Kvk.IV.37.179/2006/3. számú határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA

Kvk.IV.37.179/2006/3.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. N. I. P. ügyvéd által képviselt V-né B. I. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 122/2006. /III. 24./ számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 122/2006. /III. 24./ számú határozatát megváltoztatja, és a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 21/2006. /III. 21./ számú határozatát megváltoztatva a Magyar Kommunista Munkáspárt jelölő szervezet Pest megyei területi listájának nyilvántartásba vételét visszautasítja.

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság 21/2006. /III. 21./ számú határozatával nyilvántartásba vette a Magyar Kommunista Munkáspárt jelölő szervezet területi listáját.

A kérelmező a határozat ellen fellebbezést nyújtott be, hivatkozással arra, hogy a párt nem rendelkezik a megkívánt mennyiségű egyéni képviselőjelölttel, a dabasi székhelyű Pest megye 13. számú országos egyéni választókerületében állított jelöltük nyilvántartásba vételének ügye ugyanis jogorvoslati eljárás alatt állt; így a területi listaállításhoz benyújtott 4 igazolásból csak 3 vehető figyelembe.

Az Országos Választási Bizottság /a továbbiakban: OVB/ 122/2006. /III. 24./ számú határozatában a kérelmező fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
A határozat indokolása szerint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 53. § /1/ bekezdése és 55. § /1/ bekezdése alapján a területi lista nyilvántartásba vételéhez a megfelelő számú jelölt bejelentéséről kiállított igazolás bemutatása elegendő, nem akadályozza a nyilvántartásba vételt az, ha a jelöltek nyilvántartásba vétele a lista nyilvántartásba vételekor még nem jogerős.

Az OVB határozata ellen a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelyben annak megváltoztatását, és a Magyar Kommunista Munkáspárt Pest megyei területi listája nyilvántartásba vételének elutasítását kérte.
Előadta, hogy az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény /a továbbiakban: Vt./ 5. § /3/ bekezdése értelmében területi listát az a jelölő szervezet jogosult állítani, amely az adott területen az egyéni választókerületek legalább 1/4-ében jelöltet tudott állítani, ami Pest megyében 4 egyéni jelölt állítását jelenti.
Kifejtette, hogy a Magyar Kommunista Munkáspárt a Pest megyei területi listája elfogadásakor nem rendelkezett 4 jogerősen nyilvántartásba vett egyéni jelölttel; a dabasi székhelyű országos egyéni választókerületében állított jelöltjük ügyében a jelölt nyilvántartásba vételét ugyanis a Pest Megyei Bíróság megsemmisítette, amelynek következtében a képviselőjelölt leadott igazolását is érvénytelenné nyilvánították.
Utalt továbbá arra, hogy a ráckevei székhelyű egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételével szemben fellebbezést nyújtott be a területi választási bizottsághoz, amelyet 2006. március 31-ig fognak elbírálni.
E jogorvoslati eljárások lezárását megelőzően - a kérelmező álláspontja szerint - a területi választási bizottság a Magyar Kommunista Munkáspárt listáját nem vehette volna nyilvántartásba; ellenkező esetben a törvény által biztosított jogorvoslati lehetőség válna értelmetlenné.
Leszögezte, hogy a megyei lista nyilvántartásba vételéhez a jelölteknek jogerős igazolásokkal kell rendelkezniük. Állította, hogy a Dabasi és Ráckevei Országos Egyéni Választókerületi Iroda súlyos eljárási hibát követett el akkor, amikor a nyilvántartásba vétel jogerőre emelkedése előtt igazolást adott ki, és azon elmulasztotta feltüntetni, hogy az igazolás nem jogerős.
Hangsúlyozta, hogy a területi lista nyilvántartásba vételi határideje jogvesztő, és miután a Magyar Kommunista Munkáspárt a határidő lejártakor nem rendelkezett 4 jogerősen nyilvántartásba vett jelölttel, megyei listát sem állíthat.

A kérelmező 2006. március 28-án iktatott beadványában közölte, hogy a Pest Megyei Bíróság jogerős végzésében a Magyar Kommunista Munkáspárt ráckevei egyéni országgyűlési képviselőjelöltje nyilvántartásba vételét törölte.

A Legfelsőbb Bíróság hivatalos tudomása szerint a Pest Megyei Bíróság 2006. március 27-én kelt, 2.Kpk.26.422/2006/5. számú végzésével a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 20/2006. /III. 21./ számú határozatát megváltoztatta; megállapította, hogy a Ráckeve székhelyű Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság 12/2006. számú határozatával nyilvántartásba vett Magyar Kommunista Munkáspárt országgyűlési egyéni választókerületi jelöltjére, Sz. M-re leadott érvényes ajánló szelvények száma nem éri el a jogszabályban meghatározott 750 darabot, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét elutasította. A Pest Megyei Bíróság e végzésével szemben további jogorvoslatnak nincs helye.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme alapos.

A Ve. 90/A. § /2/ bekezdés a/ pontja szerint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság dönt az egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről, illetőleg elutasításáról.
A Ve. 79. § /1/ bekezdése értelmében a választási bizottság első fokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be.

A Ve. 82. § /1/ bekezdése lehetővé teszi, hogy a választási bizottság másodfokú határozata ellen bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtsanak be.
A Ve. 84. § /7/ bekezdése szerint a bíróság a megtámadott határozatot helybenhagyja vagy megváltoztatja, a Ve. 84. § /10/ bekezdése kizár a bíróság határozata elleni minden további jogorvoslatot.
A fenti eljárási lépcsőknek megfelelően döntött a ráckevei székhelyű, Pest megyei 13. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 12/2006. /III. 20./ számú határozatával Sz. M. jelölti nyilvántartásba vételéről, amely ellen a kérelmező fellebbezést terjesztett elő. A fellebbezést a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 19/2006. /III. 21./ TVB számú határozatával elutasítva, az első fokú határozatot helybenhagyta.
E határozattal szemben a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, amelynek alapján a Pest Megyei Bíróság 2.Kpk.26.422/2006/5. számú végzésével a Pest Megyei Területi Választási Bizottság fenti döntését megváltoztatva, Sz. M. jelölt nyilvántartásba vételét elutasította.
A Pest Megyei Bíróságnak e jogorvoslattal már nem támadható döntése értelmében Sz. M. országgyűlési egyéni választókerületi jelöltként a nyilvántartásban nem szerepel, ezért ezt a tényt 2006. március 27-től - a végzés meghozatalának napjától - a választási jogorvoslatok során is figyelembe kell venni.
A jelen jogorvoslati eljárás alapjául szolgáló eljárásban a Sz. M. nyilvántartásba vételéről kiállított igazolást a választási szervek számításba vették, amikor a Pest Megyei Területi Választási Bizottság a Magyar Kommunista Munkáspárt jelölő szervezet területi listáját 21/2006. /III. 21./ számú határozatával nyilvántartásba vette, és az OVB az e döntés ellen benyújtott kérelmezői fellebbezést elutasította.

A Ve. 53. § /1/ bekezdése szerint a listát a listaállításhoz szükséges számú jelölt, illetőleg lista bejelentését, vagy nyilvántartásba vételét igazoló /tanúsító/ - a Ve. 55. § /1/ bekezdése szerint kiállított - igazolás átadásával kell bejelenteni.
A Ve. 55. § /1/ bekezdése kimondja, hogy a jelölő szervezet a jelölt, illetőleg a lista bejelentéséről a választási iroda, nyilvántartásba vételéről a választási bizottság igazolást ad ki.

A kérelmező 2006. március 27-én benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme alapján a Legfelsőbb Bíróság előtt indult jelen jogorvoslati eljárásban azonban a kérelmező arra hivatkozott, hogy Sz. M. jelöltkénti nyilvántartásba vételi kérelme elutasításra került.
A Ve. 83. § /5/ bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálat során új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A Legfelsőbb Bíróság a kérelmező beadványa alapján hivatalos tudomást szerzett arról, hogy a Pest Megyei Bíróság jogerős végzésével a választási szervek határozatát megváltoztatva, Sz. M. jelölt nyilvántartásba vételét elutasította. E végzéssel az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény /a továbbiakban: Vt./ 5. § /3/ bekezdésében és 3. számú mellékletében meghatározottak szerinti, a Pest megyei lista állításához szükséges 4 egyéni jelölt helyett a Magyar Kommunista Munkáspárt csak 3 jelölttel rendelkezik. Hiányzik tehát a listaállításhoz szükséges számú jelölt, amely lehetővé tenné a területi lista nyilvántartásba vételét.
A Ve. 56. § /3/ bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a lista nyilvántartásba vételét, ha a jelölés a törvényes feltételeknek nem felel meg.

A kifejtettekre figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a Ve. 84. § /7/ bekezdés b/ pontja alapján az OVB kérelemmel támadott határozatát megváltoztatta, és a Pest Megyei Területi Választási Bizottság első fokú határozatát megváltoztatva, a Magyar Kommunista Munkáspárt jelölő szervezet Pest megyei területi listájának nyilvántartásba vételét a Ve. 56. § /3/ bekezdése alapján visszautasította.

A végzés elleni jogorvoslatot a Ve. 84. § /10/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2006. március 28.