Kvk.III.37.420/2018/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.III.37.420/2018/2.

A tanács tagjai: Dr. Kovács András a tanács elnöke
    Dr. Fekete Ildikó előadó bíró
    Dr. Kurucz Krisztina bíró

A kérelmező: Simonka György
    ()

Képviselője:   
    ()

Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozat felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező

A felülvizsgálni kért határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 651/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 1000.- (ezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Békés Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a 2018. március 9. napján kelt 74/2018. (III. 28.) számú határozatával elutasította a Füzesi Sándor képviselőjelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogást.
[2] Az OEVB határozatával szemben a beadványozó nyújtott be fellebbezést. A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2018. március 31. napján kelt 651/2018. számú határozatában a kifogásnak helyt adott, az OEVB határozatát megváltoztatta és megállapította, hogy a kérelmező megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelveket, valamint a Ve. 208. §-ára tekintettel a választásra irányadónak tekintett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. § (3) bekezdését azzal, hogy kampányidőszakban egy óvodában tett látogatást és arról egy internetes közösségi oldalon fényképfelvételeket tett közzé. Az NVB eltiltotta a kérelmezőt a további jogsértéstől és felszólította a határozat szerinti óvodában készített fényképfelvételek eltávolítására a közösségi oldalról, valamint a kérelmezőt 690.000 forint bírság megfizetésére kötelezte.

A felülvizsgálati kérelem

[3] A kérelmező az NVB határozatával szemben felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő 2018. április 3. napján. A felülvizsgálati kérelemhez csatolásra került a Dr. Varga Péter ügyvéd részére adott meghatalmazás, valamint a kifogásolt bejegyzés másolata.

A Kúria döntése és jogi indokai

[4] A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan.
[5]  A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját. A 223. § (3) bekezdés a) pontja szerint fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással lehet benyújtani.
[6] A Kúria megállapította, hogy a kérelmező felülvizsgálati kérelmében nem jelölte meg, hogy az NVB határozata melyik jogszabályi rendelkezést sérti. A kérelmező felülvizsgálati kérelmében mindössze arra hivatkozott, hogy az általa közzétett bejegyzés tárgyilagos, tájékoztató jellegű információkat tartalmazott, jelenlegi országgyűlési képviselői munkáját mutatja be és nem szolgál kampánycélokat. Előadta továbbá, hogy a fényképfelvételeken semmilyen, a jelölőszervezetre, vagy a kérelmező képviselő-jelölti státuszára utaló felirat, eszköz, jelkép nem látható. Megítélése szerint a Ve. előírásai szerint a kampány eszközének alkalmasnak kell lennie a választói akarat befolyásolására, azonban az általa közzétett bejegyzés ilyen többlettartalommal nem rendelkezett. A kérelmező hivatkozott továbbá arra is, hogy téves a bírság összege kapcsán az NVB azon hivatkozása, hogy ismételt jogsértést követett el.
[7] A kérelmező a fentiek vonatkozásában azonban konkrét, a kérelemmel tartalmi összefüggésbe hozható jogszabályhelyet nem jelölt meg, pusztán általánosságban hivatkozott a Ve. megsértésére.
[8] A Kúria a fentiekre tekintettel a kérelmező felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontját alkalmazva érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[9] A Kúria felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 124. § (5) bekezdésének megfelelően – tekintettel Ve. 229.§ (2) bekezdése folytán alkalmazandó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1. § (2) bekezdésére – tárgyaláson kívül bírálta el.
[10] A Kúria az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 45/A. § (5) bekezdése, az 58. § (1) bekezdés b) pontja, és a 62. § (1) bekezdés s) pontja szerint megállapított mérsékelt összegű felülvizsgálati eljárási illeték viselésére a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 35. § (1) bekezdése és 157. § (7) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 102. § (1) bekezdése és 83. § (1) bekezdése alkalmazásával a kérelmezőt kötelezte.
[11] A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. április 6.

Dr. Kovács András a tanács elnöke,
Dr. Fekete Ildikó előadó bíró,
Dr. Kurucz Krisztina bíró