Kvk.IV.37.261/2006/2. számú határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA

Kvk.IV.37.261/2006/2.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr.P. G. ügyvéd által képviselt dr.Z. J. kérelmezőnek, az Országos Választási Bizottság 44-483/2006. számú tájékoztató levele ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyet és napon meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Legfelsőbb Bíróság a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét hivatalból elutasítja.

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A kérelmező 2006. április 10. napján kelt levelében az OVB 12/2006. számú állásfoglalásának értelmezése tárgyában fordult az Országos Választási Bizottsághoz /a továbbiakban: OVB/. Ezzel összefüggésben az OVB intézkedését kezdeményezte a lakóhelyén kívüli szavazásra jogosító igazolvány második fordulóban történő felhasználását illetően.

Az OVB a 2006. április 21. napján kelt 44-483/2006. számú levelében a kérelmezőt arról tájékoztatta, hogy az OVB több alkalommal foglalkozott az általa kifejtett problémával, és állásfoglalás kibocsátására nem lát lehetőséget. Egyidejűleg tájékoztatta a kérelmezőt arról, hogy az igazolás jogi rendeltetésére 2006. április 18. napján kelt közleményében hívta fel a választópolgárok figyelmét, az országos választások befejezését követően pedig az igazolással kapcsolatos javaslatait is el fogja juttatni az Országgyűlés elnökéhez.

A tájékoztatólevéllel szemben a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelyben kifejtette az igazolás második fordulóban való felhasználásával kapcsolatos aggályait. Hangsúlyozta, hogy a második fordulóban való választási részvétel csak ott és csak azoknak számára tehető lehetővé, ahol, illetve akiknek részvétele az első választási fordulóban nem eredményezhette a jelölt megválasztását. Ha alkotmányellenesen az ilyen személyek az igazolás révén oly számban vesznek részt a második választási fordulón, hogy az általuk leadott szavazatok száma az eredményt megfordíthatja, ott a választást érvényteleníteni és megismételni kell. Álláspontja szerint a magyar társadalom joggal várja el a független magyar bíróságtól, hogy ilyen lényeges alapelv megkerülését ne tegye lehetővé.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemben nem bírálható el.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 82. § /1/ bekezdése szerint a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá az OVB határozata ellen lehet a bírósághoz felülvizsgálat iránti kérelmet benyújtani. A Ve. 83. § /1/ bekezdése, illetve 84. § /7/ bekezdése sem hagy kétséget afelől, hogy a bíróság csak a megtámadott határozat felülvizsgálatát végezheti el.

Ezen törvényi rendelkezések és a Legfelsőbb Bíróság következetes gyakorlata szerint csak az OVB határozatával szemben kérhető bírósági jogorvoslat [a Legfelsőbb Bíróság eseti döntésében mondta ki, hogy az OVB állásfoglalása ellen jogorvoslatnak nincs helye /Kvk.V.37.573/2002/2./].

A kifejtettekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában hozott 105/1952./XII.28./ MT rendelet 13. § /3/ bekezdése folytán alkalmazandó Pp. 130. § /1/ bekezdés b/ pontja alapján - figyelemmel a Ve. 82. § /1/ bekezdésében foglaltakra - a kérelmet hivatalból elutasította.

Budapest, 2006. április 27.

dr.Buzinkay Zoltán sk. a tanácselnök,
dr.Darák Péter sk. előadó bíró, dr.Fekete Ildikó sk. bíró