Kvk.III.37.725/2019/2. számú határozat

A Kúria
v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.III.37.725/2019/2.
A tanács tagjai: dr. Kovács András a tanács elnöke, dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet előadó bíró, dr. Sperka Kálmán bíró
A kérelmező: (...)
Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozat felülvizsgálata
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: kérelmező
A felülvizsgálni kért határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 163/2019. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2019. június 6. napján kelt 163/2019. számú határozata mellékletét képező jegyzőkönyv szerint megállapította az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának eredményét.

A felülvizsgálati kérelem

[2] A kérelmező az NVB határozatával szemben személyesen eljárva, e-mailen felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő 2019. június 9. napján.

A Kúria döntése és jogi indokai

[3] A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan.
[4] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.
[5] A kérelmező a felülvizsgálati kérelmet ügyvédi képviselet nélkül terjesztette elő. A kérelmező ügyvédi meghatalmazást nem csatolt, a saját ügyben való eljárás feltételeit nem igazolta annak ellenére, hogy a jogi képviselő szükségességéről az NVB a határozat rendelkező részét követő jogorvoslati záradékában kétséget kizáróan tájékoztatta.
[6] Mindezek folytán a Kúria a bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231.§ (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[7] Az illeték viseléséről rendelkezni nem kellett, tekintettel arra, hogy az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes.
[8] A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2019. június 11.

Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. előadó bíró,
Dr. Sperka Kálmán s.k. bíró