Kvk.IV.37.336/2018/2. számú határozat

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
végzése

 

Az ügy száma:     Kvk.IV.37.336/2018/2.

A tanács tagjai:     Dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, előadó bíró
                             Dr. Dobó Viola bíró
                            Dr. Horváth Tamás bíró

A kérelmező:     (...)

A kérelmező képviselője: Dr. Havas Gábor

A per tárgya:     választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat:    Nemzeti Választási Bizottság
                                                                 471/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 1000 (ezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

 

Indokolás

A felülvizsgálat szempontjából lényeges tényállás és az NVB határozatának releváns része

A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2018. március 14. napján kelt 471/2018. számú határozatával a Heves megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 33/2018. (III. 09.) számú határozatát helybenhagyta. A 33/2018. (III.09.) OEVB határozat nyilvántartásba vette Heves megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Cs. Gy. az Origó Párt országgyűlési egyéni képviselőjelöltjét.

A felülvizsgálati kérelem

A Haza Pártja kérelmező felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a 471/2018 NVB határozattal szemben mivel „A Nemzeti Választási Bizottság visszautasította a 'A Haza Pártja', mint jelölő szervezet Budapest 11-es számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság határozatát helyben hagyva 43/2018. (III.08.) számú határozatát a listára kerülési kérelmét 471/2018. számú határozatával.”

A felülvizsgálati kérelem jogszabálysértést – valamely jogszabályhely megjelölésével – nem valószínűsít, egyedül az „OVB 5/2014 számú” iránymutatására hivatkozik.

A Kúria döntése és jogi indokai

A Kúria elsőként megállapította, hogy a felülvizsgálati kérelemben a vizsgálat tárgyaként megjelölt 471/2018. NVB határozat nem a Budapest 11-es számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 43/2018. (III.08.) határozat elleni fellebbezést bírálta el, illetve az nem „A Haza Párjára”, hanem más jelölő szervezetre vonatkozik. Ezért a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 231. § (1) bekezdés a) pontja alapján a felülvizsgálati kérelem érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

A Kúria megállapította továbbá, hogy a felülvizsgálati kérelem az érdemi eljárásra más okból is alkalmatlan. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja folytán alkalmazandó Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelemben a jogszabálysértést meg kell jelölni, a jogszabálysértés megjelölésének hiánya a Ve. 231.§ (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélküli elutasítási ok.

A kérelmező a felülvizsgálati kérelmében jogszabálysértést nem jelölt meg, az „iránymutatásra” való hivatkozás nem a jogszabálysértés megjelöléseként történt. [A Kúria megjegyzi, hogy egyébiránt 2014-ben értelemszerűen nem Országos Választási Bizottság (OVB), hanem Nemzeti Választási Bizottság működött.]

Mivel a felülvizsgálati kérelem nem felel meg a Ve. 222. § (1) bekezdésben és a 224. § (3) bekezdésben foglaltaknak, ezért a Kúria a Ve. 231. § (1) bekezdés a) és d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Mivel a Kúria Ve. 231. § (1) bekezdés a) és d) pontja alapján megállapította, hogy a kérelem eleve alkalmatlan a felülvizsgálatra, ezért a kérelmező képviselőjének képviseleti jogosultságát ebben az eljárásban nem vizsgálta.

Záró rész

A Kúria felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 201 7. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 124. § (5) bekezdésének megfelelően – tekintettel Ve. 229.§ (2) bekezdése folytán alkalmazandó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1. § (2) bekezdésére – tárgyaláson kívül bírálta el.

A Kúria az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 45/A. § (5) bekezdése, az 58. § (1) bekezdés b) pontja, és a 62. § (1) bekezdés s) pontja szerint megállapított mérsékelt összegű felülvizsgálati eljárási illeték viselésére a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 35. § (1) bekezdése és 157. § (7) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 102. § (1) bekezdése és 83. § (1) bekezdése alkalmazásával a kérelmezőt kötelezte.

A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. március 20.

Dr. Balogh Zsolt s. k. a tanács elnöke, előadó bíró,
Dr. Dobó Viola s. k. bíró,
Dr. Horváth Tamás s. k. bíró