Kvk.IV.37.452/2018/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
végzése

Az ügy száma: Kvk.IV.37.452/2018/4.

A tanács tagjai:  dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, dr. Dobó Viola előadó bíró, dr. Horváth Tamás bíró

A kérelmező: (...)

Képviselője: dr. Török Gyula ügyvéd
       
Az eljárás tárgya: választási ügy

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: a kérelmező

A felülvizsgált jogerős határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 694/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria Nemzeti Választási Bizottság 694/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A feljegyzett felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A kérelmező kifogást nyújtott be Nemzet Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB), amelyben előadta, hogy április 4. napján Orbán Viktor ünnepélyesen átadta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusát. Elhangzott beszédében a rendezvényen Orbán Viktor, a Fidesz KDNP listavezetője a kormány eredményeit részletesen méltató, a migráció fenyegetését hangsúlyozó, az ellenzéket kritizáló beszédet mondott, és kifejezetten utalt is a közelgő választásokra. A rendezvényen az NKE rektora, Prof. Dr. Patyi András is felszólalt ugyanazon a színpadon, majd a beszédeket követően, a rendezvény ideje alatt Orbán Viktor és Prof. Dr. Patyi András kedélyesen beszélgetett, amelyről több országos sajtótermék is közölt fotót, valamint videó is megjelent erről a miniszterelnök hivatalos Facebook-oldalán.

[2] A kérelmező álláspontja szerint Orbán Viktor a rendezvényen beszédének tartalma alapján a Ve. 141. § szerinti kampánytevékenységet folytatott. A kifogásban felhívta a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14. § (1) bekezdését, amely a választási bizottságok pártatlanságára vonatkozó követelményt rögzíti. Hivatkozott továbbá az Emberi Jogok Európai Bíróságának, valamint az Alkotmánybíróságnak a bírói pártatlansággal kapcsolatos jogértelmezésére. A kérelmező szerint Patyi Andrásnak az ünnepségen elmondott beszéde a függetlenség feladásának látszatát keltheti, mert a kormánytól érkező támogatás iránti, a kormány felé is irányuló háláról ejt szót, melyet az NKE viszonoz. Mindezzel Patyi András, az NVB elnöke, a választási kampány legintenzívebb, utolsó hetében megsértette az NVB, mint testület pártatlanságának követelményéből következő pártatlanság látszatának követelményét.

[3] Mindezek alapján a kérelmező kérte az NVB-től az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljárás, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjai sérelmének megállapítását, a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől, valamint a jogsértés súlyosságával arányos, megfelelő visszatartó erővel rendelkező bírság kiszabását.

[4] Az NVB 2018. április 8-án kelt 694/2018. számú határozatával (a továbbiakban: NVB határozat) a Ve. 215. § d) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Megállapította, hogy Prof. Dr. Patyi András összetéveszthetetlen módon az NKE rektoraként vett részt az eseményen. Sem beszédében, sem a protokolláris tevékenysége során jelét sem adta annak, hogy ő az NVB elnöke, az országgyűlési választásra célzást sem tett, és különösen nem volt köthető tevékenysége valamely jelölthöz, vagy jelölő szervezethez.

[5] Az NVB szerint Prof. dr. Patyi András az NKE-vel közalkalmazotti jogviszonyban áll, melyet a 2011. december 30-án kelt kinevezési okmánya egyértelműen rögzít. Munkáltatója az NKE, annak rektoraként és egyetemi tanárként közalkalmazott, ennélfogva alkalmazni kell rá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit. A felsőoktatási intézmények szervezeti felépítését, egyes szervezeti egységeinek, tisztségviselőinek hatáskörét, feladatait a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény tartalmazza, míg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti, katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény az NKE-re vonatkozó speciális rendelkezéseket tartalmaz. A rektori jogállást e törvények szabályozzák, de ezek egyike sem érint olyan jogviszonyt, feladatkört, amelyre az NVB hatásköre kiterjedne. Úgyszintén sem az említett törvények, sem a Ve. NVB elnökére vonatkozó rendelkezései nem teremtenek jogkört e tevékenységével összefüggésben az NKE szenátusának. A két státusz és a keretében folytatott tevékenység tehát nem érinti egymást, egymástól jól elhatárolható, ezért nem is lehet összeférhetetlen, egyszerre mindkét tisztség betölthető.

[6] A kérelmező által hivatkozott alkotmánybírósági határozatok mindegyike a bírák kizárásával, elfogultságával kapcsolatos, és azok egyike sem tartalmaz semmiféle utalást akár a felsőoktatási intézmények vezetőire, akár az NVB elnökére vonatkozóan, így azok jelen ügy szempontjából hivatkozási alapként nem értékelhetőek az NVB szerint. Mindezek alapján az NVB megállapította, hogy Prof. Dr. Patyi András tevékenysége nem értékelhető választási ügyként, nem tartozik a Ve. hatálya alá.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[7] A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának megváltoztatását, ennek keretében a jogsértés tényének megállapítását, a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől, valamint bírság kiszabását kérte.

[8] A kérelmező szerint az NVB jogsértően értelmezte a Ve. 14. § (1) bekezdésben foglalt függetlenséget, valamint a 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglalt, a választások tisztaságát, az esélyegyenlőséget, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveit.

[9] Hivatkozott a kérelmező a bírák függetlenségével kapcsolatos nemzetközi és hazai joggyakorlatra, amely megítélése szerint analógiaként megfelelően alkalmazandó az NVB vezetőjére is.

[10] A kérelmező álláspontja szerint Prof. Dr. Patyi András megsértette a pártatlanság látszatát, amikor a választások előtt alig négy nappal közös rendezvényen vett részt az egyik jelölő szervezet vezető politikusával. Emellett értékelendő tény, hogy Orbán Viktor kampánytevékenységet folytatott a rendezvényen, amely a beszédének idézett részeiből is egyértelműen megállapítható. Ennek a kampánytevékenységnek a részévé vált Patyi András, mivel Orbán Viktorral egy eseményen, valamint ugyanazon a színpadon szólalt fel, illetve annak egyértelmű kampánytevékenysége után vele kedélyesen beszélgetett. Patyi Andrásnak, az NVB elnökének különösen a kampányidőszak során kellett volna ügyelnie arra, hogy rektori tevékenységének végzése ne járjon a függetlensége csorbulásának látszatával. A pártatlanság látszatának megsértése a Ve. 14. § (1) bekezdése mellett az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljárás követelményének, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjának sérelmét alapozza meg.

A Kúria döntése és jogi indokai

[11] A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint nem megalapozott.

[12] Az NVB a kifogást a Ve. 215. § d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította. E szabály szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

[13] A felülvizsgálati kérelem arra vonatkozó érvet nem tartalmaz, hogy a Ve. mely szabálya alapján kellett volna a kifogást az NVB-nek érdemben vizsgálni, de tartalma alapján megállapítható, hogy azért tartja a kérelmező a kifogásolt eseményt a Ve. szerint megítélendőnek, mert álláspontja szerint az adott rendezvény a választási kampány legintenzívebb szakaszában, a szavazást megelőző héten történt.

[14] A Kúria az üggyel kapcsolatban elsőként azt rögzíti, hogy jelen ügynek nem tárgya (nem lehet tárgya), az NVB elnöke, és Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora tisztségek közötti összeférhetetlenség. Prof. Dr. Patyi András tisztségeinek összeférhetetlensége kapcsán a Kúria több határozatában is döntött. A Kúria a Kvk.V.37.864/2016/3. számú határozatában Prof. Dr. Patyi András NKE rektori tisztségét és Államreform Bizottság elnöki tisztségét, a Kvk.II.37.220/2018/3. számú ügyben pedig ismételten Államreform Bizottság elnöki tisztségét vizsgálta, s mondta ki, hogy e tisztségek nem összeférhetetlenek az NVB elnöki tisztségével. Az összeférhetetlenség problémája tekintetében tehát res iudicata áll fenn. A jogrendszerben a pártatlan döntést és egyben a pártatlanság látszatát szolgálják a kizárási és összeférhetetlenségi szabályok, ezek jelen ügynek tehát nem tárgyai.

[15] A pártatlanság látszatának követelménye – az összeférhetetlenségi és kizárási szabályokon túl – elsősorban az érintett tisztséget betöltő személy feladatkörébe tartozó eljárás során tanúsított magatartásával függ össze. Jelen esetben nem arról van szó, hogy valamely, az NVB elé kerülő határozat elbírálása kapcsán – a pártatlanság látszatát sértő – magatartást tanúsított az NVB elnöke, hanem arról, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán tartott protokolláris eseményen Prof. Dr. Patyi András rektorként megjelent, felszólalt, illetve a miniszterelnökkel beszélgetett.

[16] Mindenek előtt azt kell kiemelni, hogy az említett eseményen a miniszterelnök nem jelölő szervezet elnökeként vett részt, hanem miniszterelnökként, a részvétel indoka kormányzati beruházás átadó ünnepsége. Tehát maga a rendezvény nem minősíthető kampányrendezvénynek. A Kúria megítélése szerint – a Ve. hatálya alá tartozás szempontjából – annak nincs jelentősége, hogy Prof. Dr. Patyi Andráson kívül a felszólalók közül ki mit mondott (azt előre nem is láthatta). Annak van jelentősége, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, aki egyben az NVB elnöke beszédében felfedezhetők-e kampány-tevékenységre – azaz a választói akarat Ve. 141. §-a szerinti befolyásolására – utaló elemek. Megállapítható, hogy a rektor elmondott beszéde semmilyen módon nem kapcsolódott az országgyűlési képviselő-választáshoz. Egyébiránt ezt a tényt a kérelmező sem vitatta.

[17] A fentiek alapján – a Kúria megítélése szerint – helyes következtetésre jutott az NVB, amikor úgy ítélte meg, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán tartott protokolláris eseményen Prof. Dr. Patyi András rektorkénti megnyilvánulása olyan esemény volt, amely nem tartozik a Ve. hatálya alá, így nem sérülhetett sem a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjaiban, illetve a Ve. 14. § (1) bekezdésében foglalt követelményrendszer.

[18] A Kúria végezetül megjegyzi, hogy a pártatlanság látszatának követelményét nem lehet úgy értelmezni, mint ahogy azt a felülvizsgálati kérelem teszi. Protokolláris eseményeken, konferenciákon, ünnepségeken az állami vezetők, magas tisztséget betöltő személyek, stb. szükségképpen találkoznak, ahogy találkoznak például az egyetemi oktatás, kutatás során a különböző hatalmi ághoz tartozó szerveknél dolgozó személyek. A pártatlanság látszatának olyan abszolutizált értelmezése, amelyet a kérelmező megfogalmaz, ellehetetlenítené a társadalmi érintkezés normális menetét, ez a fajta értelmezés egyáltalán nem következik a függetlenség követelményéből.

[19] A Ve. 231. § (5) bekezdése szerint a bíróság a megtámadott határozatot helybenhagyja vagy megváltoztatja. Mivel megváltoztatás feltételei a fenti indokok alapján nem állnak fenn, ezért a Kúria a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján az NVB 694/2018. számú határozatát helybenhagyta.

Záró rész

[20] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése és a Kp. 157.§ (7) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 124.§ (5) bekezdésének megfelelően – tekintettel Ve. 229.§ (2) bekezdése folytán alkalmazandó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1.§ (2) bekezdésére – tárgyaláson kívül bírálta el.

[21] A kérelmező nyilatkozott, hogy vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után a pártok működésről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésre figyelemmel nem kell társasági adót fizetnie, így az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § d) pontja és (2) bekezdése alapján személyes illetékmentes, ezért a feljegyzett felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

[22] A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. április 13.

dr. Balogh Zsolt s. k. a tanács elnöke, dr. Dobó Viola s. k. előadó bíró, dr. Horváth Tamás s. k. bíró