Kvk.III.37.325/2006/2. számú határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA

Kvk.III.37.325/2006/2.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága H. E. kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság eljárása ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott napon meghozta a következő

v é g z é s t :

A Legfelsőbb Bíróság a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét hivatalból elutasítja.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) eljárása ellen, amely során 2006. május 2-án benyújtott panaszát döntés nélkül irattározta. Az OVB eljárásáról az Országos Választási Iroda révén értesült, amely megküldte részére a vonatkozó jegyzőkönyv másolatát. Az OVB eljárásával megsértette a választási eljárásról szóló módosított 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § /2/ bekezdésének e/ pontját.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem az alábbiak szerint alaptalan.

A Ve. 82. §-ának /1/ bekezdése értelmében bírósági felülvizsgálat iránti kérelem az OVB határozata ellen nyújtható be. Mivel a felperes kérelme ügyében az OVB nem hozott határozatot, a Legfelsőbb Bíróság által felülvizsgálható döntés az ügyben nem született.

Ezen túlmenően a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme nem felel meg a Ve. 84. § /1/ bekezdésében foglaltaknak sem, amely szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A kérelmező ügyvédi képviselet nélkül terjesztette elő bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét a Legfelsőbb Bírósághoz.

A Ve. 81. §-ának /2/ bekezdése értelmében a bíróság a felülvizsgálat iránti kérelemről nemperes eljárásban határoz.

A 105/1952.(XII.28.) MT rendelet 13. § /3/ bekezdése értelmében a nemperes eljárásokban is a Pp. szabályait kell megfelelően alkalmazni. Erre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság a Pp. 130. § /1/ bekezdésének b/ pontja, illetőleg 73/A. §-ának b/ pontja és 73/B. §-a alapján a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét hivatalból elutasította.

A határozat elleni további jogorvoslatot a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2006. június 1.

Dr. Kozma György sk. tanácselnök,
Dr.Kárpáti Zoltán sk. előadó bíró,
Dr.Kovács Ákos sk. bíró