Kvk.II.37.714/2018/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria

végzése

Az ügy száma:     Kvk.II.37.714/2018/2.

A tanács tagjai:    Dr. Tóth Kincső a tanács elnöke
Dr. Rothermel Erika előadó bíró
Dr. Márton Gizella bíró

A kérelmező:     (név) (cím)

A kérelmező képviselője:    Dr. Tordai Csaba ügyvéd (cím)

Az ügy tárgya:     választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:    kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat:    Nemzeti Választási Bizottság 988/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 988/2018. számú határozatát helyben hagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

E végzés ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] Egy magánszemély (a továbbiakban: kifogástevő) 2018. június 6-án 23 óra 18 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Fővárosi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: FVB) a Budapest VIII. kerületében 2018. július 8-ra kitűzött időközi polgármester-választás kapcsán a Józsefváros című önkormányzati újság 2018. június 6. napján megjelent 19. számának (a továbbiakban: sérelmezett lapszám) tartalma miatt azzal, hogy az sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség elvét.

[2] A kifogástevő előadta, hogy a sérelmezett lapszámban a 2., 3., 4., 5., 7., 11. és 13. oldalon fényképen, illetve a szövegben – némelyik oldalon több ízben is – megjelenítésre került dr. Sára Botond, Józsefváros alpolgármestere, aki az időközi polgármester-választáson a Fidesz-KDNP jelölő szervezetek polgármester-jelöltje. Mindez azért sérti a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség választási alapelvét, mivel a választókerületben induló többi jelölt a kiadványban ehhez képest csak egyszer, az időközi polgármester-választáson induló jelöltek személyét ismertető cikkben jelent meg.

[3]  Az FVB 7/2018. (VI. 7.) számú határozatában a kifogást elutasította.

[4] A kifogástevő fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB). Előadta, hogy dr. Sára Botond hivatalban lévő alpolgármester e minősége, és a folyamatban lévő választási eljárásban fennálló polgármester-jelölti minősége nem választható el egymástól, mivel a jelölt bármilyen minőségben való megjelenése alkalmas a választói akarat befolyásolására. Hivatkozott továbbá a Kúria Kvk.III.37.236/2018/4. számú határozatára is.

[5] Az NVB 988/2018. számú határozatával az FVB 7/2018. (VI. 7.) számú határozatát helybenhagyta.

[6]  Az NVB rögzítette, hogy dr. Sára Botond Budapest Főváros VIII. kerület (Józsefváros) polgármesterének általános helyettese. A polgármester országgyűlési képviselővé választása miatti lemondásából, pozíciójának jelenlegi betöltetlenségéből, valamint az általános polgármester-helyettes feladataiból az NVB szerint az következik, hogy dr. Sára Botond a lapszámban megjelenített valamennyi megnyilvánulása polgármester-helyettesi és nem jelölti minőségéből fakad.

[7] Az NVB a hivatkozott kúriai döntés kapcsán rámutatott, hogy az más tényállás mellett, az országgyűlési választások során született.

[8] Az NVB ugyanakkor irányadónak tekintette a Kúria Kvk.II.37.398/2014/2. számú határozatát, amely szerint „[v]ilágosan el kell különíteni az önkormányzati feladatokat a kampánytevékenységtől”. Az NVB álláspontja szerint a kifogástevő által megjelölt tevékenységek az önkormányzat, illetve a polgármester feladatkörébe tartoznak, a polgármester-helyettes egyértelműen a lemondott polgármester kötelezettségeit teljesítette, amelyről a helyi sajtó beszámolt.

[9] Az NVB szerint a sérelmezett lapszámban kampányüzenet nem volt megfogalmazva, az időközi polgármester-választásra irányuló utalás, tájékoztatás – egy, minden jelöltet megnevező cikket leszámítva – nem szerepelt az újságban, ezért jogsértést nem állapított meg.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[10] ... magánszemély (a továbbiakban: kérelmező) az NVB határozatának megváltoztatását, a jogsértő további jogsértéstől való eltiltását, valamint azt kérte, hogy a Kúria kötelezze a kiadót a rendelkező rész következő lapszámban való közzétételére.

[11] A kérelmező érintettsége alátámasztásaként arra hivatkozott, hogy a Budapest Főváros VIII. kerületében a 2018. július 8. napjára kitűzött időközi polgármester-választásra a helyi választási bizottság a 9/2018. (V.31.) HVB határozatával polgármester-jelöltként nyilvántartásba vette.

[12] A kérelmező a Kúria eseti döntéseire (Kvk.IV.37.360/2014/2., Kvk.IV.37.359/2014/2., Kvk.III.37.236/2018/4., Kvk.VI.37.415/2018/2.) hivatkozással a helyi önkormányzatoknak a választási kampány idején a jelöltek és jelölő szervezetek versenyében való semlegessége követelményét hangsúlyozta.

[13] A kérelmező a Kúria korábbi gyakorlatát (Kvk.I.37.394/2014/2., Kvk.I.37.416/2018/3.) idézve kiemelte, hogy „a helyi önkormányzatok kiadványaiban a települések prominens személyeinek többszöri megjelenítése általános jelleggel nem kifogásolható, mivel azonban az önkormányzat sajtóterméke a helyi közhatalmat jeleníti meg, választási időszakban megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény-, vagy akárcsak látszat, ha választási kampányban semleges pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel.”

[14] A kérelmező álláspontja szerint dr. Sára Botond polgármester-jelölt bemutatott mértékű szerepeltetése választási kampány idején az ingyenes önkormányzati lapban alkalmas a választói akarat befolyásolására, függetlenül attól, hogy a megjelenésekben polgármesteri jogkört gyakorló alpolgármesterként szerepelt.

[15] Mindez a kérelmező álláspontja szerint sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alapelvet, ezért a kifogást elutasító FVB határozatot helybenhagyó NVB határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjába ütközik.

A Kúria döntése és jogi indokai

[16] A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme nem alapos.

[17] A Kúria rögzíti, hogy a polgármesterek választásán – a Ve. 301.§-a alapján – a Ve. I-XII. fejezetének rendelkezéseit is alkalmazni kell a XIV. fejezetben foglalt eltérésekkel.

[18] A Kúria a kérelmező érintettségét polgármester-jelölti minőségére tekintettel a Ve. 222. § (1) bekezdése alapján elfogadta.

[19] A Kúria a Ve. 223. § (3) bekezdése értelmében az NVB határozatát a felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabálysértés [Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja megsértése] vonatkozásában vizsgálta felül. A Kúria a jelen ügyre vonatkozóan maradéktalanul egyetért a korábbi kúriai döntésekben kifejtett elvi álláspontokkal az alábbiak szerint:

[20] A helyi önkormányzatoknak a választási kampány idején a jelöltek és jelölő szervezetek versenyében semlegesnek kell maradniuk, mivel „a demokrácia elképzelhetetlen a politikai pluralizmus és a pártok esélyegyenlősége nélkül. Az azonos feltételek tartalmazó jog keret garantálja az állam semlegességét, mely követelmény az önkormányzatokra is irányadó.” (Kvk.IV.37.360/2014/2. számú határozat)

[21] A Kúria az esélyegyenlőség kérdéskörét és sérelmét vizsgálva figyelembe vette a Kvk.IV.37.359/2014/2. számú döntésében kifejtetteket. E szerint „a jelölő szervezetek és jelöltek közötti verseny, amelynek kifejezett célja a választópolgári akarat befolyásolása, formálása, a választópolgárok meggyőződésének kialakítása. A kampányhoz kötődő jogegyenlőség követelménye, az egyenlő esély elve, a választási kampány idején akkor érvényesül, ha jelölő szervezetek és jelöltek számára azonosak az objektív külső feltételek, amelyek mellett képesek választási üzeneteiket eljuttatni a választókhoz. Megbomlik a választási versengésbeli esélyegyenlőség akkor, ha valamely jelölő szervezet vagy jelölt a kampány időszakában olyan támogatásban részesül, amely őt ésszerű indok nélkül privilegizálja más szervezetekhez és jelöltekhez képest. A választási versengés során megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény, avagy látszat, amikor a helyi közhatalom a választási kampányban semleges pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel.”

[22] Amint arra a kérelmező helyesen hivatkozott, a Kúria több alkalommal foglalkozott azzal, hogy egyes jelölteknek egyéb, nem jelölti minőségében önkormányzati sajtótermékben való szerepeltetése alkalmas-e a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának megsértésére. A Kúria rámutatott arra, hogy „a helyi önkormányzatok kiadványaiban a települések prominens személyeinek megjelenítése általános jelleggel nem kifogásolható, mivel azonban az önkormányzat sajtóterméke a helyi közhatalmat jeleníti meg, választási időszakban megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését, azaz tény, vagy akár csak látszat, a választási kampányban semleges pozícióját feladva egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel. (Kvk.I.37.416/2018/3. számú határozat)

[23] A Kúria a fentiekben körülírt töretlen gyakorlatát követve a jelen ügyben vizsgálta a sérelmezett lapszámban megjelent beszámolókat, és elemezte azok tartalmát, az esélyegyenlőség alapelvének teljesülése szempontjából. Megállapította, hogy a 20 oldalas sajtótermékből 17 oldalon jelentek meg cikkek és beszámolók a VIII. kerületi Önkormányzat tevékenységéről és aktuális eseményeiről. A 22 cikkből az alpolgármester 6 cikkben szerepel névvel és fényképpel, illetőleg egy tájékoztató cikkben, amely valamennyi polgármester-jelölt nevét tartalmazza. A Kúria vizsgálta a megjelenés körülményeit és megállapította, hogy az önkormányzati lapban megjelent cikkek az Önkormányzat, illetve a kerület életében időbeli és helyi aktualitással bírtak, más helyen és időpontban való megjelenésük az aktualitás szempontjából értelmezhetetlen. Az alpolgármester a helyi eseményeken egyfelől a már leköszönt polgármester személyét helyettesítve, másfelől saját tisztségéből eredő kötelezettségeinek tett eleget. Sem maguk az alkalmak, sem pedig azoknak írásbeli összefoglalója nem utalt jelölti minőségére, nem hozta összefüggésbe az eseményt a közelgő időközi választással. Azt, hogy a kifogásolt cikkek száma és az alpolgármester nevesítése kampánytevékenységnek minősíthető, a kérelmező csak állította, de tartalmát illetően nem bizonyította. A kérelmező a szám szerinti fényképes megjelenés és az időközi választásokra vonatkozó kampány között összefüggést vélt felfedezni, ezt azonban csak formálisan, a számbeli megjelenéssel próbálta igazolni, mely azonban önmagában elégtelen hivatkozás, mivel az önkormányzati munka és feladatok ellátása alpolgármesterként nem azonos a polgármesteri jelölti megjelenéssel.

[24] A fentiekre tekintettel a Kúria megállapította, hogy a sérelmezett lapszámban az alpolgármester szerepeltetésére volt ésszerű indok, e megjelenés nem jelentett a többi polgármester jelölthöz képest privilegizált szerepet, a megjelent cikkek tekintetében az időközi polgármesteri választásra vonatkozóan konkrét összefüggés nem állapítható meg, ezért az esélyegyenlőség Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelve nem sérült meg.
[25] Minderre tekintettel a Kúria az NVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően helyben hagyta.
[26] A kérelmező illetékmentességi nyilatkozatot nem tett, ezért a Kúria a kérelmezőt a Ve. 228. § (2) bekezdésének megfelelően, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 630. § (5) bekezdése folytán alkalmazandó közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 157. § (7) bekezdése, 35. § (1) bekezdése, a Pp. 101. § (1) és 102. § (1) bekezdései alapján kötelezte a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (5) bekezdése szerinti összegű eljárási illeték megfizetésére.

[27]  A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. június 14.

Dr. Tóth Kincső s.k. a tanács elnöke, Dr. Rothermel Erika s.k. előadó bíró, Dr. Márton Gizella s.k. bíró