Kvk.III.37.303/2006/2. számú határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.III.37.303/2006/2. szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr.G.-N. T. ügyvéd által képviselt T. Z. budapesti lakos kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2006. május 9. napján hozott 302/2006.(V.9.) számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta a következő

v é g z é s t :

A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 302/2006.(V.9.) számú határozatát helybenhagyja.

Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s :

A kérelmező 2006. május 4-én benyújtott kifogásában azt sérelmezte, hogy az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) a 2006. április 23-án és 26-án benyújtott kifogásaival kapcsolatban nem teljesítette határozathozatali kötelezettségét. Az OVB a 302/2006.(V.9.) számú határozatával a kérelmező kifogását elutasította. Határozatának indokolásában megállapította, hogy a kérelmező 2006. április 23-án benyújtott beadványában a választási eljárási törvény egyes rendelkezéseit kifogásolta, és arra hívta fel az OVB-t, hogy a törvény alkalmazásától tekintsen el és függessze fel a választási eljárást. Az OVB válaszlevélben reagált, mivel álláspontja szerint a beadvány nem minősült kifogásnak. A kérelmező ezt követően több beadványában megismételte korábbi álláspontját és kérte, hogy ügyét kifogásként értékelve az OVB hozzon alaki határozatot. Az OVB ezekre a kérésekre korábbi álláspontját fenntartva ismételten levélben válaszolt. A határozathozatali kötelezettség elmulasztása miatt benyújtott kifogást az OVB azért utasította el, mert megítélése szerint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) hatálya alá nem tartozó, tartalmilag kifogásnak nem minősíthető ügyekben benyújtott beadványokról nem kell határozatot hozni.

A határozat ellen a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be, melyben kérte, hogy a Legfelsőbb Bíróság változtassa meg az OVB határozatát és a Ve. 78. § /1/ bekezdése alapján állapítsa meg, hogy az OVB jogszabálysértést követett el, mivel nem szerzett érvényt annak, hogy minden választópolgár csak egy egyéni választókerületi képviselő megválasztásában vehet részt, továbbá a kérelmező kifogásait nem bírálta el. Kérte továbbá a második forduló eredményének megsemmisítését, és a második forduló szavazásának megismételtetését mindazon szavazókörökben, ahol nem vizsgálták, hogy abban a választókerületben, ahol az igazolással szavazó választópolgár az első fordulóban szavazott, a választás érvényes és eredményes volt-e.

A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

A Ve. 77. § /1/ bekezdése alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással lehet benyújtani. A kérelmező a 2006. április 23-án benyújtott beadványában arra hivatkozott, hogy a Ve. 89. § /5/ bekezdése ellentétes az Alkotmánnyal és önmagán belül is törvénysértő. Előadta ezért, hogy az OVB-nek kötelessége lett volna az Alkotmánybíróságnál jogszabályok alkotmányellenességnek utólagos vizsgálatát kérni, de ezt elmulasztotta. A kérelmező a 2006. április 26-án benyújtott beadványában pedig azt kifogásolta, hogy az április 24-i kifogását az OVB nem bírálta el annak ellenére, hogy az minden szempontból megfelelt a törvénye feltételeknek.

A Ve. 29/B. § /1/ bekezdése értelmében a választási bizottság határozattal dönt. Az OVB-nek ezért csak abban az esetben kell határozatot hoznia, ha döntést igénylő kifogást terjesztenek elő. Tekintettel arra, hogy a kérelmező beadványaiban választási jogszabály konkrét megsértésére nem hivatkozott, döntést igénylő kérdés hiányában helyesen járt el az OVB, amikor nem hozott alakszerű határozatot, hanem álláspontjáról levélben tájékoztatta a kérelmezőt.

Mindezekre tekintettel nem jogszabálysértő az OVB 302/2006.(V.9.) számú határozata sem, amelyben a határozathozatal elmulasztása miatt benyújtott kifogást elutasította. Jogszabálysértés hiányában a választási eredmény megsemmisítésére nem kerülhetett sor.

A Legfelsőbb Bíróság ezért az OVB határozatát a Ve. 84. § /7/ bekezdés a/ pontja alkalmazásával helybenhagyta.

A jogorvoslatot a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.

Budapest, 2006. május 15.

 

Dr.Kozma György sk. a tanács elnöke,
Dr.Kovács Ákos sk. előadó bíró,
Dr.Kárpáti Zoltán sk. bíró