Kvk.IV.37.454/2006/2. számú határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA

Kvk.IV.37.454/2006/2.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. B. J. ügyvéd által képviselt K. K. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 501/2006. /IX. 21./ számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Legfelsőbb Bíróság a Országos Választási Bizottság 501/2006. /IX. 21./ számú határozatát helybenhagyja.

E végzés ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A kérelmező a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz nyújtott be kifogást arra hivatkozással, hogy a Ráckevei Helyi Választási Bizottság /a továbbiakban: HVB/ megválasztása során az önkormányzati képviselő-testület ülését a 13/1999. /I. 28./ számú SzMSz rendelet alkalmazásával hívták össze.
E rendelet azonban - állítása szerint - nem került kihirdetésre a hivatalos lapban, így a 32/1993. /V. 26./ AB határozat alapján nem alkalmazható.
Ezen oknál fogva a ki nem hirdetett SzMSz rendelet alapján összehívott testületi ülésen elfogadott 169/2006. /VII. 27./ számú - a Ráckevei Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló - határozat nem létező jogi normán alapul, így a HVB működése nem legitim.

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság a kifogást a 130/2006. /IX. 15./ számú határozatával elutasította.
A határozat indokolása szerint a kifogás nem választási jogszabály megsértésén alapul, így elbírálása nem tartozik a választási bizottság hatáskörébe.

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság az elutasított kifogást megküldte a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalnak.
A határozat ellen a kérelmező fellebbezést nyújtott be, melynek elbírálása során az Országos Választási Bizottság /a továbbiakban: OVB/ a fellebbezést elutasította, és a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 130/2006. /IX. 15./ számú határozatát helybenhagyta.
Határozatának indokolásában arra hivatkozott, hogy a választási bizottságok hatásköre a választási eljárás körére terjed ki, nem pedig a képviselő-testület működésének törvényességi vizsgálatára. Így nem képezheti a választási bizottság eljárásának tárgyát annak vizsgálata, hogy az önkormányzati rendeletek kihirdetésének gyakorlata megfelel-e mindenben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény /a továbbiakban: Ötv./ 16. § /2/ bekezdésében foglaltaknak.

Az OVB határozata ellen a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be, amelyben a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vizsgálata során megállapítottaktól függően az OVB határozatának megváltoztatását, valamint annak megállapítását kérte, hogy miután a helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása nem képviselő-testület által történt, a választás eredményeként létrejött közjogi testületnek, a helyi választási bizottságnak van-e legitimitása.
Megsértett jogszabályként az Ötv. 16. § /3/ bekezdését, és annak kapcsán az Alkotmánybíróság 32/1993. /V. 26./ AB határozatát jelölte meg.
Előadta, hogy a Ráckevei Önkormányzat Képviselő-testülete 1999. április 28-i testületi ülésén a 13/1999. /IV. 28./ számú határozattal újonnan elfogadott SzMSz rendeletében arról hozott döntést, hogy hatályon kívül helyezi a korábbi SzMSz-t, azt azonban nem hirdette ki az önkormányzat hivatalos lapjában, a Ráckevei Újságban. Joghatást eredményező kihirdetés, közzététel nélkül azonban a testület döntése - mint jogszabály - nem létezik; így Ráckevén a 2002. évi helyhatósági választások után a Ráckevei Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályként nem létező 13/1999. /IV. 28./ SzMSz rendelet alkalmazásával alakult meg.
Közölte, hogy a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalnál több vizsgálatot is kezdeményeztek a képviselő-testület tagjai ezzel kapcsolatosan, és erre vonatkozóan iratokat is csatolt felülvizsgálati kérelméhez.
Kifogásolta, hogy a 2006. évi helyhatósági választásokkal kapcsolatban a helyi választási bizottság tagjai, póttagjai a törvényesen meg nem alakult Ráckevei Képviselő-testület 2006. július 27-i rendkívüli ülésén kerültek megválasztásra; jogszabályként, jogi normaként nem létező 13/1999. /IV. 28./ számú SzMSz rendelet alkalmazásával.
Ez a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 23 § /2/ bekezdésébe ütközött. A választási bizottság legitimitásának hiányát alátámasztó jogszabályként az Ötv. 9. § /1/ és /2/ bekezdésére, 30. §-ára, 18. § /1/ bekezdésére hivatkozott.
Kérte továbbá a Ve. 78. § /1/ bekezdés a/, b/ és c/ pontjában rögzített intézkedések megtételét.

A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

A Ve. 77. § /1/ bekezdése értelmében kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek /3. §/ megsértésére /a továbbiakban együtt: jogszabálysértés/ hivatkozással bárki benyújthat.

A Ve. 82. § /1/ bekezdése szerint a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá az Országos Választási Bizottság határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be.

A /2/ bekezdés kimondja, hogy bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani
a/ jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b/ a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

Az eljárás során rendelkezésre állt iratanyag alapján megállapítható volt, hogy a kérelmező a helyi, Ráckevei Választási Bizottság megválasztását, annak jogszerűségét kifogásolta, a képviselő-testület törvénysértő működésére hivatkozással.

A kérelmező által a felülvizsgálati kérelemben megsértettként megjelölt Ve. 23. § /2/ bekezdése értelmében a helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját, és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 51. napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint e jogszabályhely sérelme nem állapítható meg. A kérelmező erre vonatkozó érvelését az Ötv. rendelkezéseiből, a képviselő-testület jogszabálysértő működéséből vezette le.
Egyetértett a Legfelsőbb Bíróság az OVB azon álláspontjával, hogy a választási bizottságok hatásköre a választási eljárás körére terjed ki.
Az arra jogosultak által előterjesztett kifogások, bírósági felülvizsgálati kérelmek elbírálása során a Ve. 77. § /1/ bekezdésének megfelelően a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére vonatkozó kifogások bírálhatók el.
Az önkormányzat működésének törvényességi felülvizsgálata nem tartozik a választási bizottságok hatáskörébe, arra vonatkozóan a Legfelsőbb Bíróság az OVB határozatának felülvizsgálata során sem foglalhat állást.
A képviselő-testület megalakulásának, az önkormányzati rendeletek kihirdetésének rendjét törvényi szabályozás rögzíti, annak jogszerűsége azonban a választási eljárásra vonatkozó jogorvoslati eljárások keretében nem vizsgálható.

Minderre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy az OVB helytállóan és megalapozottan döntött a Pest Megyei Területi Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról, ezért határozatát a Ve. 84. § /7/ bekezdés a/ pontja alapján helybenhagyta.

A végzés elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 84. § /10/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2006. szeptember 26.

Dr. Buzinkay Zoltán sk. tanácselnök,
Dr. Fekete Ildikó sk. előadó bíró,
Dr. Darák Péter sk. bíró