Kvk.III.37.298/2018/2. számú határozat

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
végzése

Az ügy száma: Kvk.III.37.298/2018/2.

A tanács tagjai: Dr. Kovács András a tanács elnöke
                        Dr. Horváth Tamás előadó bíró
                        Dr. Fekete Ildikó bíró

A kérelmező: Értünk Értetek – a hiteles párt

A kérelmező képviselője: (...)

Az ügy tárgya: választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság
                        379/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 379/2018. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – felhívásra  – 10.000 (tízezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] Vas megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján megállapította, hogy az Értünk, Értetek – a hiteles párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó (...) egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor a benyújtott ajánlóíveken 566 db ajánlás szerepelt, ebből 377 db volt elfogadható, míg többszöri ajánlás miatt 32 db, egyéb okból 157 db ajánlás nem volt  elfogadható. Az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást. A jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg, ezért az OEVB a 30/2018.(III.6.) számú határozatával elutasította (...) jelölt nyilvántartásba vételét.

[2] A kérelmező fellebbezéssel támadta az OEVB határozatát. Előadása szerint a jelölt nyilvántartásba vételét elutasító határozat indoklása nem felel meg a Ve. 46. § d) pontjában foglaltaknak, továbbá az ajánlások ellenőrzése során megsértették a Ve. 126. §-a szerinti, az ajánlások érvényességére vonatkozó szabályokat. Hivatkozott továbbá Ve. 122. § (1) bekezdésére és 125. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra, valamint a BH2015.1.22. eseti döntésére. Előadta, hogy az OEVB nem vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottságnak (a továbbiakban: NVB) az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. számú iránymutatását (a továbbikban: Iránymutatás).

[3] Az NVB 379/2018. számú határozatával helybenhagyta az OEVB határozatát. Indokolása szerint a Ve. 122. §-a, 125. § (1) és (3) bekezdései, 127. § (3) bekezdése alapján az ajánlások ellenőrzése az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételére illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladata. Az ajánlások ellenőrzése során a választási iroda nem mérlegelési jogkörében jár el, mivel a Ve. 126. §-a egyértelműen rögzíti, hogy mely ajánlások fogadhatók el érvényesnek. A Ve. 126. § b) pontja szerinti „teljes körű” egyezés törvényi követelményének értelmezésével kapcsolatban alkalmazta az Iránymutatást, amelynek 1. pont a)-h) alpontjai rögzítik, milyen csekély mértékű eltérések vehetők még figyelemben.

[4] A Ve. 127. §-a alapján az ajánlás ellenőrzés eredményéről a választási iroda külön tájékoztatást készít. A Kúria Kvk.II.37.326/2014/3. számú határozata szerint ezen külön tájékoztatóból szerezhető információ az egyes ajánlások érvénytelenségi okairól. Az Iránymutatás 2. pontja rögzíti, hogy az egyéni jelöltként induló választópolgár és az őt indítani kívánt jelölő szervezet számára fennáll annak lehetősége, hogy az ajánlások ellenőrzésének elvégzését követően az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodától tájékoztatást kérjenek az ajánlásokat érintő érvénytelenségi okokról. Az így kapott tájékoztatás segítheti a fellebbezés benyújtóját a jogszabálysértés konkrét megjelölésében, illetve a jogsértés mibenlétének kifejtésében.

[5] Az NVB értékelése szerint a kérelmező fellebbezése kizárólag az általánosság szintjén vitatja az OEVB határozatát, nem tartalmaz semmilyen konkrét állítást arról, hogy az ajánlóíveken szereplő ajánlások ellenőrzéséhez kapcsolódóan álláspontja szerint mi volt a konkrét jogszabálysértés. Beadványozó nem jelölte meg, hogy melyek azok a konkrét ajánlások, amelyek esetében sérelmesnek találta azok érvénytelenné nyilvánítását, illetve hogy ezeket milyen oknál fogva kellett volna érvényesként elfogadni, noha a Kúria által is megerősített Iránymutatásban foglaltak szerint az egyéni jelöltként induló választópolgárnak, illetve az őt jelölő szervezet képviseletére jogosultnak is lehetősége lett volna tájékoztatást kérni a választási irodától az ajánlások érvénytelenségének okairól.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[6] A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának megváltoztatását, és a jelölt nyilvántartásba vételét kérte, mivel a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontja alapján az NVB határozata jogszabálysértő.

[7] Kifogásolta, hogy sem az OEVB, sem az NVB határozata nem tartalmazza a visszautasítás okát, mindössze annyit, hogy jelölt „nem rendelkezett ötszáz érvényes ajánlással.”. Nincs érdemi indokolás arra vonatkozóan, hogy milyen érvényességi feltételeknek nem feleltek meg az ajánlások, milyen formában sérültek a Ve. 122. §-ában foglaltak.

[8] Előadta, hogy a határozat indokolása nem tartalmazza a Ve. 46. § da) alpontjában előírtakat, holott külön kérés nélkül fel kellett volna tüntetni a tényállás alapjául elfogadott bizonyítékokat. Nem várható el ugyanis a kérelmezőtől, hogy az előtte ismeretlen bizonyítékokra alapítsa kérelmét. Egyébként az sem befolyásolná érdemben az NVB döntését, ha a kérelmező elvégezte volna az adatok ellenőrzését, mert az NVB indokolás hiányában nincs kötve az elsőfokú döntéshez.

A Kúria döntése és jogi indokai

[9] A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme alaptalan.

[10] A kérelmező Ve. 222.§ (1) bekezdés szerinti érintettségére nézve kétség nem merült fel, ezért azt a Kúria elfogadta.

[11] Az országgyűlési képviselőjelöltet az ajánlóívek átadásával a Ve. 124. § (1) bekezdésének megfelelően a választási bizottságnál kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre. Az ajánlásokat a Ve. 122. § (1) bekezdése szerint a választási iroda ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot, de a Ve. kizáró rendelkezésének hiányában magának a jelöltnek, illetve az őt indítani kívánó szervezetnek is van tájékozódási lehetősége az ajánlásokat érintő érvénytelenségi okokról. Ezt tartalmazza a kérelmező és az NVB által hivatkozott Iránymutatás, illetve az NVB által megjelölt Kúria Kvk.II.37.326/2014/3. számú végzés is.

[12] Az érvénytelenségi okok tételes megismerhetőségének lehetősége nem mentesíti a választási bizottságokat azon kötelezettség alól, hogy a jelölt nyilvántartásba vételének visszautasítása esetén a határozat tartalmazza a Ve. 46. § da) pontjának megfelelően a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat. A jelölt nyilvántartásba vételéről döntő OEVB határozatban az alapul szolgáló tényállás azonban nem az egyes ajánlások tételes érvényessége/érvénytelensége, hanem az ajánlások összességének, mint bizonyítéknak az értékeléséből a jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételek beálltának a megállapítása.

[13] Az ajánlások nagy számára és az ellenőrzésük rövid időtartamára figyelemmel a Kúria nem fogalmaz meg elvárást az ajánlások el nem fogadási okainak részletes ismertetésére, mivel a kérelmező által is betekinthető ajánlásellenőrző rendszerből kinyomtatott eredmény-statisztikai adatlap alapján az egyes ajánlások el nem fogadásának pontos indoka megállapítható. A Kúria ekörben azonban megjegyzi, hogy a határozatok indokolásának részletességéhez igazodnak a jogorvoslati kérelemmel szemben támasztott követelmények is.

[14] Az NVB Ve. szerinti indokolási kötelezettségének teljesítése a fellebbezésben foglaltakhoz képest vizsgálható. Kérelmező fellebbezésében általánosan hivatkozott az OEVB határozatának jogszabálysértő voltára, az indokolási kötelezettség megsértésre, azt nem jelölte meg, hogy melyik érvénytelen ajánlás esetén miért kellett volna ellentétes következtetésre jutni. Ebből következően az NVB is csak általánosságban vizsgálhatta az indokolási kötelezettség terjedelmét, ennek pedig a Ve. 46.§ da) pontjának megfelelően eleget tett.

[15] A kérelmező bírósági felülvizsgálat kezdeményezése során a Kúria azt állapította meg, hogy a Ve. szerinti indokolási kötelezettség körében a jelen eljárásban az NVB nem sértett jogszabályt, ennek következtében pedig a Ve. 122. §-ának sérelme sem állapítható meg. Ezért az NVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.

[16] A fellebbezés és a felülvizsgálati kérelem tükrében a Kúriának a kérelmező által hivatkozott a Kvk.III.37.327/2014/5. számú, BH2015.1.22. számon megjelent eseti döntése nem alkalmazható, ezért annak elemzését a jelen eljárásban a Kúria mellőzte.

Záró rész

[17] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157.§ (7) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 124.§ (5) bekezdésének megfelelően – tekintettel Ve. 229.§ (2) bekezdése folytán alkalmazandó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1. § (2) bekezdésére – tárgyaláson kívül bírálta el.

[18] A Kúria a kérelmezőt a Ve. 228. § (2) bekezdése és a Kp. 157. § (7) bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 35. § (1) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 102. § (1) bekezdése és 83. § (1) bekezdése kötelezte, hogy fizesse meg a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A.§ (5) bekezdése szerinti összegű eljárási illetéket.

[19] A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. március 15.

Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Horváth Tamás s.k. előadó bíró,
Dr. Fekete Ildikó s.k. bíró