Kvk.III.39.056/2024/3. számú határozat

A Kúria
végzése

Az ügy száma: Kvk.III.39.056/2024/3.

A tanács tagjai: Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke, Dr. Sugár Tamás előadó bíró, Dr. Farkas Katalin bíró

A kérelmező: Kérelmező (Cím1)

A kérelmező képviselője: Ügyvédi Iroda (Cím2; eljáró ügyvéd:Ügyvéd)

Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező

A felülvizsgálni kért határozat: a Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Választási Bizottság 32/2024. (V. 9.) számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Választási Bizottság 32/2024. (V. 9.) számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy az esedékesség napjáig fizessen be az állami adó-és vámhatóság illetékbevételi számlájára 10.000 (tízezer) forint nemperes eljárási illetéket.

A Kúria tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a fizetendő illeték a határozat jogerőre emelkedését követő 60. napon válik esedékessé.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás           

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

 1. A Település Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) a 182/2024. (V. 7.) HVB számú határozatában a kérelmező független polgármesterjelöltként való nyilvántartásba vételét visszautasította.
 2. Az indokolás szerint a törvényben meghatározott jelöltállítási határidőn belül a kérelmező polgármesterjelöltként történő bejelentésére került sor Település Megyei Jogú Városban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választására. A HVB az ajánlóívek ellenőrzésének eredményeként megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma nem éri el az 500 ajánlást, amelyet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdésének c) pontjában előírt a 100.000-nél több lakosú település esetében.
 3. A HVB döntését a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (1) és (1a) bekezdéseire, 125. §-ára, 132. §-ára, 133. § (2) bekezdésére, valamint 307/G. § (1) és (2) bekezdésére alapította.
 4. A kérelmező fellebbezése folytán eljárt Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a 32/2024. (V. 9.) számú határozatában a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
 5. Az indokolásban felhívta a Ve. 222. § (1) bekezdését, 223. § (1) és (3) bekezdését, 224. § (3) bekezdését, 225. §-át, valamint a 231. § (1) bekezdés d) pontját.
 6. Megállapította, hogy a kérelmező fellebbezésében a HVB mérlegelési jogkörében hozott döntésével való egyet nem értését fejezte ki, de jogszabálysértést nem állított és nem jelölt meg, csupán szó szerint idézte a Ve. 223. § (3) bekezdés b) pontját.
 7. Nem elegendő a fellebbezésben csupán a Ve. vonatkozó rendelkezéseire való hivatkozás, hanem tartalmaznia kell okfejtést is arra vonatkozóan, hogy a megtámadott döntést a kérelmező miért nem tartja megfelelőnek, melyek azok az indokok, tények, érvek, amelyek alapján a HVB-nek másfajta következtetést kellett volna levonnia a rendelkezésre álló adatokból és információkból.
 8. A Ve. a jogorvoslati kérelem kiegészítésének, pótlásának jogintézményét nem ismeri, így a határidőben benyújtott „Kiegészítés a fellebbezéshez” és „Kiegészítés a fellebbezéshez … személyi azonosítók” elnevezésű beadványokat a TVB nem vizsgálata, mivel álláspontja szerint azok nem képezték a fellebbezés részét. A választási eljárás sommás jellegéből adódóan a jogszabály által kötelezően előírt alaki és tartalmi kellékek hiányosságai utóbb nem pótolhatók.
 9. A fellebbezés nem tartalmazta a Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott adatok közül a kérelem benyújtójának lakcímét sem.
 10. A fenti két ok miatt a TVB a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján utasította el a kérelmező fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül.

A bírósági felülvizsgálati kérelem

 1. A kérelmező felülvizsgálati kérelmében a TVB határozatának megváltoztatását kérte oly módon, hogy a kérelmezőt a Településen független polgármesterjelöltként vegye nyilvántartásba a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán.
 2. A felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással, a TVB mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen nyújtotta be a Ve. 223. § (3) bekezdésére alapítottan.
 3. A kérelmét megalapozó jogszabálysértésként a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontját, 43. § (4) és (5) bekezdéseit, valamint a 126. § (2) bekezdését jelölte meg.
 4. Álláspontja szerint a fellebbezése tartalmazott okfejtést és a jogalapot is megfelelően jelölte meg. A határidőben előterjesztett fellebbezés kiegészítéseket tartalmazó beadványai nem hagyhatóak figyelmen kívül, mivel azok jogorvoslati jellegükre tekintettel fellebbezésnek minősülnek. A TVB indokolása ellentétben áll a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményével. A határidőben előterjesztett fellebbezést és kiegészítéseit a Ve. 43. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően célszerű együttesen elbírálni, értékelve az általa hivatkozottakat az ajánlóívek ellenőrzése során felmerült problémákkal kapcsolatban.
 5. Utalt a Ve. 43. § (4) bekezdésére, amely szerint a választási bizottság vagy választási iroda által hivatalosan ismert vagy köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A TVB előtt ismert volt a lakcíme, mivel az elsőfokú határozat tartalmazta azt. Emellett a személyi azonosító jelének ellenőrzése során a lakcíme is ismertté vált. A fentiekből egyértelműen következik, hogy a választási ügyekben az elvárható gondosság fokozott követelmény, csak ezzel biztosítható a transzparencia és a közbizalom fenntartása.

A Kúria döntése és jogi indokai

 1. A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint alaptalan.
 2. A kérelmező Ve. 222. § (1) bekezdése szerinti érintettsége körében nem merült fel kétség, így azt a Kúria elfogadta. A felülvizsgálati kérelmét a kérelmező a Ve. 224. § (2) bekezdésében rögzített határidőn belül terjesztette elő. Tartalma megfelel a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltaknak, továbbá az eljárásban a kérelmezőt szabályos meghatalmazással rendelkező ügyvéd képviselte. A Kúria ezért a felülvizsgálati kérelmet érdemben bírálta el.
 3. A Ve. 223. § (3) bekezdése értelmében fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve b) a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) és b) pontja kimondja, a fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját és a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét). A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
 4. A felperes által nem vitatottan a fellebbezésében nem került megjelölésre a lakcíme, amely a Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontjából következően a fellebbezés kötelező eleme. Ezen kógens rendelkezés alól nincs kimentési lehetőség, a lakcímet a fellebbezésnek tartalmaznia kell akkor is, ha az a másodfokú választási bizottság előtt ismert lehetett, mert tartalmazta az elsőfokú határozat, illetve a személyi azonosító jel ellenőrzése során a lakcím ismertté vált.
 5. A Ve. 43. §-a a tényállás megállapítására határoz meg szabályokat. A 43. § (4) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottság vagy a választási iroda által hivatalosan ismert és köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.
 6. A Kúria kiemeli, a Ve. 43. § (4) bekezdése a tényállás tisztázására vonatkozik, ez a jogszabályhely a fellebbezés kötelező tartalmi elemeire nem alkalmazható, a fellebbezésnek akkor is tartalmaznia kell a benyújtója lakcímét, ha ez az adat a választási bizottság által hivatalosan ismert.
 7. A fenti jogi érvelés megfelel a Kvk.V.39.306/2022/2. számú végzésben is megtestesülő egységes kúriai gyakorlatnak. Ebben a végzésben a Kúria megállapította, hogy – egyebek mellett – a személyi azonosító megjelölésének hiánya miatt a választási határozat ellen előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálására nincs lehetőség, ezért azt a Kúria érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
 8. A fentiekre figyelemmel a TVB a lakcím fellebbezésben történő megjelölésének hiánya miatt jogszerűen utasította el a kérelmező fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontjára alapítottan.
 9. A Kúria rámutat, a Ve. 224. § (3) bekezdésének a), b) és c) pontjai nem vizsgálati sorrendet rögzítenek. A fellebbezésnek a másodfokú választási bizottság által történő vizsgálata során elsődlegesen annak adattartalmát szükséges vizsgálat tárgyává tenni, vagyis azt, hogy a fellebbezés tartalmazza-e a b) és c) pontban megjelölt adatokat. Ez az elv vonatkozik a fellebbezés elbírálásának eredményeként hozott másodfokú határozattal szembeni bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására is.
 10. Miután a Kúria megállapította, hogy a TVB jogszerűen vonta le annak jogkövetkezményét, hogy a kérelmező fellebbezésében a lakcímét nem jelölte meg, ezért szükségtelen a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontjára alapított határozati megállapításra vonatkozó bírósági felülvizsgálati kérelem érdemi felülvizsgálata.
 11. A Kúria a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontját alkalmazva a TVB határozatát helybenhagyta.

A döntés elvi tartalma

 1. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a benyújtója lakcímét. Ennek hiányában a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 

Záró rész

 1. A felülvizsgálati kérelmet a Kúria a Ve. 229. § (2) bekezdésére figyelemmel nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban bírálta el.
 2. A kérelmező a Ve. 228. § (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 35. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 102. § (2) bekezdéséből következően köteles az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (5) bekezdésében írt mértékű nemperes eljárási illeték viselésére.
 3. A Kúria tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az illetéket a Nemzeti Adó-és Vámhivatal 10032000-01070044-09060018 számú illetékbevételi számlájára kell az esedékesség napjáig megfizetnie. A megfizetés során közleményként fel kell tüntetni a Kúria megnevezését, a kúriai ügyszámot, valamint a fizetésre kötelezett adóazonosító számát.
 4. A végzéssel szembeni további jogorvoslatot a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2024. május 15.

Dr. Sperka Kálmán s. k.  a tanács elnöke
Dr. Sugár Tamás s. k. előadó bíró
Dr. Farkas Katalin s. k. bíró