Kvk.IV.37.224/2006/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változatA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGAKvk.IV.37.224/2006/2.
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr.M. Á. ügyvéd által képviselt dr.T. Z. kérelmezőnek, az Országos Választási Bizottság 2006. április 11. napján hozott 203/2006./IV.11./ számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 203/2006./IV.11./ számú határozatát helybenhagyja.


A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á sS. J. 2006. április 7. napján, beírva irányítószámát az MSZP honlapján található "Mit tett a kormány az ön lakóhelyén" rovatba nevét és e-mail címét is megadta. A rovat felett olvasható tájékoztató szerint a nevet és az e-mail címet akkor kérik megadni, ha az érintett bővebb tájékoztatást szeretne kapni. A kifogást tevő a regisztrációt követően az országgyűlési képviselőválasztás első fordulójában kitűzött szavazást megelőző napon, a kampánycsend ideje alatt 2006. április 8. napján 14 óra 23 perckor e-mailben választ kapott, amely a lakóhelyéhez kapcsolódó fejlesztésekről és a kormánypolitika egyes eredményeiről szóló tájékoztatást tartalmazott. S. J. kifogást terjesztett elő a Budapesti Területi Választási Bizottsághoz, amelyben közölte, hogy a válasz e-maillel az MSZP kampánycsend-sértést követett el.


A Fővárosi Választási Bizottság a kifogást az Országos Választási Bizottsághoz /a továbbiakban: OVB/ tette át elbírálásra.


Az OVB 203/2006./IV.11./ számú határozatával a kifogást elutasította. A határozat indokolása szerint S. J. a kifogásolt szolgáltatást zárt-rendszerben saját kérésére kapta, ezért tisztában kellett lennie azzal, hogy a jelölőszervezettől levelet fog kapni, valamint azzal, hogy annak tartalma alkalmas a választói akarat befolyásolására. Az OVB álláspontja szerint az, hogy az üzenet kézbesítése saját kérésre történt, kizárja a kampánycsend megsértése megállapításának lehetőségét.


Az OVB határozatával szemben dr.T. Z. terjesztett elő bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet. Álláspontja szerint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 41. §-a nem tesz különbséget aszerint, hogy az érintett akarja-e a választópolgár választói akaratának befolyásolását vagy sem, nincs jelentősége annak sem, hogy zártkörűen terjesztett elektronikus levélről van szó, mert a kampánycsend megsértésére az ilyen közlés is alkalmas.


A bírósági felülvizsgálati kérelem nem alapos.


A Ve. 3. § d/ pontja értelmében a választási eljárás szabályainak alkalmazása során a választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.


A Ve. 41. §-a kimondja, hogy a kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok választói akaratának befolyásolása, így különösen: a választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölőszervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás /szavazásra történő szervezett szállítás, étel-ital adása/, pártjelvények, zászlók, pártszimbólumok a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, választási plakát elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása, elektronikus vagy más úton.


A kampánycsend megsértése megállapíthatóságának formai feltételei teljesültek azzal, hogy az MSZP kampánycsend időszakában elektronikus úton információt szolgáltatott. A kampánycsend megsértésének fogalmi eleme azonban az is, hogy olyan információ szolgáltatása történjék, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására. A kérelmező felülvizsgálati kérelmében arra hivatkozott, hogy a jogsértés megállapítása körében sem az elektronikus levél terjesztésének zártkörűsége, sem a befolyásolási szándék nem értékelhető. A Legfelsőbb Bíróság úgy ítélte meg, hogy a vitatott esetben értékelni kell azt a körülményt, hogy S. J. a tájékoztató jellegű elektronikus levél megküldését megelőzően az MSZP honlapján bejelentkezett, és nevét, e-mail címét kifejezetten abból a célból adta meg, hogy a lakóhelyén megvalósított kormányzati elképzelésekről bővebb tájékoztatást kapjon. Az OVB határozatának indokolásában helyesen mutatott rá arra, hogy a kérésre történt kézbesítés ténye nem hagyható figyelmen kívül. S. J. ugyanis személyes regisztrációjával és a bővebb tájékoztatás kérésével eleve azt a szándékát fejezte ki, hogy az MSZP tevékenységéről többlet-információhoz jusson. Ezért az általa megadott e-mail címre postázott tájékoztató nem minősíthető olyan információnak, amely választói akaratát - tiltott módon - befolyásolná. A Ve. 3. § d/ pontjában megfogalmazott jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvébe ütközne a kampánycsend megsértésének megállapítása olyan esetben, amikor a kifogásolt információt az érintett személyes kérésére más választópolgárok számára hozzá nem férhető módon, egyszeri jelleggel továbbítják.


A kifejtettekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság az OVB határozatát a Ve. 84. § /7/ bekezdésének a/ pontja alapján helybenhagyta. A végzés elleni jogorvoslatot a Ve. 84. § /10/ bekezdése zárja ki.


Budapest, 2006. április 14.

Bauer Jánosné dr. sk. a tanács elnöke,

dr.Darák Péter sk. előadó bíró,
dr.Fekete Ildikó sk. bíró