Kvk.IV.37.879/2020/2. számú határozat

A Kúria

végzése

Az ügy száma: Kvk.IV.37.879/2020/2.

A tanács tagjai: Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, előadó bíró, Dr. Horváth Tamás bíró, Dr. Kiss Árpád Lajos bíró

A kérelmező: ...

A kérelmező képviselője: Dr. ... ügyvéd

Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozat felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat száma: a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság 3/2020 (X.22.) számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A kérelmező a Balatonszepezdi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) 22/2020. (X.18.) számú eredmény megállapító határozata ellen fellebbezést nyújtott be.

[2] Fellebbezésében kérte a választáson arányaiban magas érvénytelen szavazatok száma miatt a szavazatok újraszámolását, illetve szakértői vizsgálat lefolytatását.

[3] Álláspontja szerint a HVB megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 174. § (1)-(3) bekezdését, mert az elsőként szavazó választópolgárral együtt nem vizsgálták meg és tanúsították az urnák üres állapotát. A HVB továbbá megsértette a Ve. 143. §  (1) bekezdését, amikor a HVB elnöke és elnökhelyettese és a tagok a szavazókör helyiségéből kilépve, a szavazókör előtt olyan választópolgárokkal értekeztek, akik nem a választási bizottság tagjai és velük információt cseréltek, illetve két további szavazatszámláló egész nap távol volt és elhagyta a szavazókört. A HVB megsértette a Ve.184. § (1)  bekezdését is, mert a mozgóurnát kizárólag a HVB egyetlen tagja vitte be egyedül a választópolgárhoz. Előadta továbbá, hogy a HVB megsértette a 176. § (1) bekezdését és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 89. § (1) bekezdését arra tekintettel, hogy egy választópolgár szavazási szándékát elutasították, lejárt személyi igazolvány okán. Álláspontja szerint a HVB megsértette a Ve. 224. § (2) bekezdését, mert a 2020. október 18. napján kelt határozatot csak 2020. október 19. napján reggel tették közzé, így sérült a határozatokkal szembeni jogorvoslat benyújtására nyitva álló háromnapos határidő. A HVB megsértette a Ve. 115. § (3) bekezdését, mert a szavazási értesítő nem azt a címet tartalmazta ahol a szavazás ténylegesen lezajlott, illetve megsértette a Ve. 82. § (1) bekezdését és 83. § (2) bekezdését, mert olyan választópolgárok nem szavazhattak álláspontja szerint, akik bejelentkezésre kerültek a településre, azonban mégsem szerepeltek a választói névjegyzékben. Végezetül a HVB a kérelmező álláspontja szerint megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját.

A határozat

[4] A Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 3/2020. (X.22.) számú határozatával a kérelmező fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Kiemelte, hogy különbséget kell tenni a Ve. 297. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szavazatszámláló bizottság tevékenysége elleni kifogás és a választás eredménye elleni Ve. 241. §-a szerinti jogorvoslattól. Továbbá rögzítette, hogy a választási eredmény elleni jogorvoslat alapvető követelménye a törvénysértés és a bizonyítékok megjelölése. Arra tekintettel, hogy a kérelmező a fellebbezésében nem jelölte meg, hogy mely választásra irányadó jogszabályt sértette meg az eredmény megállapító határozat, illetve az ehhez szükséges okfejtést, ezért a TVB a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

A 2020. október 22-én kelt határozat jogorvoslati záradéka szerint „[a] bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2020. október 25. napján 16.00 óráig megérkezzen.”

A felülvizsgálati kérelem

[5] A határozattal szemben a kérelmező 2020. október 26-án kelt és 2020. október 26-án 15 óra 36 perckor benyújtott felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. Álláspontja szerint a TVB határozata a Ve. 223.  §  (3) bekezdésének a) pontja alapján jogszabálysértő. Előadta, hogy a TVB tévesen hivatkozott arra, hogy nem jelölte meg fellebbezésében, hogy mely választásra irányadó jogszabálysérelem állapítható meg. Álláspontja szerint  fellebbezésében megjelölte, hogy a HVB határozata megsértette a Ve. 224. § (2) bekezdését, a Ve. 176. § (1) bekezdését, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 89. § (1) bekezdését, a Ve. 82. § (1) bekezdését és 83. §  (2) bekezdését, illetve ezen jogszabálysértéseknek indokait is.

[6] A bírósági felülvizsgálati kérelem a Kúria eljárását illetően a határidő megtartottságával kapcsolatban semmilyen körülményre nem utal.

A Kúria döntése és jogi indokai

[7] A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[8] Az TVB a felülvizsgálati kérelemmel együtt felterjesztette a Kúriához a felülvizsgálati kérelem 2020. október 26-án 15 óra 36 perckor a kérelmező jogi képviselője által történt megküldését igazoló e-mailről készült lapot.

[9] A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett.

[10] A Ve. 224. § (2) bekezdése alapulvételével a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (3) bekezdés értelmében a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A Ve. 10. § (4) bekezdése alapján pedig a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt - a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével - a következő napon teljesítettnek kell tekinteni. Választási ügyekben tehát a határidő kezdete nem a döntés közléséhez kapcsolódik, hanem a határozat meghozatalához.

[11] A Kúria a választási bizottság határozatit a felülvizsgálati kérelemben foglaltak alapján vizsgálja felül.

[12] A bírósági felülvizsgálati kérelmet jelen ügyben joghatályosan úgy lehetett volna benyújtani, - amint azt a megtámadott határozat jogorvoslati tájékoztatása helyesen tartalmazza -, hogy legkésőbb 2020. október 25. napján 16 óráig megérkezzen. Kérelmező a felülvizsgálati kérelmét ügyvéd útján e-mailben 2020. október 26. napján 15 óra 36 perckor nyújtotta be, ennélfogva a felülvizsgálati kérelem elkésett.

[13] Mivel a kérelmező a felülvizsgálati kérelmét elkésetten terjesztette elő, a Kúria a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja alapján a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[14] A Kúria a felülvizsgálati kérelemről a Ve. 229. § (2) bekezdése alapján tárgyaláson kívül határozott.

[15]  Az illeték viseléséről rendelkezni nem kellett, tekintettel arra, hogy az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (visszautasítás) illetékmentes.

[16] A végzés elleni felülvizsgálatot a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2020. október 27.

Dr. Balogh Zsolt s.k. a tanács elnöke, előadó bíró,
Dr. Horváth Tamás s.k. bíró,
Dr. Kiss Árpád Lajos s.k. bíró