Kvk.III.37.055/2010/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.III.37.055/2010/4. szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt dr.G. K. I.r. a dr.F. J. II.r. kérelmezőknek az Országos Választási Bizottság 2010. január 11. napján kelt 4/2010. számú határozata ellen bírósági felülvizsgálata iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta az alábbi

v é g z é s t :


A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 4/2010. számú határozatát megváltoztatja, és a határozathozatalt mellőzi.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I N D O K O L Á S


A kérelmezők 2009. június 4.-én országos népszavazást kezdeményeztek és az aláírásgyűjtőív mintapéldányának hitelesítését követően, az Országos Választási Iroda /továbbiakban: OVI/ azokat hitelesítési záradékkal látta el, felhíva a kérelmezők figyelmét, hogy az aláírásgyűjtés a hitelesítést követő 4 hónapig lehet folytatni, az aláírásgyűjtő íveket legkésőbb 2009. november 9.-én 16.00 óráig lehet leadni.


Az OVI az aláírásgyűjtésre rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltét követően, a kérelmezőket két ízben is tájékoztatta arról, hogy a be nem nyújtott aláírásgyűjtő íveket a benyújtásra nyitvaálló 2009. november 9. napjának 16.00 óráját követő 3 napon belül meg kell semmisíteni és az erről készült jegyzőkönyvet 3 napon belül az Országos Választási Bizottsághoz /továbbiakban: OVB/ be kell nyújtani.


A kérelmezők vitatták, hogy a benyújtásra történő felszólításra az OVI-nak hatásköre lenne, ezért a felhívásnak nem tettek eleget.


Az OVB 2010. január 11. napján megtartott ülésén hozott 4/2010. számú határozatával megállapította, hogy a kérelmezők megsértették a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény /a továbbiakban: Ve./ 118. § /2/ bekezdése folytán alkalmazandó Ve. 60. §-át, amely szerint a be nem nyújtott aláírásgyűjtő ívek megsemmisítéséről szóló jegyzőkönyvet a jogszabályban előírt határidőn belül az illetékes választási bizottságnak be kell nyújtani. Ezért a határozat felszólította a kérelmezőket, hogy e kötelezettségüknek haladéktalanul tegyenek eleget. A határozat hatásköri szabályként a Ve. 21. § /1/ bekezdését, 60. §-át és 118. §-ának /2/ bekezdését jelölte meg.


A kérelmezők felülvizsgálati kérelmükben vitatták, hogy az OVB hivatalból jogosult lett volna eljárást indítani, a jogsértés megállapítására az OVB-nek nem volt hatásköre, az aláírásgyűjtőket és nem az aláírás kezdeményezőit kellett volna kötelezni, és egyébként sem került tisztázásra a tényállás, nem állapítható meg, hogy aláírás gyűjtésére sor került volna, tényleges aláírásgyűjtés esetén nincs mit megsemmisíteni, és a Ve. pedig nem írja elő az aláírásgyűjtés elmaradásáról szóló nyilatkozat megtételét.


A kérelmezők jogorvoslati kérelme részben alapos.


A Ve. 118. §-ának /2/ bekezdése alapján a Ve. 60. §-ának rendelkezéseit az országos népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos eljárásban is alkalmazni kell. A Ve. 60. §-ában foglaltak értelmében, annak megfelelő alkalmazásával a be nem nyújtott aláírásgyűjtő ívek megsemmisítéséről szóló jegyzőkönyvet a Ve. 124/A. § /3/ bekezdésének c/ pontjában foglaltak szerint hatáskörrel rendelkező OVB-nek kell leadni.


A Ve. 124/A. § /3/ bekezdése pontosan körülhatárolja az OVB hatáskörét a népszavazással kapcsolatos eljárásai tekintetében, és ezek között nem szerepel a Ve. 118. § /2/ bekezdése folytán aláírásgyűjtő ívekre is alkalmazható Ve. 60. §-ában foglalt kötelezettség nem teljesítése esetén - kifogás hiányában - hivatalból történő határozathozatal lehetősége.


A Ve. 21. § /1/ bekezdése alapján a választási bizottságok feladata a választás törvényes rendjének helyreállítása, ez a feladat-meghatározás azonban a jelen ügyben hivatalból történő határozathozatalra az OVB hatáskörét nem alapozta meg.


Mindez nem jelenti azt, hogy az OVI-hoz hasonlóan, az OVB ne hívhatná fel levélben a kérelmezőket arra, hogy törvényi kötelezettségüket teljesítsék.


A Ve. 124. § /3/ bekezdésének k/ pontja előírja, hogy ha az OVB olyan - többek között a választás rendjét - érintő törvénysértést észlel, amelynek tekintetében a Ve. 124. § /3/ bekezdésében foglalt többi hatásköri szabály alapján nem tud - hivatalból - eljárni, akkor köteles a törvénysértés megállapítására hatáskörrel rendelkező szervek eljárását kezdeményezni.


Mivel a fentiek szerint az OVB határozatát hatáskör hiányában hozta meg, ezért a Legfelsőbb Bíróság az ügy érdemére tartozó kérdésekben - szintén hatáskör hiányában - nem foglalhatott állást.


A bíróság a Ve. 84. § /7/ bekezdése alapján az OVB határozatát vagy helybenhagyja, vagy megváltoztatja. Ezért a Legfelsőbb Bíróság Ve. 87. § /7/ bekezdése alapján megváltoztatta, és a határozathozatalt mellőzte.


A Ve. 84. § /2/ bekezdése folytán alkalmazható a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 4. §-ára figyelemmel alkalmazandó Pp. 78. § /2/ bekezdés folytán a Legfelsőbb Bíróság - igazolt felmerült költség híján - az eljárási költségről való rendelkezést mellőzte.


A Ve. 84. § /10/ bekezdése a további jogorvoslat lehetőségét kizárja.


Budapest, 2010.január 15.


Bauer Jánosné dr. sk. a tanács elnöke,
dr. Kovács András sk. előadó bíró, dr.Kovács Ákos sk. bíró