Kvk.III.37.491/2006/3. számú határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA

Kvk.III.37.491/2006/3.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága dr.F. J. ügyvéd által képviselt É. T. lakos kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 537/2006.(X.10.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott napon tárgyaláson kívül meghozta a következő

v é g z é s t :

A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 537/2006.(X.10.) számú határozatát megváltoztatja, a R. településen 2006. október 1-jén megtartott polgármester választást megsemmisíti és a választási eljárást ebben a körben megismételteti.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az egy szavazókörös R. településen működő szavazatszámláló bizottság 2006. október 1-jén a szavazás lebonyolítása közben a szavazóhelyiségben megjelent választópolgárok személyazonosságát nem ellenőrizte, tehát nem kért tőlük olyan okmányokat, amelyekkel hitelt érdemlően igazolni tudták volna személyazonosságukat és lakcímüket. A kérelmező kifogásában kérte ezért a polgármester-választás eredményének megsemmisítését R. település vonatkozásában. Sérelmezte továbbá, hogy egyes választópolgárokhoz kérelem ellenére sem vitt ki a bizottság mozgóurnát. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Terület Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a 148/2006.(X.5.) számú határozatában a benyújtott kifogásnak részben helyt adott és megállapította, hogy a R. H. V. B. (a továbbiakban: HVB) eljárásával megsértette a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 66. § /2/ bekezdésében foglaltakat. Határozatát arra alapította, hogy a szavazatszámláló bizottság három tagja a helyi jegyzőnél olyan nyilatkozatot tett, mely szerint nem kérték el a választópolgároktól a személyi igazolványukat, mivel minden választópolgárt személyesen ismernek és csak azok szavaztak a választáson, akik a választásra jogosultak névjegyzékében szerepeltek. Senki nem szavazott más helyett. Elmondták, hogy a választás napján új választópolgárt nem vettek fel a névjegyzékbe, továbbá hogy minden mozgóurnás kérelemnek eleget tettek a választás során. E nyilatkozatra tekintettel a személyazonosság és lakcím erre előírt okmányokkal való igazoltatásának elmulasztását bizonyítottnak tekintve állapította meg a TVB a jogsértést. A határozat kérelmezői fellebbezése folytán az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) az 537/2006.(X.10.) számú határozatával a TVB határozatát helybenhagyta. Megállapította határozatában, hogy a HVB igazoltan törvénysértést követett el, mely törvénysértés azonban a választás eredményét érdemben nem befolyásolta. A mozgóurna kiküldésével kapcsolatos jogszabálysértést az OVB nem tekintette bizonyítottnak.

A határozat ellen a kérelmező nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, melyben a határozatnak az első fokú határozatra is kiterjedő megváltoztatását, az eredményt megállapító döntés megsemmisítését és a r.-i polgármester-választás megismételtetését kérte. Előadta, hogy rá 309, a győztesnek nyilvánított másik polgármesterjelöltre 318, míg egy harmadik polgármesterjelöltre 166 szavazat érkezett. Ennek azonban álláspontja szerint azért nincs jelentősége, mert a választás során nem született egyetlen érvényes szavazat sem az eljárási szabályok súlyos megsértése miatt, így a törvénysértés eredményre való kihatását jelen esetben vizsgálni sem kellene. Utalt a felülvizsgálati kérelem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 11.Kvk.22.213/2006/4. számú végzésére, mely szerint a személyazonosság és a lakcím igazolása garanciális követelmény a szavazás során, ettől eltérni nem lehet. Kifogásolta a kérelmező a mozgóurna kiküldésével kapcsolatos OVB megállapítást is.

A felülvizsgálat iránti kérelem az alábbiak szerint alapos.

A Ve. 66. § /2/ bekezdése szerint a szavazatszámláló bizottság - a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolvány alapján - megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A r.-i HVB három tagja maga nyilatkozott arról, hogy nem kérték el a választópolgároktól a személyi igazolványukat, mivel minden választópolgárt személyesen ismernek és csak azok szavaztak a választáson, akik a választásra jogosult névjegyzékében szerepeltek, senki nem szavazott más helyett. E bizonyíték alapulvételével mondta ki az OVB, hogy a választás eredményére nem hatott ki a Ve. említett szabályának a megsértése. Ehhez képest rámutat a Legfelsőbb Bíróság arra, hogy a Ve. 66. §-ának /2/ bekezdése nem az ismeretséget, hanem a felsorolt igazolványok, mint okiratok felmutatását kívánja meg a szavazni kívánó személy személyazonosságának megállapításához. A HVB nem egyes szavazók vonatkozásában mellőzte az okirati igazolás bekérését - ami szintén jogszabálysértő volna -, hanem gyakorlata volt a törvénysértő eljárás. Az idézett rendelkezés olyan garanciális jellegű előírás, melynek megsértése, különösen teljes figyelmen kívül hagyása alapot ad nem csak a jogszabálysértés megállapítására, hanem - súlya miatt - a választási eljárás jogorvoslattal érintett részének megsemmisítésére és megismételtetésére. Tévedett ennélfogva az OVB, amikor olyan megállapítást tett, hogy függetlenül az eljárási szabályszegéstől, arra nincs bizonyíték, hogy a választás eredményét a jogszabálysértés érdemben befolyásolta volna, mert ilyen súlyú jogsértés a választási eljárás érdemére is szükségképpen kihat. A személyazonosság okirati igazolása olyan törvényi követelmény, amely a választási eljárás Ve. 3. § a/ pontban foglalt, a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása alapelvének érvényesülését szolgálja. A személyazonosság okirati ellenőrzése ezért a választási szerv tagjainak személyes ismeretsége alapján nem mellőzhető.

Helytálló döntést hozott ugyanakkor az OVB a mozgóurnákat illetően, mert az azzal kapcsolatban állított jogszabálysértés kellőképpen bizonyítva nem volt.

Mindezekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a Ve. 84. §-ának /7/ bekezdése b/ pontja alapján a megtámadott határozatot megváltoztatva a Ve. 78. §-a /1/ bekezdésének c/ pontja alapján a választási eljárás jogorvoslattal érintett részét megsemmisítette és a választási eljárást a felülvizsgálati kérelemmel érintett részben megismételtette.

A végzés elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2006. október 16.

Dr.Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr.Kovács Ákos sk. előadó bíró,
Dr.Kárpáti Zoltán sk. bíró