Kvk.II.39.358/2022/2. számú határozat

A Kúria

végzése

Az ügy száma: Kvk.II.39.358/2022/2.

A tanács tagjai:

Dr. Kovács András a tanács elnöke
Dr. Szilas Judit előadó bíró
Dr. Tóth Kincső bíró

A kérelmező: Dr. Czeglédy Csaba Adrián

A kérelmező jogi képviselője: jogi képviselő

Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozattal szembeni bírósági felülvizsgálat

A felülvizsgált jogerős határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 2022. március 25. napján kelt 208/2022. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A kérelmező 2022. március 21. napján kifogást nyújtott be a Vas Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) K. Cs. magánszeméllyel szemben. Kifogásában arra hivatkozott, hogy a szombathelyi önkormányzat polgármesteri hivatalának egyik köztisztviselője K.Cs. megbízásából választási szórólapokat terjesztett. Kifejtette, hogy a köztisztviselő által terjesztett egyik típusú szórólapon egyáltalán nem szerepelt impresszum, míg a másik típusú szórólap impresszuma hiányos volt. Hivatkozott arra, hogy e magatartásával K.Cs. megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján alkalmazandó Ve. 144. § (2) bekezdését, valamint a Ve. 2. § (2) bekezdésének e) pontjában szereplő jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, mindezekre tekintettel kérte az OEVB-től a jogsértés tényének megállapítását, a kérelmezett további jogszabálysértéstől való eltiltását, valamint vele szemben bírság kiszabását.

[2] Az OEVB 2022. március 23. napján kelt, 17/2022. számú határozatában a kérelmező kifogásának részben helyt adott, és megállapította, hogy a kifogásban nevesített szórólap megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, valamint a Ve. 144. § (2) bekezdését, míg a kifogást egyebekben elutasította. Döntésének indokolásában kifejtette, hogy a kérelmező helytállóan hivatkozott arra, hogy az első típusú szórólap nem tüntette fel a kiadó személyét és címét, míg a második típusú szórólap a székhelyre és a kiadásért felelős személy kilétére vonatkozóan nem tartalmazott adatot. Az OEVB álláspontja szerint ugyanakkor a Ve. 144. § (2) bekezdése kifejezetten a kiadó kötelezettségévé teszi az ott írt adatok feltüntetését, a kérelmező ugyanakkor nem bizonyította azt, hogy az első típusú szórólap terjesztőjének személye azonos lenne a kiadó személyével. Erre tekintettel az OEVB szerint az első típusú szórólapot terjesztő személy felelősségének megállapítására nem volt lehetőség.

[3] Az OEVB határozatával szemben a kérelmező 2022. március 24. napján fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB). Fellebbezésében előadta, hogy a bizonyítékok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a jogsértés elkövetője K.Cs. volt. E körben hivatkozott a szórólapot terjesztő köztisztviselő nyilatkozatára, valamint K.Cs. (...).hu nevű internetes portálon megjelent nyilatkozatára is. Kifejtette, hogy önmagában az, hogy a második típusú szórólap tartalmazza az egyik jelölt nevét felelős kiadóként, nem zárja ki, hogy a terjesztést konkrétan végző személy felelőssége is megállapítható legyen a Ve. 144. § (2) bekezdése alapján vagy a választási eljárás alapelveinek megsértése miatt. Hozzátette, hogy minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy K.Cs. volt az egyik személy, aki a jogszabálysértést mindkét típusú szórólap vonatkozásában elkövette terjesztőként. Mindezekre tekintettel kérte az NVB-től a Ve. 231. § (5) bekezdésének b) pontjára hivatkozással az OEVB határozatának megváltoztatását, és K.Cs. vonatkozásában a jogsértés tényének megállapítását, a további jogsértéstől való eltiltását, valamint vele szemben bírság kiszabását.

[4] Az NVB 2022. március 25. napján kelt 208/2022. számú határozatával az OEVB határozatát helybenhagyta. Döntésének indokolásában kifejtette, hogy amennyiben a plakát elhelyezője vagy terjesztője eltér a plakát kiadójától, az elhelyező vagy terjesztő nem felel a plakát adattartalmának hiányosságáért, a Ve. 144. § (2) bekezdése ugyanis kifejezetten a kiadó kötelezettségévé teszi az abban foglalt adatok feltüntetését. Előadta, hogy a kérelmezőnek azt kellett volna bizonyítania, hogy K.Cs. nem csak terjesztője, hanem kiadója is a szórólapoknak, ugyanakkor az általa csatolt bizonyítékok nem voltak alkalmasak ennek alátámasztására.

A felülvizsgálati kérelem

[5] Az NVB fenti határozatával szemben Dr. Czeglédy Csaba Adrián kérelmező 2022. március 27. napján jogi képviselője útján, az NVB és a Kúria e-mail-címén keresztül bírósági felülvizsgálati iránti kérelmet terjesztett elő.

[6] A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmében kifejtette, hogy az NVB a támadott határozatában csak a Ve. 144. § (2) bekezdésének megsértésére tért ki, viszont nem indokolta meg, hogy K.Cs. miért nem sértette meg a Ve. 2. § (1) bekezdésének e) pontjában foglalt alapelvet. Előadta, hogy amennyiben a kiadó nélküli, kizárólag egy jelöltről vagy jelölő szervezetről negatív tartalmat megjelenítő szórólap esetén nem lenne felelősségre vonható a terjesztő, akkor ilyen esetben – a kiadó személyének ismeretlensége miatt – senki sem lenne felelősségre vonható. Kifejtette, hogy e joggyakorlat kialakulása azt jelentené, hogy a negatív tartalmú szórólapot a kampányban szankcionálás nélkül lehetne felhasználni, ami a választási eljárás alapelveivel ellentétes lenne. Hozzátette, hogy K.Cs. terjesztőként vagy a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglalt szabályt, vagy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapelvet sértette meg. Előadta, hogy a Ve. 144. § (2) bekezdése megsértésének megállapítása hiányában a választási alapelv sérelmét kellett volna megállapítania az NVB-nek. Egyebekben fenntartotta a kifogásában és fellebbezésében előadottakat. Mindezekre tekintettel kérte a Ve. 231.  (5) bekezdésének b) pontjára hivatkozással az NVB határozatának megváltoztatását, és K.Cs. vonatkozásában a jogsértés tényének megállapítását, a további jogsértéstől való eltiltását, valamint vele szemben bírság kiszabását.

A Kúria döntése és jogi indokai

[7] A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan.

[8] A Ve. 224. § (3) bekezdésének c) pontja értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A Ve. 231. § (1) bekezdésének d) pontja szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[9] A Kúria megállapította, hogy a kérelmező a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmében nem tüntette fel személyi azonosítóját, így az nem felel meg a Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltaknak.

[10] A Kúria utal arra is, hogy a választási felülvizsgálati eljárásban – a Ve. 228. § (1) bekezdésében foglalt háromnapos eljárási határidő rövidségére tekintettel – hiánypótlási felhívás kibocsátásának nincs helye (Kvk.I.37.220/2014/2., Kvk.IV.37.990/2014/3.).

[11] Mindezek folytán a Kúria a bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[12] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 229. § (2) bekezdése szerint nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban, a Ve. 228. § (2) bekezdésére tekintettel a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (13) bekezdése szerint alkalmazandó Kp. 151. § (1) bekezdésének és 124. § (5) bekezdésének megfelelően tárgyaláson kívül bírálta el.

[13] Az illeték viseléséről rendelkezni nem kellett, tekintettel arra, hogy az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes.

[14] A Kúria végzésével szembeni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. március 30.

Dr. Kovács András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Szilas Judit s.k. előadó bíró,
Dr. Tóth Kincső s.k. bíró