sérelmére hivatkozott. Állította, hogy 505 aláírás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) szabályainak megfelel. Kérte, hogy a Kúria biztosítson jogi képviselőt a számára, figyelemmel arra, hogy két napot érintően a hétvégére eső jogorvoslati határidőn belül sem a Jogi Segítségnyújtó Szolgálatot, sem más jogi képviselőt nem tudott megkeresni.

A Kúria döntése és jogi indokai

[4] A kérelmező felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

[5] A Ve. 224. § (5) bekezdése alapján, a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával - saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[6] A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmének érdemi vizsgálatát kizárja az ügyvédi képviselet hiánya, mert a Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azt a 224. § (5) bekezdésben foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[7] A bíróság a felülvizsgálat iránti kérelemről a Ve. 228. § (2) bekezdése szerint legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon dönt. A bírósági eljárásban a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell – az e törvényben foglalt eltérésekkel – megfelelően alkalmazni.

[8] A pártfogó ügyvéd engedélyezésének lehetőségéről, valamint az ezzel összefüggő költségkedvezményekről – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 26. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése alapján irányadó – Pp. 73. és 94. §-a tartalmaz rendelkezéseket. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 23. § (1) bekezdése szerint, a jogi segítségnyújtó szolgálat a kérelemről - ha a támogatás igénybevételének feltételei annak alapján megállapíthatók - a kérelem személyesen történő benyújtásakor lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb öt napon belül, az írásban benyújtott kérelem alapján pedig tizenöt napon belül dönt.

[9] A Ve. 228. § (2) bekezdése szerinti – legfeljebb háromnapos – eljárás a pártfogó ügyvéd kirendelése iránti kérelem elbírálásának bevárását nem teszi lehetővé, a Ve.-beli határidők túllépésével a bíróság a választási eljárás alapelveit is súlyosan sértő törvénysértést valósítana meg.

[10] A Kúria megállapította, hogy a kérelmező a felülvizsgálati kérelmét a támadott határozat jogorvoslati záradékában foglalt kioktatás ellenére ügyvédi képviselet nélkül nyújtotta be, ezért azt a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[11] A Kúria a felülvizsgálati kérelemről a Ve. 229. § (2) bekezdése alapján nemperes eljárásban, tárgyaláson kívül határozott.

[12] Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes.

[13] A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. március 10.

Dr. Balogh Zsolt sk. a tanács elnöke
Dr. Varga Eszter sk. előadó bíró
Dr. Dobó Viola sk. bíró