Kvk.IV.37.159/2008/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.IV.37.159/2008/4.számA Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt dr. F. J. I. rendű, valamint dr. G. K. II. rendű kérelmezőknek az Országos Választási Bizottság 2008. április 8-án hozott 168/2008. /IV. 8./ OVB számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott napon meghozta az alábbi


v é g z é s t :A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 168/2008. /IV. 8./ számú határozatát helybenhagyja.


E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.


I n d o k o l á sA kérelmezők 2008. április 4-én kelt kifogásukban azt sérelmezték, hogy az Országos Választási Bizottság /a továbbiakban: OVB/ nem bírálta el három napon belül a 2008. március 31-én előterjesztett kifogásukat.


A kérelmezők kérték a jogszabálysértés megállapítását, nevezetesen, hogy az OVB megsértette a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./


3. § d/-e/ pontjában foglalt alapelveket és a Ve. 77. § /1/ bekezdését azáltal, hogy a kérelmezői kifogást a törvényes határidőben nem bírálta el.


Az OVB 2008. április 8-án tartott ülésén meghozott 168/2008. /IV. 8./ számú határozatában a kérelmezők kifogásának helyt adott és megállapította, hogy az OVB nem bírálta el a beérkezésétől számított három napon belül a kérelmezők kifogását.


A határozat indokolása szerint az OVB 2008. április 1. és április 8. között nem tartott ülést, ezért nem tudta a törvényes határidőn belül elbírálni a kérelmezők 2008. március 31-i kifogását; a késedelem azonban az ügy érdemi elbírálását nem befolyásolta.


A kérelmezők bírósági felülvizsgálati kérelmükben az OVB határozatának részbeni megváltoztatását kérték, oly módon, hogy a Legfelsőbb Bíróság mellőzze az indokolás I. része második bekezdése második mondatának utolsó részéből az "illetve jelen" szövegrészt, állapítsa meg, hogy az OVB megsértette a Ve. 3. § d/-e/ pontjában foglalt alapelveket, és tiltsa el az OVB-t a Ve. 78. § /1/ bekezdés b/ pontja alapján a további jogsértéstől.


A kérelmezők álláspontja szerint az OVB idő előtt döntött abban a kérdésben, hogy a jelen kifogás elbírálása során megsértette-e a törvényes határidőt; a jelen eljárásban felülvizsgált 168/2008. /IV. 8./ OVB határozattal szembeni kifogás ugyanis az elbírálás időpontjában még nem érkezett az OVB-hez.


Hangsúlyozták, hogy ha az OVB-hez kifogás érkezik, az elnök az OVB ülését olyan időben köteles összehívni, hogy a kifogás a három napos határidőn belül elbírálható legyen.


Minthogy az OVB ezzel ellentétes gyakorlatot folytat, a jövőre nézve el kell tiltani a további jogsértéstől.


Az OVB ülése összehívásának elmulasztása a Ve. 3. § e/ pontjába, míg a kifogás késedelmes elbírálása a Ve. 3. § d/ pontjába ütközik.


A kérelmezők kérték, hogy a Legfelsőbb Bíróság biztosítsa számukra a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét, majd bejelentették, hogy a kitűzött meghallgatáson megjelenni nem tudnak.


A felülvizsgálati kérelem nem alapos.


A Ve. 77. § /1/ bekezdésének utolsó mondata szerint a választási bizottság a benyújtott kifogásról az annak beérkezésétől számított három napon belül dönt.


A kérelmezők kifogása alapján az OVB ennek megfelelően állapította meg, hogy megsértette a Ve. 77. § /1/ bekezdését, miután a kérelmezők kifogását a három napos határidő elteltét követően bírálta el.


A Ve. 78. § /1/ bekezdése értelmében, amennyiben a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, három módon rendelkezhet: megállapíthatja a jogszabálysértés tényét, eltilthatja a jogsértőt a további jogsértéstől, illetve a választási eljárást, vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti vagy megismételteti.


A jelen eljárásban a választási bizottság - az ilyen tartalmú kérelmezői kifogásának helyt adva - a jogszabálysértés tényét állapította meg.


A Ve. 78. § /1/ bekezdés b/ pontjában szabályozott - a jogsértő további jogszabálysértéstől való eltiltását lehetővé tevő - rendelkezés értelemszerűen nem vonatkozhat az OVB testületére, saját magára. A választási bizottságok ugyanis olyan intézkedéseket hozhatnak, amellyel biztosítani tudják a választások tisztaságát és törvényességét, érvényesíteni tudják a pártatlanságot, illetve helyre tudják állítani a választás törvényes rendjét (Ve. 21. § /1/ bekezdése).


A Ve. 78. § /1/ bekezdés b/ pontjában rögzített hatáskör azt szolgálja, hogy a választási szabályokat megsértő a jövőben ne tanúsíthasson jogszabálysértő magatartást; az intézkedés szempontjából azonban a jogsértő nem lehet azonos a jogszabálysértéstől eltiltó rendelkezést hozó testülettel.


A Ve. 84. § /7/ bekezdés b/ pontja szerint a bíróság az OVB határozatát megváltoztathatja. A határozat megváltoztatása révén döntése végső soron az OVB döntésének helyébe lép, amikor az OVB határozatának alapjául szolgáló kifogást jogorvoslati szinten elbírálja. Ily módon a Ve. 78. § /1/ bekezdés b/ pontja szerinti jogsértő, a bírósági felülvizsgálati eljárásban sem lehet az OVB; ezért a Legfelsőbb Bíróság nem látott lehetőséget arra, hogy az OVB-t a további jogsértéstől eltiltsa.


A Legfelsőbb Bíróság megállapítja, hogy az OVB támadott határozatának indokolásában nem a kérelmezői kifogást elbírálva, hanem kétségtelenül fennálló valós tényként állapította meg azt, hogy a kérelmezők 2008. április 4-i kifogását is a három napos törvényes határidőt túllépve, késedelmesen bírálta el. A késedelemnek azt a magyarázatát adta, hogy a kérdéses időszakban az OVB nem tartott ülést.


A Legfelsőbb Bíróság ezért az OVB határozata indokolásának kifogásolt részét nem találta jogszabálysértőnek, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy - amint azt az OVB is helyesen megállapította -, a kifogások tárgyára tekintettel a késedelem az ügy érdemi elbírálását nem befolyásolta.


A Ve. 3. § d/ és e/ pontja szerint a választási eljárás alapelve a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, valamint a jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása.


A bírósági felülvizsgálati kérelemben előadottakkal szemben a Legfelsőbb Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy az OVB 168/2008. /IV. 8./ számú határozata sem a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, sem a jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása választási eljárási alapelveket nem sértette meg.


Az OVB jogorvoslati hatáskörét rendeltetésszerűen gyakorolta, hiszen - a kérelmezők kifogásának helyt adva - a késedelmes elintézés tényét megállapította; e határozatának meghozatalával a kérelmezők részére a jogorvoslatot biztosította. A kérelmezők sem hivatkoztak olyan körülményre, amely kétségbe vonná az OVB pártatlan eljárását.


Önmagában az a körülmény, hogy 2008. április 1. és április 8. között az OVB nem tartott ülést, a kérelmezők kifogásának késedelmes elbírálásán túlmenően jogszabálysértést, illetve választási eljárási alapelv- sértést nem valósított meg.


A kifejtettek alapján a Legfelsőbb Bíróság az OVB határozatát a Ve. 84. § /7/ bekezdés a/ pontja alapján helybenhagyta.


A végzés elleni jogorvoslat lehetőségét a Ve. 84. § /10/ bekezdése zárja ki.


Budapest, 2008. április 11.


Dr. Buzinkay Zoltán sk. tanácselnök,
Dr. Darák Péter sk. előadó bíró, Dr. Fekete Ildikó sk. bíró