Kvk.III.37.530/2018/2. számú határozat

A Kúria
v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.III.37.530/2018/2.

A tanács tagjai: Dr. Kovács András a tanács elnöke
            Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet előadó bíró
            Dr. Fekete Ildikó bíró

A kérelmező:    

A kérelmező képviselője:

Az ügy tárgya: választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság
                    950/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 1000 (egyezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat szempontjából lényeges tényállás és az NVB határozatának releváns része

[1] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2018. április 20. napján kelt 950/2018. számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kérelmező fellebbezését.

A felülvizsgálati kérelem

[2] A kérelmező az NVB határozata ellen 2018. április 23. napján bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. A bírósági felülvizsgálati kérelmet kizárólag a kérelmező írta alá, ügyvéd nem ellenjegyezte. Kérelméhez ugyanakkor csatolta a Rászorultakat Támogatók Egyesület tagja, dr. (...) jogi szakvizsgával rendelkező személy részére adott meghatalmazást.

A Kúria döntése és jogi indokai

[3] A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan.
[4] A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.
[5] A kérelmező felülvizsgálati kérelmén ügyvédi ellenjegyzés nem volt megtalálható, az ahhoz csatolt meghatalmazás pedig egy jogi szakvizsgával rendelkező másik természetes személy részére szólt. A kötelező ügyvédi képviselet alól a jogalkotó csak azoknak a természetes személyeknek az esetében enged kivételt, akik maguk jogi szakvizsgával rendelkeznek, és csatolják szakvizsga bizonyítványuk egyszerű másolatát.
[6] A kérelmező ügyvédi meghatalmazást nem csatolt, a saját ügyben való eljárás feltételeit nem igazolta, noha a jogi képviselő szükségességéről a határozat a jogorvoslati záradékban kétséget kizáróan tájékoztatta.
[7] A Kúria megállapította, hogy a kérelem nem felel meg a Ve. 224. § (5) bekezdésében foglalt előírásnak, ennek következtében a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[8] A Kúria felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 124. § (5) bekezdésének megfelelően – tekintettel Ve. 229.§ (2) bekezdése folytán alkalmazandó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1. § (2) bekezdésére – tárgyaláson kívül bírálta el.
[9] A Kúria az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 45/A. § (5) bekezdése, az 58. § (1) bekezdés b) pontja, és a 62. § (1) bekezdés s) pontja szerint megállapított mérsékelt összegű felülvizsgálati eljárási illeték viselésére a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 35. § (1) bekezdése és 157. § (7) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 102. § (1) bekezdése és 83. § (1) bekezdése alkalmazásával a kérelmezőt kötelezte.
[10] A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. április 25.

Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. előadó bíró,
Dr. Fekete Ildikó s.k. bíró