Kvk.II.37.528/2018/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.II.37.528/2018/2.

A tanács tagjai: Dr. Tóth Kincső a tanács elnöke
    Dr. Márton Gizella előadó bíró
    Dr. Rothermel Erika bíró

A kérelmező: (név)
    (cím)

Az eljárás tárgya: választási ügy

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: a kérelmező

A felülvizsgált jogerős határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 942/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (ezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A kérelmező mint magánszemély a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 241. § (2) bekezdés a) pontja alapján 2018. április 17-én fellebbezéseket nyújtott be 106 egyéni választókerületi eredmény és az országos listás eredmény ellen.

[2] Az NVB a 2018. április 20-án meghozott 942/2018. számú határozatával a kérelmezőnek az ugyanolyan tárgyú fellebbezéseit egyesítve bírálta el és a fellebbezést a Ve. 231.§ (1) bekezdés d) pontja értelmében érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert a fellebbezés nem tartalmazta a Ve. 241. § (2) bekezdés jogalapját.

[3] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) Elnöke 2018. április 20-án tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a valamennyi egyéni választókerületi szavazás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezésben hivatkozottak azonosak azokkal a fellebbezésben hivatkozott jogsértésekkel, amelyeket az NVB a 752/2018. és 772/2018. számú határozatokkal már elbírált, ezért a Ve. 217. § (2) bekezdése alapján – mivel az újabb fellebbezés eddig még nem értékelt bizonyítékot nem tartalmaz –, a korábban meghozott, anonimizált határozatokat a kérelmezőnek megküldte.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[4] A NVB határozata ellen a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be. Álláspontja szerint az NVB határozata több jogszabályt sért, ezért kérte annak hatályon kívül helyezését és az NVB új eljárásra utasítását. Sérelmezte, hogy az NVB érdemben nem vizsgálta meg a fellebbezését és a bizonyítékait. Kérelméhez a Rászorultakat Támogatók Egyesület jogi szakvizsgával rendelkező tagjának, a képviselete ellátására adott meghatalmazást csatolt.

A Kúria döntése és jogi indokai

[5] A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme az alábbiak szerint az érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

[6] A Ve. 222.-225. §-ai tartalmazzák a bírósági felülvizsgálatra vonatkozó alapvető szabályokat.

[7] A Ve. 224. § (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[8] A kérelmező a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmének érdemi vizsgálatát kizárja a jogi képviselet hiánya. A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[9] A Kúria megállapította, hogy a kérelmező a felülvizsgálati kérelmét ügyvédi képviselet nélkül nyújtotta be, a bírósági felülvizsgálati kérelméhez csatolt meghatalmazásban szereplő meghatalmazott a kötelező jogi képviselet okán jogi képviselőnek nem tekinthető. A Ve. 228. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) a kötelező jogi képviselet esetén az eljárásra jogosultak körét a 75. § (1) bekezdésében sorolja fel, így jogi képviselőnek kell tekinteni:
a) az ügyvédet és az ügyvédi irodát,
b) a kamarai jogtanácsost, az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott körben,
c) a jogi személy bíróság képviseletére jogosult bírót és bírósági titkárt,
d) a Legfőbb Ügyészség képviseletére jogosult ügyészt, valamint
e) törvényben meghatározott egyéb személyeket.

[10] A Pp. 75. § (1) bekezdés e) pontjában említett esetben alkalmazandó 2013. évi CLXXVII. törvény 11. § (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az érdekképviseleti célra alapított egyesület jogi szakvizsgával rendelkező tagja, tisztségviselője, vagy alkalmazottja az egyesület tagjára vonatkozó polgári vagy közigazgatási bírósági eljárásban – az egyesület tagjának képviseletében – meghatalmazottként akkor járhat el, ha a bírósági eljárásban a jogi képviselet nem kötelező és annak tárgya az egyesület alapszabályában meghatározott érdekképviseleti célokkal összefügg. A Ve. 224. § (5) bekezdésének második fordulatában foglalt jogi szakvizsgával rendelkező személy csak a saját ügyében járhat el jogi képviselő nélkül, más ügyében nem láthat el a fenti rendelkezés értelmében kötelező jogi képviselet esetében jogi képviseletet.

[11] Mindezek alapján jelen felülvizsgálati eljárásban a jogi képviselet nem igazolt, ugyanis a jogi képviselettel meghatalmazott, jogi szakvizsgával rendelkező dr. P.Z. kizárólag a saját ügyében járhatott volna el jogi képviselőként.

[12] A kötelező jogi képviselet hiánya okán a felülvizsgálati kérelem érdemben nem bírálható el, ezért a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét a Ve. 231. § (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[13] A Kúria az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62. § (1) bekezdés s) pontja szerinti illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt és az Itv. 45/A. § (5) bekezdése, az 58. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mérsékelt összegű eljárási illeték megfizetésére a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 157. § (7) bekezdése, 35. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 102. § (1) bekezdése alkalmazásával a kérelmezőt kötelezte.

[14] A végzés ellen a további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése kizárja.

Budapest, 2018. április 25.

Dr. Tóth Kincső s.k. a tanács elnöke,
Dr. Márton Gizella s.k. előadó bíró,
Dr. Rothermel Erika s.k. bíró