Kvk.IV.37.138/2006/2. számú határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA

Kvk.IV.37.138/2006/2.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt dr. T. G. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2006. március 9. napján meghozott 81/2006. /III. 9./ számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A Legfelsőbb Bíróság a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét hivatalból elutasítja.

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A kérelmező kifogását az OVB 81/2006. /III. 9./ számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította, a 2005. évi LXXXI. törvénnyel módosított 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 77. § /1/ és /2/ bekezdésére hivatkozással.

A kérelmező az OVB határozata ellen bírósági felülvizsgálat, költségmentesség engedélyezése és pártfogó ügyvéd kirendelési iránti kérelmet nyújtott be. Kérte továbbá az eljárásból a korábbi ügyében határozatot hozó bírák kizárását, mert megsértették a bírósághoz fordulás jogát.

Kifogásolta azt is, hogy az eljárás során nem rövidítették le a tárgyalási időközöket, bár erre törvényes lehetőségük lett volna.

Kérte, hogy a Legfelsőbb Bíróság gondoskodjon arról, hogy a bírósági ügyekben a tényleges döntéseket meghozó parlamenti pártok, Országgyűlés és Kormány képviselői az eljáró tanács tagjai mellett helyet foglalva jelen legyenek a jelen felülvizsgálati kérelem tárgyalásánál is, és minden bírósági iratot írjanak alá.

Továbbra is kérte, hogy a Legfelsőbb Bíróság biztosítsa részére a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét, a Ve. 84. § /6/ bekezdése alapján.

A kérelmező bírósági felülvizsgálata iránti kérelmében emellett részletesen ismertette az adózással kapcsolatos ügyeiben történt jogsértéseket, a cégei ellen folyó végrehajtási és felszámolási eljárásokban, az ellene és lakásai elleni végrehajtási eljárásokban, az ellene folyó APEH végrehajtási eljárásban, a kölcsönfelvétele és hitelfelvétele kérdésében, valamint az ellene folyó törvénytelen büntető eljárásokban általa észlelt törvénysértéseket.

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a 2006. március 13-án kelt Kk.II.37.139/2006/2. számú végzésével a kérelmezőnek a felülvizsgálati kérelemben megjelölt bírák kizárására irányuló kérelmének teljesítését megtagadta.

A kérelmező felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

A Ve. 84. § /1/ bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező.

A /3/ bekezdés arról rendelkezik, hogy a bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről a bíróság a felterjesztésétől számított 3 napon belül dönt.

A pártfogó ügyvéd kirendeléséről és a költségmentesség engedélyezéséről, annak feltételeiről a Pp. 84. §-a, 87. §-a tartalmaz szabályozást.

A Ve. 84. § /2/ bekezdésében szabályozott nemperes eljárásban a 105/1952. /XII. 28./ MT rendelet 13. §-a alapján a Pp. szabályai csak akkor alkalmazhatók, amennyiben azok a Ve. szabályaival - annak jellege miatt - összhangban állnak.

A költségmentesség engedélyezése és a pártfogó ügyvéd kirendelése iránti eljárás lefolytatását a Ve. nem teszi lehetővé, mivel a Pp. idézett rendelkezései ellentétesek a Ve. eljárási határidőket megállapító szabályaival.

A költségmentesség engedélyezése és a pártfogó ügyvéd szabályszerű kirendelése a bírósági eljárásra és a döntéshozatalra előírt Ve-beli határidők betartását veszélyeztetné, azok túllépésével a bíróság a választási eljárás alapelveit is súlyosan sértő törvénysértést valósítana meg.

Noha a kérelmező a felülvizsgálati kérelméhez csatolt nyilatkozatot és igazolást jövedelmi és vagyoni viszonyairól, a Pp. 97. §-ában előírt kézbesítési szabályok ebben az esetben sem teszik lehetővé pártfogó ügyvéd kirendelése esetén a törvényes eljárási határidő alatt a döntés meghozatalát.

A kérelmező felülvizsgálati kérelmében foglaltak kapcsán hangsúlyozza a Legfelsőbb Bíróság, hogy a korábbi és folyamatban lévő, más tárgyú perek és eljárások, a kérelmezőnek az Országgyűlés, a Kormány, a parlamenti pártok, a bírói, ügyészi, rendőri és hivatali szervezet, stb. működésével kapcsolatos aggályai az OVB-nél előterjesztett kifogással összefüggésben nem vizsgálhatók, arra a Ve. szabályai sem alkalmazhatók.

Ezekre vonatkozóan tehát sem az OVB, sem a választási ügyben eljáró bíróság a választási eljárás szabályainak, jogorvoslati lehetőségeinek alkalmazásával vizsgálódást nem végezhet, állást nem foglalhat.

Mivel a kérelmező kötelező ügyvédi képviselet nélkül nyújtotta be kérelmét, pártfogó ügyvéd kirendelésének pedig - a fentiek szerint - nincs helye, a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 84. § /1/ bekezdése alapján hivatalból elutasította.

Ezen döntés következtében a kérelmező szóbeli nyilatkozattételére sem kerülhetett sor.

A határozat elleni jogorvoslatot a Ve. 84. § /10/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2006. március 13.