Kvk.III.37.514/2018/2. számú határozat

A Kúria
végzése

Az ügy száma:    Kvk.III.37.514/2018/2.

A tanács tagjai:    Dr. Kovács András a tanács elnöke
Dr. Fekete Ildikó előadó bíró
Dr. Rothermel Erika bíró

A kérelmezők:    Magyar Szocialista Párt I. rendű (...)
Párbeszéd Magyarországért Párt II. rendű (...)

A kérelmezők képviselője:    Dr. ... ügyvéd    (...)

Az ügy tárgya: választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:    kérelmezők

A felülvizsgálni kért jogerős határozat:    Nemzeti Választási Bizottság 956/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 956/2018. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőket egyetemlegesen, hogy fizessenek meg az államnak – külön felhívásra  – 10.000 (tízezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

A végzés ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás és az NVB határozata

[1] A Győr-Moson-Sopron Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 2018. április 14. napján kelt, jegyzőkönyvbe foglalt döntésével megállapította az egyéni választókerületi választási eredményt.

[2] A kérelmezők a döntéssel szemben 2018. április 17. napján elektronikus úton fellebbezést terjesztettek elő, amelyben előadták, hogy az OEVB magatartása sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a), b), c), e) és f) pontjában, valamint a Ve. 2. § (2) bekezdésében foglalt alapelveket. Sérelmezték, hogy a valasztas.hu oldal korábbi verziója nem volt elérhető, és a csökkentett adattartalmú honlap nem biztosítja a választási eljárás nyilvánosságát. Az EBESZ jelentésében foglaltakra hivatkozással kifejtette, hogy a Ve. alapelvi rendelkezéseinek sérelme érdemben és közvetlenül kihatott az egyéni választókerületi szavazás eredményére, ezért annak megismétlése indokolt. A kérelmezők kérték az OEVB határozatának megváltoztatását és a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja alapján a választókerületi szavazás megismételtetését.

[3] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 956/2018. számú határozatával a fellebbezést elutasította. Kiemelte, hogy a Ve. 221. § (2) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a másodfokon eljáró választási bizottság által hozott határozat, valamint az NVB határozata ellen. Tekintettel arra, hogy a kérelmezők formális határozatot nem, pusztán az OEVB jegyzőkönyvi döntését jelölték meg támadott döntésként, ezért a fellebbezést a Ve. 221. § (2) bekezdése alapján el kellett utasítani.

[4] Az NVB – a Kúria Kvk.II.37.501/2014/2. számú végzésére utalva – rögzítette továbbá, hogy a választás eredménye elleni jogorvoslat önálló jogorvoslati forma a Ve.-ben, melyet mind a jogalap, mind az alkalmazható jogkövetkezmények is megkülönböztetnek a Ve. 221. § szerinti, a kifogás elbírálása folytán hozott OEVB döntés elleni fellebbezéstől.

A felülvizsgálati kérelem

[5] A kérelmezők felülvizsgálati kérelmükben az NVB határozatának megváltoztatását a fellebbezés érdemi elbírálását és a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja alapján a választókerületi szavazás megismételtetését kérték a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján. Kiemelték, hogy a jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel szemben kifogást is előterjesztettek, melyet az NVB a 799/2018. számú határozatával bírált el. Az NVB a kifogásnak helyet adott és megállapította, hogy az OEVB megsértette a Ve. 44. § (1) bekezdését és a Ve. 294. § (2) bekezdését, emellett a Győr-Moson-Sopron Megyei 02. számú országgyűlési egyéni választókerület választási eredményét a határozat mellékletét képező OEVB jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően megállapította. Álláspontjuk szerint az NVB határozata jogsértő, sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontját, A kérelmezők utaltak továbbá EBESZ jelentésében foglaltakra is, melyek alapján megítélésük szerint megállapítható, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja is sérült.

A Kúria döntése és jogi indokai

[6] A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

[7] A Kúria álláspontja szerint jelen ügyben az eldöntendő kérdést nem az képezte, hogy az OEVB megvalósított-e jogszabálysértést azáltal, hogy elmulasztott alakszerű döntést hozni a választókerületi szavazás eredményéről, ennek tárgyában ugyanis a – bírósági felülvizsgálattal nem támadott – 799/2018. számú NVB határozattal már döntés született. Ennél fogva jelen eljárásban a Kúriának kizárólag arról kellett döntést hoznia, hogy jogszerű volt-e a kérelmezők fellebbezésének elutasítása a jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel szemben.

[8] A Ve. 221. § (2) bekezdése rögzíti, hogy nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a másodfokon eljáró választási bizottság által hozott határozat, valamint a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen.

[9] Tekintettel arra, hogy az OEVB jegyzőkönyvbe foglalt döntésével szemben a Ve. 221. § (2) bekezdése folytán kizárt a fellebbezés, ennek okán a fellebbezés elutasítása tekintetében az NVB helyesen és megalapozottan döntött.

[10] Megjegyzi a Kúria, hogy a jelen ügyben nem voltak vizsgálhatóak a kérelmezők által hivatkozott alapelvi jogsérelmek, valamint az EBESZ jelentésében foglaltak sem. Ekörben egyetértett a Kúria az NVB azon megállapításával, hogy a választás eredménye elleni jogorvoslat önálló jogorvoslati forma, elkülönül a kifogás elbírálása folytán hozott OEVB döntés elleni fellebbezéstől. A kérelmezők által felhívott jogszabálysértések a választás eredménye elleni jogorvoslati eljárásban bírnak relevanciával.

[11] Fentiek alapján a Kúria a felülvizsgálati kérelmet alaptalannak találta és a NVB érdemben helyes döntését a Ve. 231.§ (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.

Záró rész

[12] A Kúria felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 124. § (5) bekezdésének megfelelően – tekintettel Ve. 229.§ (2) bekezdése folytán alkalmazandó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1. § (2) bekezdésére – tárgyaláson kívül bírálta el.

[13] A Kúria a kérelmezőket a Ve. 228.§ (2) bekezdésének megfelelően a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 630. § (5) bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 35. § (1) bekezdésének megfelelően, – figyelemmel a Pp. 87. § (1) bekezdésére, illetőleg 37. §-ára egyetemlegesen – a Pp. 101. § (1) és 102. § (1) bekezdései alapján kötelezte, hogy fizessék meg a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (5) bekezdése szerinti összegű eljárási illetéket.

[14] A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. április 24.

Dr. Kovács András sk. a tanács elnöke, Dr. Fekete Ildikó sk. előadó bíró, Dr. Rothermel Erika sk. bíró