Kvk.II.37.498/2018/3. számú határozat

A Kúria
végzése

Az ügy száma:    Kvk.II.37.498/2018/3.

A tanács tagjai:    Dr. Tóth Kincső a tanács elnöke
                            Dr. Rothermel Erika előadó bíró
                            Dr. Márton Gizella bíró

A kérelmező:    (név)

                         (cím)

Az eljárás tárgya:    választási ügy

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó:    a kérelmező

A felülvizsgált jogerős határozat:    a Nemzeti Választási Bizottság 848/2018. számú határozata

 

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (ezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

 

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Kérelmező kifogást nyújtott be a Gödi Helyi Választási Bizottsághoz választási csalásra és rémhírterjesztésre hivatkozva. A helyi választási bizottság a kifogást a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB) felterjesztette.

[2] Az NVB a kifogást 2018. április 19. napján kelt 848/2018. számú határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A határozat indokolása szerint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 212.§ (2) bekezdésében foglalt tartalmi elemeket a kifogás nem tartalmazta.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[3] A személyesen eljáró kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának felülvizsgálatát kérte.

A Kúria döntése és jogi indoka

[4] A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

[5] A Ve. 231.§ (1) bekezdése szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha – egyebek mellett – nem tartalmazza a 224.§ (3) bekezdésében foglaltakat. A Ve. 231.§ (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani akkor is, ha a 224.§ (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.
A Ve. 224.§ (5) bekezdése értelmében a felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

[6] A kérelmező a felülvizsgálati kérelmet személyesen nyújtotta be, nincs a Ve. 224.§ (5) bekezdés szerinti ügyvédi képviselet, ami már önmagában is a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását eredményezi. A kötelező ügyvédi képviselet alól a jogalkotó csak azoknak a természetes személyeknek az esetében enged kivételt, akik jogi szakvizsgával rendelkeznek, és csatolják szakvizsga bizonyítványuk egyszerű másolatát.

[7] A kérelmező ügyvédi meghatalmazást nem csatolt, a saját ügyben való eljárás feltételeit nem igazolta, noha a jogi képviselő szükségességéről a határozat a rendelkező részt követő jogorvoslati záradékban kétséget kizáróan tájékoztatta. Ezért a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[8] A Kúria a kérelmezőt a Ve. 228.§ (2) bekezdésének megfelelően a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 630.§ (5) bekezdése folytán alkalmazandó, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 35.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Pp. 101.§ (1) és 102.§ (1) bekezdései alapján kötelezte, hogy fizesse meg a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A.§ (5) bekezdése szerinti összegű eljárási illetéket az 58.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti mérsékelt összegben.
[9] A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. április 23.

Dr. Tóth Kincső s.k. a tanács elnöke,
Dr. Rothermel Erika s.k. előadó bíró,
Dr. Márton Gizella s.k. bíró