Kvk.III.37.155/2010/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.III.37.155/2010/4.szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt dr.G. K. I.r., dr.F. J. II.r. kérelmezőknek az Országos Választási Bizottság 2010. február 4. napján kelt 77/2010/II.4./ számú határozata ellen bírósági felülvizsgálata iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta az alábbi

v é g z é s t :


A Legfelsőbb Bíróság az I.r. és II.r. kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét hivatalból elutasítja.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k l á s


Az I.r. és a II.r. kérelmező az Országos Választási Bizottság 2010. február 4. napján hozott 77/2010. számú határozatával szemben 2010. február 7. napján 15 óra 15 perckor benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmükben a határozat megváltoztatását kérték. A közösen előterjesztett kérelemben kérték a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségének biztosítását. Előadták továbbá, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 84. § /1/ bekezdése alapján az eljárásban személyesen kívánnak eljárni, ezért csatolják a jogi szakvizsga meglétét tanúsító okmányaikat. Hivatkoztak továbbá arra is, hogy a korábbi ügyekből is köztudomású a bíróságok számára, hogy jogi szakvizsgával rendelkeznek.


I.r. kérelmező kérelméhez 1983. szeptember 28.-i keltezésű jogi szakvizsga bizonyítvány fotókópiás másolatát csatolta, a II.r. kérelmező pedig a Budapesti Ügyvédi Kamara 1993. február 26. napján kelt határozatát, dr.F. J. kérelmezőnek az egyéni ügyvédi lajstromba történő bejegyzésről.


A Legfelsőbb Bíróság a személyes nyilatkozattétel időpontját kitűző végzésében a kérelem elutasításának terhe mellett a Pp. 73/C. §-ának /4/ bekezdésére hivatkozással felhívta a kérelmezőket a jogi szakvizsga letételét igazoló eredeti okirat, illetőleg annak letétele alól felmentést adó eredeti határozat, illetőleg ezek hiteles másolatának felmutatására, vagy becsatolására.


A kérelmezők szabályszerű értesítés ellenére a nyilatkozattételen nem jelentek meg, és a bírói felhívásnak sem tettek eleget.


Ezért a Legfelsőbb Bíróság a Ve. 84. § /1/ bekezdése, valamint a /2/ bekezdése alapján irányadó 105/1952./XII.28./ MT rendelet 13. § /3/ bekezdése alapján a jelen eljárásban alkalmazandó Pp. 73/A. § /1/ bekezdésének a/ pontja és 73/B. §, 73/C. § /4/ bekezdése és a Pp. 130. § /1/ bekezdés j/ pontja alapján a kérelmezők bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét hivatalból elutasította.


A határozat elleni további jogorvoslatot a Ve. 84. §-ának /10/ bekezdése zárja ki.


Budapest, 2010. február 9.


Bauer Jánosné dr. sk. a tanács elnöke,
dr.Kovács Ákos sk. előadó bíró, dr.Kovács András sk. bíró