Kvk.IV.37.496/2006/3. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.IV.37.496/2006/3.szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Sz. T. ügyvéd által képviselt Sz. M. I. rendű, Cs. E. II. rendű, dr. Sz. T. III. rendű kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 544/2006. /X. 13./ számú határozatának bírósági felülvizsgálata iránt előterjesztett kérelme tárgyában az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 544/2006. /X. 13./ számú határozatát helybenhagyja.


E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.I n d o k o l á s


A Budapest, VII. kerületi Helyi Választási Bizottságnak a 2006. évi helyi önkormányzati választás Budapest, VII. kerületi eredményét megállapító döntése ellen előterjesztett fellebbezést a Fővárosi Választási Bizottság /a továbbiakban: FVB/ 291/2006. /X. 7./ FVB számú határozatával helybenhagyta.

Az érdekelteket tájékoztatta arról, hogy határozatával szemben a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani.


A Fővárosi Bíróság a kérelmezők bírósági felülvizsgálati kérelmét 21.Kpk.45550/2006/3-I. számú végzésével elbírálta, és az FVB határozatát helybenhagyta.

Végzésének indokolásában kifejtette, hogy az FVB megbízott tagjainak megbízatása a választás végleges eredményének közzététele - 2006. október 6. napján - megszűnt, így az FVB nem követett el jogszabálysértést azzal, hogy 2006. október 7-én tartott ülésén a megbízott tagjai távollétében hozott döntést.


A Fővárosi Bíróság végzése tartalmazza, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./
84. § (10) bekezdése értelmében a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.


A kérelmezők 2006. október 9-én az Országos Választási Bizottsághoz /a továbbiakban: OVB/ kifogást terjesztettek elő, amelyben az FVB 2006. október 7-i ülése törvénysértő voltának megállapítását kérték, előadva, hogy az FVB 291/2006. /X. 7./ számú határozatát a megbízott tagok mellőzésével hozta meg. A megbízott tagok jelenléte nélkül nem volt határozatképes, ezért jogszerű határozatot sem hozhatott.


Az OVB 544/2006. /X. 13./ számú határozatában a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Álláspontja szerint a választási szervek határozatai jogszabálysértésre alapozva, kötött jogorvoslati rendben, a Ve. 79-83. §-ai alapján az elsőfokú határozatok ellen benyújtható fellebbezéssel, illetve a másodfokú határozatok ellen igénybe vehető bírósági felülvizsgálati kérelemmel támadhatók. Miután a kérelmezők az FVB másodfokú döntése ellen a bírósági jogorvoslatot igénybe vették, kérelmüket a Fővárosi Bíróság elbírálta, és a határozat indokolása kitért az FVB határozatképességének kérdésére is, az OVB e bírósági végzést nem bírálhatja felül; ezért a kifogást hatáskör hiányában, érdemi vizsgálat nélkül kellett elutasítania.


A kérelmezők az OVB határozatával szemben bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő, amelyben az FVB határozatának megsemmisítését, és az FVB törvényes eljárás lefolytatására utasítását kérték, másodlagosan új választás elrendelésére tettek indítványt.

Sérelmezték, hogy tévesen sem az 5.Kpk.45.5476/2006. számú ügyben, illetve 21.Kpk.45.550/2006. számú ügyben eljárt Fővárosi Bíróság, sem az OVB 544/2006. számú határozatában nem állapított meg jogsértést atekintetben, hogy az FVB a megbízott tagok nélkül járt el 2006. október 7-én. Álláspontjuk szerint az FVB 2006. október 6-án nem zárta le a napirendet, a megbízott tagok megbízatása ezért 2006. október 7-ére nem szűnt meg. Még megbízásuk megszűnése esetén is meg kellett volna őket hívni 2006. október 6-án a 7-i ülésre.

Sérelmezték továbbá, hogy a II. rendű kérelmező a Fővárosi Bíróság 21.Kpk.45.550/2006. számú ügyében nem kapott értesítést a tárgyalás időpontjáról, és vele a határozatot nem közölték, illetve, hogy a Fővárosi Bíróság indokolás nélkül mellőzte az indítványozott tanú meghallgatását az 5.Kpk.45.547/2006. számú ügyben. Állították, hogy az OVB hatásköre fennállt, mert a kifogás alapvetően a bizottsági tagokkal szembeni jogsértés tényén alapult.


A bírósági felülvizsgálati kérelem nem alapos.


A Ve. 79. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. A (3) bekezdés szerint nincs helye fellebbezésnek a másodfokon eljáró választási bizottság által hozott határozat, valamint az Országos Választási Bizottság határozata ellen.


A Ve. 81. § (1) bekezdése értelmében a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult választási bizottság a beérkezésétől számított három napon belül dönt.


A Ve. 82. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá az Országos Választási Bizottság határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be.


A Ve. 83. § (7) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a másodfokú határozatot hozó választási bizottság székhelye szerint illetékes megyei, fővárosi bíróság bírálja el. Az Országos Választási Bizottság határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a Legfelsőbb Bíróság bírálja el.


A Ve. idézett rendelkezéseiből kitűnik, hogy az FVB másodfokú határozatával szemben a Fővárosi Bírósághoz lehet bírósági felülvizsgálati kérelemmel élni. Az OVB, amint az a Ve. 79. § (3) bekezdéséből megállapítható, nem rendelkezik hatáskörrel az FVB másodfokú határozatával szembeni fellebbezés elbírálására.


Az OVB határozatának indokolásában helyesen mutatott rá arra, hogy az FVB határozatképességével kapcsolatos kifogást a Fővárosi Bíróság további jogorvoslattal nem támadható végzésében elbírálta, ezért az e tárgyú kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítania.


Az OVB határozatában kifejtettekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság rámutat arra, hogy a Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére hivatkozással bárki benyújthat.


A leírtak alapján a Legfelsőbb Bíróság az OVB határozatát a Ve. 84. § (7) bekezdés a/ pontja alapján helybenhagyta.


A végzés ellen a Ve. 84. § (10) bekezdése értelmében további jogorvoslatnak nincs helye.

Budapest, 2006. október 18.
Dr. Buzinkay Zoltán sk. tanácselnök,

Dr. Darák Péter sk. előadó bíró,

Dr. Fekete Ildikó sk. bíró