Kvk.III.37.267/2010/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.III.37.267/2010/2.szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt dr.G. K. I.r., a dr.F. J. II.r. kérelmezőknek az Országos Választási Bizottság 2010. február 25. napján kelt 140/2010./II.25./ számú határozata ellen bírósági felülvizsgálata iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta az alábbi

v é g z é s t :


A Legfelsőbb Bíróság a kérelmezők bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s


Az Országos Választási Bizottság /a továbbiakban: OVB/ a 140/2010./II.25./ számú határozatával a kérelmezők választási kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A határozatban kioktatta a kérelmezőket arra, hogy a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 28. napján 16.00 óráig megérkezzen. A kérelmezők e határozat ellen 2010. március 1. napján nyújtottak be az OVB-hez bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet.


A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem érdemi vizsgálatra nem alkalmas.


A választási eljárásról szóló 2005. évi LXXXI. törvénnyel módosított 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 83. §-ának /2/ bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen a határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 4. §-ának /3/ bekezdése értelmében az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők, azok - ha törvény másképpen nem rendelkezik - a határidő utolsó napján 16 órakor járnak le.


A Legfelsőbb Bíróság a rendelkezésére álló iratokból azt állapította meg, hogy a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elkésett, mert azt a kérelmezők a Ve. idézett rendelkezése értelmében késedelmesen nyújtották be az OVB-hez. A Ve. által megállapított jogorvoslati határidők jogvesztők, elmulasztásuk esetén igazolásnak nincs helye.


Mindezek alapján a Legfelsőbb Bíróság az elkésve benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a Ve. 84. §-ának /4/ bekezdése és a fenti rendelkezések alkalmazásával érdemi vizsgálat nélkül elutasította.


A végzés elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.


Budapest, 2010. március 2.


Bauer Jánosné dr. sk. a tanács elnöke,
dr. Kovács Ákos sk. előadó bíró, dr. Kovács András sk. bíró