Kvk.III.38.144/2018/2. számú határozat

A KÚRIA
végzése

Az ügy száma:        Kvk.III.38.144/2018/2.

A tanács tagjai:         dr. Kovács András a tanács elnöke
                                 dr. Fekete Ildikó előadó bíró
                                 dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet bíró

A kérelmező:             Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok
                                 Szövetsége, Egyesület

A kérelmező képviselője:    (…) ügyvéd

Az ügy tárgya:     választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:    kérelmező
A felülvizsgálni kért jogerős határozat:    Nemzeti Választási Bizottság
                                                                 1036/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 1036/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A feljegyzett 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket az állam viseli.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat szempontjából lényeges tényállás és az NVB határozatának releváns része

[1] K. A. a Nemzeti Választási Bizottság 1430/2014. számú határozatával szerzett mandátumot a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatában (a továbbiakban: Önkormányzat) az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület listájáról. K. A. képviselői mandátumáról a 2018. július 8-án kelt írásbeli nyilatkozatával lemondott. Az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület elnöke a 2018. szeptember 10. napján kelt levelében tájékoztatta az  Önkormányzatot arról, hogy K. A. 2018. július 8. napján képviselői mandátumáról lemondott, és helyette a jelölőszervezet A. G.t jelöli ki. Az Önkormányzat közgyűlése a 2018. szeptember 15-én kelt ülésén hozott 95/2018. számú határozatával megállapította, hogy K. A. listás mandátumáról lemondott, ezért megbízatása a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján 2018. július 8. napjával megszűnt. Az Önkormányzat elnöke a 2018. szeptember 17-én kelt levelében tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy K. A. listán szerzett mandátumáról 2018. július 8. napján lemondott. A jelölőszervezet helyére A. G.t jelölte ki, mellékelte az önkormányzat 95/2018. (09.15.) határozatát, és az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület elnökének erről szóló tájékoztató levelét. Kérte a bejelentés tudomásul vételét, és intézkedést arra vonatkozóan, hogy K. A. lemondása miatt megüresedett mandátum betölthető legyen.

[2] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2018. október 25. napján kelt 1036/2018. számú határozatában az Önkormányzatban megüresedett mandátumot az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület listájának 41. sorszám alatti helyén szereplő F. L. részére kiadta. Határozatának indokolásában a Nektv. 102. § (1) bekezdés e) pontjára, (4) és (6) bekezdés b) pontjára, 102. § (2) bekezdésére, 68. § (2) bekezdésére, továbbá a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-ára, és 10. § (1), (3) bekezdésére hivatkozott. A határozat indokolása szerint K. A. képviselői mandátumáról 2018. július 8. napján kelt nyilatkozatával írásban lemondott. Az Önkormányzat a Nektv. 102. § (2) bekezdése alapján a 2018. szeptember 15-i ülésén meghozott 95/2018. számú határozatában a képviselői megbízatás megszűnését 2018. július 8-ával állapította meg.

[3] Hivatkozott az NVB a Nektv. 68. § (2) bekezdésére, mely szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg. A Ve. 207/A. §-ának rendelkezését idézve megállapította az NVB, hogy a 30 napos határidőre tekintettel a jelölőszervezetnek 2018. augusztus 7-én 16.00 óráig lett volna lehetősége bejelenteni a mandátumot szerző jelöltet az NVB-nél. Utalt arra, hogy a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdése szerint a törvényben foglalt határidők jogvesztők, azok a határidő utolsó napján 16.00 órakor járnak le.

[4] A listát állító jelölőszervezet elnöke azonban a 30 napos törvényi határidő lejártát követően 2018. szeptember 10-én kelt és az NVB-hez szeptember 19-én eljuttatott levelében jelentette be, hogy a lemondott képviselő helyére a lista 51. sorszám alatti helyén szereplő A. G.t jelöli.

[5] Az NVB álláspontja szerint a Ve.-ben foglalt határidők jogvesztő jellegénél fogva a meg nem tartott határidő a jogosultság megszűnését eredményezi, ezért a mandátum kiadása során az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület elnökének a megüresedett mandátum megszerzésére vonatkozó nyilatkozata, amely a jogvesztő 30 napos törvényi határidőt követően kelt és került megküldésre az NVB részére, nem vehető figyelembe. Mindezek alapján az NVB a mandátumot a Nektv. 68. § (2) bekezdése és a Ve. 207/A. §-a alapján a lista soron következő jelöltje, F. L. részére adta ki.

A felülvizsgálati kérelem

[6] Az NVB határozata ellen a kérelmező nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, amelyben annak megváltoztatását és a listát állító szervezet által bejelentett A. G. részére kérte kiadni az Önkormányzat közgyűlésében megüresedett mandátumot. Arra hivatkozott, hogy az NVB határozata jogszabálysértő, a Nektv. 102. § (1), (2), (3)-(6) bekezdéseibe ütközik. Kifejtette, hogy a képviselő lemondásának, illetve a mandátum megszűnésének megállapítása Nektv. szerinti logikája az, hogy a képviselő a közgyűléshez intézett beadványában, illetve nyilatkozatával mondhat le a mandátumáról, és a közgyűlési, tagi jogviszony megszűnését a közgyűlés állapítja meg. A közgyűlés a Nektv. 102. § (2) bekezdése szerint a döntéshozatalt követő munkanapon küldi meg határozatát a választási bizottságnak. A mandátum megszűnését, más szóhasználattal a mandátum megüresedését, csak a nemzetiség országos önkormányzata közgyűlése által hozott határozat jogerőre emelkedését követően lehet megállapítani, a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontra, ennek hiányában pedig a lemondás bejelentésének, vagy az írásbeli nyilatkozata átvételének napján, visszamenő hatállyal. Mindaddig, amíg az adott nemzetiség országos önkormányzata a konkrét lemondás ügyében nem hoz határozatot, a mandátum megszűnése, a mandátum megüresedése csupán vélelem.

[7] A kérelmező álláspontja szerint ebből az következik, hogy a Ve. 207/A. § szerinti határidő csak akkor kezdődhet, ha az érintett országos nemzetiségi önkormányzat képviselői mandátum megszűnését megállapító határozata jogerős. A Ve. alapján a jelölőszervezet is csak akkor van abban a helyzetben, hogy döntést hozzon a megüresedett mandátum betöltéséről, ha teljes bizonyossággal megállapítható az, hogy a mandátum megüresedett. Megítélése szerint az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület bejelentése A. G. vonatkozásában mindezért nem volt elkésett.

A Kúria döntése és jogi indokai

[8] A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

[9] A Kúria egyetértett az NVB határozatának jogi indokolásával.

[10] A Nektv. 102. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik lemondással. A (2) bekezdés akként rendelkezik, hogy az (1) bekezdés c)-e) és h) pontja esetén a képviselő-testület, közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.

[11] A Nektv. 102. § (6) bekezdés b) pontja értelmében a képviselő megbízatása megszűnik a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.

[12] Az ügyben rendelkezésre állt iratok tanúsága szerint K. A. 2018. július 8. napján kelt írásbeli nyilatkozatával mondott le képviselői mandátumáról, és ezen nyilatkozatot az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület elnöke részére benyújtotta.

[13] A Nektv. idézett rendelkezéseinek összevetéséből egyértelműen következik az, hogy a képviselői mandátum a képviselő lemondásával, a jelen ügyben írásbeli nyilatkozatával megszűnt. Ennek napja konkrétan a lemondás bejelentésének, illetve az írásbeli nyilatkozat átvételének napja, ez a nap nem vitásan 2018. július 8. volt.

[14] A Nektv. 102. § (2) bekezdése a képviselő-testület, közgyűlés feladatává teszi a képviselői megbízatás megszűnését megállapító határozat hozatalát. A Nektv. rendelkezéseiből, de a Ve. szabályozásából sem vonható le olyan következtetés, hogy ezen határozat meghozatalának időpontja jelentené a képviselői mandátum megszűnését. Tételes jogi szabályozás rögzíti a megszűnés napját, a lemondás bejelentésének, vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének időpontja meghatározásával. Ettől időben nyilvánvalóan eltérő az erről szóló képviselő-testületi, közgyűlési határozat meghozatalának időpontja, de ahhoz a képviselői mandátum megszűnésének időpontja nem köthető, annak időpontjától függővé nem tehető.

[15] A Ve. 207/A. §-a szerint ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[16] A Kúria álláspontja szerint alapvetően tévedett a kérelmező akkor, amikor a képviselői mandátum megüresedésének időpontját az erről szóló közgyűlési képviselői testületi határozat meghozatalának időpontjához kötötte, és a megszűnés megállapítását fogalmilag is azonosította a mandátum megüresedésével.

[17] Hangsúlyozza a Kúria, hogy a képviselő-testület, közgyűlés határozata a Nektv. 102. § (2) bekezdésének megfelelően a képviselői megbízatás megszűnését megállapító döntés. A megszűnés megállapítása – mint ahogy a jelen esetben is – a lemondó nyilatkozat bejelentésének, áttételének napjához köthető, a megállapító határozat ezen időpontot megjelölve, erre visszaható hatállyal határozza meg a képviselői megbízatás megszűnését. Tekintve, hogy a jelölőszervezet a mandátum megüresedésétől – 2018. július 8. napjától kezdődően számítva – legkésőbb a 30. napon nem jelentette be a mandátumot szerző jelöltet, az NVB helyesen és jogszerűen járt el akkor, amikor a Nektv. 68. § (2) bekezdésének megfelelően rendelkezett a megüresedett mandátum betöltéséről.

[18] Utal arra a Kúria, hogy a kérelmező által különös jelentőségűként jelölt közgyűlési határozat meghozatala és különösen annak jogerőre emelkedése előtt, 2018. szeptember 10. napján az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, Egyesület már bejelentette az Önkormányzatánál, hogy K. A. 2018. július 8. napján képviselői mandátumáról lemondott, és mint jelölőszervezet megjelölte a lemondott képviselő helyére jelölt személyt. Ebből levonható az a következtetés, hogy maga a kérelmező sem tulajdonított ügydöntő jelentőséget a lemondást tudomásul vevő közgyűlési határozatnak – amely ezen bejelentést követően öt nappal később született – mivel a képviselői mandátum megüresedéséről és az új jelölésről már ekkor bejelentést tett az Önkormányzat felé, és kérte ezen bejelentésének – nem pedig a közgyűlési határozatnak – az NVB-hez történő továbbítását. A kérelmező tehát tisztában volt azzal, hogy a lemondás tényével a képviselői mandátum megszűnt, annak közgyűlési határozattal történő megállapítása formalitás, és a későbbi intézkedések megtételét, az érintettekkel való közlést szolgálja, a mandátum újabb betöltéséről a lemondás időpontjára visszamenőlegesen kell tehát intézkedni.

[19] Megjegyzi azt is a Kúria, hogy a Nektv. szabályozási rendszeréből következően a közgyűlés a mandátumról történő lemondás esetén a tudomásul vétel megállapításán kívül egyéb tartalmú határozatot nem is hozhat, így alaptalan a kérelmezőnek a közgyűlési határozat, továbbá annak jogerőre emelkedése időpontjának akként való megjelölése, melytől az új jelölt állítási lehetőség megnyílik. Ez a lehetőség a Ve. 207/A. § szerint a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül adott, tehát a jelölőszervezet ezen lehetőségét sem a Ve., sem a Nektv. a megszűnést megállapító határozat, illetve annak jogerőre emelkedésének időpontjához nem köti.

[20] Hangsúlyozza a Kúria, hogy az Önkormányzat közgyűlésének határozata – helyesen – a megszűnés megállapításáról rendelkezett, amely szóhasználatában is jogszerűen tükrözi a Nektv. 102. § (2) bekezdés szerinti szabályozás lényegét, nem megszüntetésről határoz az Önkormányzat közgyűlése, mert az lemondással megtörtént, hanem a megszűnés tényének megállapítása tárgyában hoz döntést.

Záró rész

[21] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 124. § (5) bekezdésének megfelelően – tekintettel Ve. 229. § (2) bekezdése folytán alkalmazandó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1. § (2) bekezdésére – tárgyaláson kívül bírálta el.

[22] Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (5) bekezdése szerint feljegyzett felülvizsgálati eljárási illetéket a kérelmezőnek az Itv. 5. § (1) bekezdés d) pontja és (2) bekezdése alapján fennálló személyes illetékmentességére tekintettel az állam viseli.

[23] A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. október 30.

Dr. Kovács s.k. András a tanács elnöke,
Dr. Fekete Ildikó s.k. előadó bíró,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. bíró