Kvk.II.39.277/2022/3. számú határozat

A Kúria

végzése

Az ügy száma: Kvk.II.39.277/2022/3.

A tanács tagjai:

dr. Tóth Kincső a tanács elnöke
dr. Bögös Fruzsina előadó bíró
dr. Szilas Judit bíró

A kérelmező: (Kérelmező) (címe)

Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozattal szembeni bírósági felülvizsgálat

A felülvizsgált jogerős határozat: a Fővárosi Választási Bizottság 2022. március 3. napján kelt 10/2022. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 2022. február 18. napján kelt, 13/2022. számú határozatával megállapította, hogy a MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 – EURÓPAI BALOLDAL jelölőszervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket azzal, hogy a jelölőszervezet részére Cséplő Dániel István jelölt ajánlása céljából átadott 130 darab ajánlóívből 6 darab ajánlóívet a jogszabályban foglalt határidőn belül nem adott át a Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) részére. Erre tekintettel az OEVB határozatával 6.000 (hatezer) forint bírságot is kiszabott a jelölőszervezetre.

[2] Az OEVB határozatával szemben Cséplő Dániel István jelölt 2022. március 2. napján fellebbezést nyújtott be. Fellebbezésében előadta, hogy 2022. február 25. napján 16:00 órakor – Kérelmezővel közösen – megkísérelte leadni az ajánlóíveket az OEVI részére, de az épület ajtaját előtte bezárták. Kifejtette, hogy a 112-es segélyhívó számon segítséget kértek a rendőrségtől az épületbe történő bejutás érdekében. Előadta, hogy az épület ajtaját ezzel egyidejűleg kinyitották, így 16 óra 05 perckor leadták az ajánlóíveket az OEVI munkatársainak.

[3] A fellebbezés folytán eljárt Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) 2022. március 3. napján kelt 10/2022. számú határozatával az OEVB határozatát helybenhagyta. Határozatának indokolásában kifejtette, hogy a fellebbezésben foglaltak nem elegendőek a jogszabálysértés megállapításához, tekintettel arra is, hogy a választási eljárás során a bizonyítási teher a jogorvoslattal élni szándékozó személyt terheli. Hivatkozott arra is, hogy a fellebbező kifejezetten megerősítette fellebbezésében azt a tényt, hogy az ajánlóívek átadása 16 óra 05 perckor történt. Rámutatott arra, hogy a Ve. 10. § (1) bekezdése alapján a Ve.-ben meghatározott határidők jogvesztő jellegűek, így a mulasztás kimentésére törvényes lehetőség nincs. Mindezekre tekintettel a FVB a fellebbezésben foglaltakat alaptalannak ítélte, és az elsőfokú határozatot helybenhagyta.

Bírósági felülvizsgálati kérelem

[4] Az FVB fenti határozatával szemben Kérelmező kérelmező 2022. március 6. napján személyesen eljárva, az FVB és a Kúria e-mail-címén keresztül bírósági felülvizsgálati iránti kérelmet terjesztett elő.

[5] A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmében az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikkében foglalt tisztességes tárgyaláshoz való jog sérelmére hivatkozott. Kifejtette, hogy az OEVB határozatával szembeni fellebbezésében Cséplő Dániel István hivatkozott a kérelmező által a jelölőszervezet jogi képviselőjeként tett állításaira, ennek ellenére az FVB nem értesítette őt a tárgyalás helyéről és idejéről, valamint nem rendelte el tanúként történő meghallgatását sem. Előadta, hogy eredménytelenül kérte Józsefváros Önkormányzatának jegyzőjétől az önkormányzat épületének biztonsági kamerái által 2022. február 25. napján 15:50 és 16:10 között rögzített felvételek kiadását, így a fellebbezés ellehetetlenült. Hivatkozott arra is, hogy az OEVB és az FVB nem kézbesítette határozatait a jelölő szervezet részére.

A Kúria döntése és jogi indokai

[6] A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan.

[7] A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[8] A Kúria megállapította, hogy a kérelmező a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét a Ve. 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére ügyvédi képviselet nélkül terjesztette elő. A kérelmező ügyvédi meghatalmazást nem csatolt bírósági felülvizsgálat iránti kérelméhez, illetve saját ügyben való eljárás feltételeinek fennállását sem igazolta.

[9] Megjegyzi a Kúria, hogy a Ve. 223. § (1) bekezdése alapján bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a 224. § (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el (Kvk.II.37.442/2018/2., Kvk.I.39.246/2022/2.).

[10] Mindezek folytán a Kúria a bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[11] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 229. § (2) bekezdése szerint nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban, a Ve. 228. § (2) bekezdésére tekintettel a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (13) bekezdése szerint alkalmazandó Kp. 151. § (1) bekezdésének és 124. § (5) bekezdésének megfelelően tárgyaláson kívül bírálta el.

[12] Az illeték viseléséről rendelkezni nem kellett, tekintettel arra, hogy az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes.

[13] A Kúria végzésével szembeni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. március 10.

Dr. Tóth Kincső s.k. a tanács elnöke,
Dr. Bögös Fruzsina s.k. előadó bíró,
Dr. Szilas Judit s.k. bíró