Kvk.III.37.981/2016/3. számú határozat

A Kúria
v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.III.37.981/2016/3.

A tanács tagjai: dr. Kovács András a tanács elnöke
            dr. Kovács Ákos előadó bíró
            dr. Fekete Ildikó bíró

A kérelmező: (...)

A kérelmező képviselője: (...)

Kérelmezett: Nemzeti Választási Bizottság

Az ügy tárgya: népszavazási ügy

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: a kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 2016. október 11. napján kelt 151/2016. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 151/2016. számú határozatát megváltoztatja és megállapítja, hogy a helyi választási iroda azzal, hogy nem biztosított megfelelő szavazófülkét, megsértette a választás titkosságát.

A felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

A végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

Az ügy alapjául szolgáló tényállás

[1] A 2016. október 2-i országos népszavazáson Budapest Főváros XIV. kerület 08. számú országos egyéni választókerületében a 32-es és 004-es szavazókörben nem voltak elhelyezve szavazófülkék. Helyettük kartonból készült paravánokat alkalmaztak. A kartonból készült paravánok egy asztalon voltak elhelyezve, azokba ekként belépni nem lehetett.

[2] Emiatt a kérelmező kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy a papírból készült szerkezet nem felelt meg a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 167. § (2) bekezdésébe foglalt előírásnak, ezen felül sérült a Ve. 2. § (1) bekezdésének a), b), c) és e) pontjába foglalt alapelveket is.

[3] Az egyéni választókerületi választási bizottság 11/2016. (X.2.) határozatában a kifogást elutasította. Határozata szerint a választási iroda figyelemmel volt a Ve. 167. § (2) bekezdésében foglalt szabályokra, a szavazóhelyiség berendezése nem sértette a panaszos által hivatkozott Ve. 2. § (1) bekezdése a), b), c) és e) pontjaiban foglaltakat.

[4] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 2016. október 11. napján hozott 151/2016. számú határozatában az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Indokolása szerint nem sérült az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdésében deklarált szavazás titkossága, a Ve. 167. § (2) bekezdése, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjai. A Ve. értelmező rendelkezései között nem tartalmazza a szavazófülke fogalmát, formájának és kialakításának részletszabályairól sincs külön előírás. Jelen esetben úgynevezett mobil szavazófülkéről van szó, aminek esetében a köznapi értelembe vett fülke fogalomból kiindulva megállapítható, hogy a fülkék három oldalról jól le vannak határolva, és megfelelő védelmet biztosítanak a titkos szavazáshoz, a negyedik oldalról pedig az azt használó választópolgár maga takarja a szavazólapot.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[5] A határozat bírósági felülvizsgálatát kérve a kérelmező a határozat megváltoztatását és a kifogásnak való helyt adást kérte. Álláspontja szerint a kérelmezett mérlegelési jogkörében hozott határozat tévesen jutott arra a következtetésre, hogy jogsérelem nem történt. A szavazófülkére vonatkozó előírások kidolgozatlansága ugyanis nem jelenti, hogy a szavazat megtételére alkalmas helyiség fülke jellegét elveszítse, és olyan legyen a kialakítása, hogy abban a választópolgár ne tartózkodhasson. Emiatt a szavazóhely ilyen módon való kialakítása folytán sérült a Ve. 167.§ (2) bekezdése és a szavazás titkossága is.

A Kúria döntése és jogi indokai

[6] A felülvizsgálati kérelem alapos.

[7] Az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják.

[8] A Ve. 167. §-ának (1) bekezdése értelmében a szavazóhelyiség berendezéséről a helyi választási iroda gondoskodik. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a szavazóhelyiségben a szavazás titkosságának biztosítása érdekében a szavazás zökkenőmentes lebonyolításához szükséges számú, de legalább két szavazófülkét kell kialakítani.

[9] A Ve. 180. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti. A (2) bekezdés szerint a szavazólap kitöltésének ideje alatt - a 181. § (1) bekezdése kivételével - csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében. A (3) bekezdés szerint a választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.

[10] Osztja a Kúria a NVB határozatában foglalt azon okfejtést, ami szerint a szavazófülke meghatározásánál a köznapi értelemben vett fülke fogalomból kell kiindulni. Ennek meghatározásánál azonban nem lehet eltekinteni a Ve. 180. § (2) bekezdésében foglaltak előírástól, ami a szavazófülkében a választópolgár tartózkodását feltételezi.

[11] Az iratokhoz mellékelt fényképekből egyértelműen megállapítható, hogy azokban a papírdoboz szerű asztalra tett szerkezetekben, melyekben a szavazólapok kitöltése folyt, tartózkodni sem egy választópolgár, sem más nem tud.

[12] Tévedett ezért az NVB, amikor tartózkodásra is alkalmas szavazófülkének tekintett egy asztalra kitett háromoldalú papírral elhatárolt szerkezetet.

[13] A Kúria ezért megállapítja, hogy a helyi választási iroda megsértette a Ve.167.§. (2) bekezdését, amikor nem biztosított legalább két szavazófülkét a választás titkossága érdekében, és az ilyen módon kialakított, a szavazólap minden befolyástól mentes kitöltésére alkalmatlan helyszín sérti az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése szerinti választás titkosságát is. 

[14] Erre tekintettel a Kúria a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése értelmében alkalmazandó Ve. 231. § (5) bekezdése b) pontja alapján a határozatot megváltoztatta és a helyi választási iroda jogsértését megállapította.

[15] Az elsőfokú választási bizottság szerint ugyan a szavazófülkét a Nemzeti Választási Iroda biztosítja, mivel azonban e megállapítását jogszabállyal nem támasztotta alá – és az ügyben más ellentétes adat sem merült fel – ezért a Kúria a Ve.167.§ (1) bekezdésének alkalmazásával a helyi választási iroda jogsértő magatartását állapította meg.

Záró rész

[16] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 229. § (2) bekezdésének megfelelően nemperes eljárásban bírálta el.

[17] A tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt eljárási illetéket az 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az állam viseli.

[18] A Kúria határozata ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2016. október 19.

Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Kovács Ákos s.k. előadó bíró,
Dr. Fekete Ildikó s.k. bíró