Kvk.II.39.276/2022/3. számú határozat

A Kúria

végzése

Az ügy száma: Kvk.II.39.276/2022/3.

A tanács tagjai:

dr. Tóth Kincső a tanács elnöke
dr. Szilas Judit előadó bíró
dr. Bögös Fruzsina bíró

A kérelmező: (Kérelmező) (címe)

Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozat

A felülvizsgált jogerős határozat: a Fővárosi Választási Bizottság 2022. március 3. napján kelt 9/2022. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 2022. február 28. napján kelt, 7/2022. számú határozatában az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán a Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében Cséplő Dániel István (a továbbiakban: jelölt), mint a MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 – EURÓPAI BALOLDAL jelölő szervezet egyéni választókerületi jelöltjének nyilvántartásba vételét visszautasította. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 122. §  (1)-(6) bekezdése, 125. §-a, 126. § (1)-(2) bekezdése és 133. § (2) bekezdése alapján megállapította, hogy a rögzített érvényes és érvénytelen ajánlások számára figyelemmel az érvényes ajánlások száma nem érte el a törvényben megkövetelt minimum határt, a bejelentés a törvényes követelményeknek nem felelt meg, ezért a jelölt nyilvántartásba vételét vissza kellett utasítani.

[2] Az OEVB határozatával szemben a jelölt által előterjesztett fellebbezés alapján eljárt Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB) a 2022. március 3. napján kelt 9/2022. számú határozatával az OEVB határozatát helybenhagyta. Indokolásában kifejtette, hogy a fellebbezésben foglaltakra tekintettel ellenőrizte az érvénytelen ajánlások számát és kezelését, a 2022. február 25. napján 16.00 órakor leadni kívánt ajánlóívek jogi megítélését. Mindezek vizsgálatát és a Budapest 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) által adott tájékoztatást követően megállapítható volt, hogy az OEVB két ajánlóív, valamint a további ajánlások érvénytelenségét helytállóan állapította meg. A jogszabályoknak megfelelően járt el, amikor az ajánlást gyűjtő aláírásának hiánya, illetőleg az ajánlást gyűjtő személy azonosítójának hibás rögzítése miatt két ajánlóívet érvénytelennek tekintett, és az ezeken szereplő ajánlások érvényességét nem ellenőrizte.

[3] Kifejtette, hogy az ellenőrzés eredményéről az OEVB a jelöltet megfelelően tájékoztatta, továbbá a fellebbezésben foglaltak – bizonyítékok csatolása nélkül – nem támasztották alá, hogy 2022. február 25-én 16.00 órakor a fellebbező megkísérelt Kérelmezővel közösen további ajánlóíveket leadni. Mindezek alapján az OEVB határozata a Ve. rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelt.

Bírósági felülvizsgálati kérelem

[4] Az FVB fenti határozatával szemben Kérelmező kérelmező 2022. március 6. napján személyesen eljárva, az FVB és a Kúria e-mail-címén keresztül bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő.

[5] A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmében az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikkében foglalt tisztességes tárgyaláshoz való jog sérelmére hivatkozott. Kifejtette, hogy az OEVB határozatával szembeni fellebbezésében a jelölt utalt az általa előadottak alátámasztása körében a kérelmező állításaira, ennek ellenére az FVB a jelöltet és a tanúként kihallgatható kérelmezőt sem értesítette a tárgyalás helyéről és idejéről.

[6] Előadta, hogy eredménytelenül kérte Józsefváros Önkormányzatának Jegyzőjétől az önkormányzat épületének biztonsági kamerái által 2022. február 25. napján 15:50 és 16:10 között rögzített felvételek kiadását, így a fellebbezése ellehetetlenült. Sérelmezte azt is, hogy az OEVB és az FVB nem kézbesítette határozatait a jelölő szervezet részére.

A Kúria döntése és jogi indokai

[7] A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi felülvizsgálatra alkalmatlan.

[8] A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[9] A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[10] A Kúria megállapította, hogy a kérelmező a bírósági felülvizsgálat iránti kérelméhez ügyvédi meghatalmazást nem csatolt, illetve a saját ügyben való eljárás feltételeit sem igazolta, vagyis felülvizsgálati kérelmét a Ve. 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére ügyvédi képviselet nélkül terjesztette elő.

[11] Megjegyzi a Kúria, hogy a Ve. 223. § (1) bekezdése alapján bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a 224. § (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el.

[12] Mindezek folytán a Kúria a bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[13] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 229. § (2) bekezdése szerint nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban, a Ve. 228. § (2) bekezdésére tekintettel a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (13) bekezdése szerint alkalmazandó Kp. 151. § (1) bekezdésének és 124. § (5) bekezdésének megfelelően tárgyaláson kívül bírálta el.

[14] Az illeték viseléséről rendelkezni nem kellett, tekintettel arra, hogy az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 57. § (1) bekezdés a) pontja szerint illetékmentes.

[15] A Kúria végzésével szembeni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2022. március 10.

Dr. Tóth Kincső s.k. a tanács elnöke,
Dr. Szilas Judit s.k. előadó bíró,
Dr. Bögös Fruzsina s.k. bíró