Kvk.III.37.284/2018/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.III.37.284/2018/2.

A tanács tagjai: Dr. Kovács András a tanács elnöke
    Dr. Horváth Tamás előadó bíró
    Dr. Fekete Ildikó bíró

A kérelmező: A Haza Pártja

A kérelmező képviselője: (...)

A per tárgya: választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: a kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: Nemzeti Választási Bizottság 278/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 1000 (ezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat szempontjából lényeges tényállás és az NVB határozatának releváns része

[1] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 2018. március 10. napján kelt 278/2018. számú határozatában visszautasította A Haza Pártja elnevezésű jelölő szervezet által állított pártlista nyilvántartásba vételét.

[2] Határozatának indokolásban megállapította, hogy a kérelmező 10 megyében összesen 23 egyéni választókerületi jelöltet állított, a fővárosban nem állított jelöltet. Rögzítette, hogy az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 8. § (1)-(2) bekezdései alapján az országgyűlési képviselők általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fővárosban – legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. Kiemelte, hogy  választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 254. § (1) bekezdése alapján a pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította.

A felülvizsgálati kérelem

[3] A kérelmező az NVB határozata ellen 2018. március 12. napján bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, melyet Dr. (...) ellenjegyzett. Felülvizsgálati kérelméhez csatolta jogtanácsosi igazolványának másolatát, valamint egy „Re: Ügy megoldva – hatálytalansági tájékoztató” tárgyú, a Budapesti Ügyvédi Kamarának címzett e-mail másolatát, melyben Dr. (...) a címzetthez benyújtott fellebbezésének elbírálásáról érdeklődik.

A Kúria döntése és jogi indokai

[4] A Kúria megállapította, hogy a kérelmező kérelméhez nem csatolta a jogi szakvizsga megszerzését igazoló dokumentumot, valamint a kérelmező által részére adott meghatalmazást sem, pusztán jogtanácsosi igazolványának másolatát.

[5] Nem tért ki továbbá arra sem a felülvizsgálati kérelem, hogy a becsatolt üzenet miképpen kapcsolódik a képviseleti jogosultság igazolásához.

[6] A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[7] Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 208. § (7) bekezdés alapján a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet alapján kiadott jogtanácsosi igazolványok 2018. január 1-jén érvényüket vesztik, és azokat 2018. január 31. napjáig a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet 2017. december 31-én hatályos 8. § (2) bekezdése szerint vissza kell vonni.

[8] Ennek okán a kérelmező által csatolt érvénytelen jogtanácsosi igazolvány nem volt elfogadható a kérelmező jogi szakvizsgájának megléte és a képviseleti jogának igazolására.

[9] Mindezek folytán a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[10] A Kúria felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228. § (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 124. § (5) bekezdésének megfelelően – tekintettel Ve. 229.§ (2) bekezdése folytán alkalmazandó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1. § (2) bekezdésére – tárgyaláson kívül bírálta el.

[11] A Kúria az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 45/A. § (5) bekezdése, az 58. § (1) bekezdés b) pontja, és a 62. § (1) bekezdés s) pontja szerint megállapított mérsékelt összegű felülvizsgálati eljárási illeték viselésére a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 35. § (1) bekezdése és 157. § (7) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 102. § (1) bekezdése és 83. § (1) bekezdése alkalmazásával a kérelmezőt kötelezte.

[12] A további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. március 14.

Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Horváth Tamás s.k. előadó bíró,
Dr. Fekete Ildikó s.k. bíró