Kvk.II.37.478/2014/2. számú határozat

KÚRIA

Kvk.II.37.478/2014/2.szám

A Kúria ... Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: ... ügyvéd) által képviselt Magyar Szocialista Párt (cím) I.r., az Együtt - a Korszakváltók Pártja (cím) II.r., a Demokratikus Koalíció (cím) III.r., a Párbeszéd Magyarországért Párt (cím) IV.r. és a Magyar Liberális Párt (cím) V.r. kérelmezőknek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. április 7. napján meghozott 976/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem alapján indult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

végzést:

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 976/2014. számú határozatát helybenhagyja.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A kérelmezők jelöltje, ... 2014. április 6. napján benyújtott kifogásában a Miniszterelnökség honlapján (www.kormany.hu) 2014. április 4. napján "Minden szavazatra szükség van" című beszámolót és a "Fel, győzelemre" címmel közzétett írást sérelmezte. Arra hivatkozott, hogy a kifogásolt beszámolók a FIDESZ-KDNP jelölőszervezet népszerűsítésére irányultak, s így kampánytevékenységnek minősülnek. A beadványozó hivatkozott a Kúria Kvk.I.37.394/2014/2. sorszámú és Kvk.III.37.359/2014/2. sorszámú végzésében rögzített indokolásokra, melyek szerint az állami közhatalmat megtestesítő központi államigazgatási szervek esetében követelmény, hogy tevékenységükkel ne avatkozzanak be a jelölőszervezetek választási versengésébe. Az indítványozó szerint a Miniszterelnökség a kampánytevékenységgel súlyosan megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség és a 2.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.

A Nemzeti Választási Bizottság 976/2014. számú határozatában a kifogást elutasította. Indokolásában megállapította, hogy a Miniszterelnökség által működtetett www.kormany.hu oldal a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203.§ 60. pontja szerint sajtótermék, amelynek tartalmáért a Miniszterelnökség szerkesztői felelősséget visel.

A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014.(I.22.) Me. utasítás vonatkozik a kormany.hu oldal üzemeltetésével kapcsolatos feladat- és hatáskörökre.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a kifogással érintett weboldal a magyar kormány hivatalos információs honlapja, mely a kormányzat tevékenységéről tartalmaz aktuális híreket, beszámolókat. Tekintettel arra, hogy a kormányt az országgyűlési képviselők választásán mandátumot szerző pártok alakítanak, a kormánypártok, illetve a képviselőik a választási időszakban jelölőszervezetként is megjelennek. Mindez azonban nem eredményezheti a kormany.hu honlap működéséért felelős kormányzati szerv jogszabályon alapuló feladat-ellátása felfüggesztését, ellehetetlenülését. A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozása szerint a kormányfő részvételével zajló eseményekről való tájékoztatás nem tekinthető kampánytevékenységnek, az arra vonatkozó tájékoztató a jogszabályon alapuló feladatellátás keretében került közzétételre.

A kérelmezők a bírósági felülvizsgálati kérelmükben a Ve. 2.§ (1) bekezdés c) és e) pontja alapelvének sérelmére hivatkoztak, illetőleg felhívták a Ve. 141.§-ában meghatározott kampánytevékenység fogalmát. A kérelmezők szerint a kifogással érintett beszámolók nem a kormányzati tevékenységgel függenek össze, mivel azok a miniszterelnök olyan szerepléséről tudósítottak, amelynek keretében az általa vezetett párt rendezvényén, mint miniszterelnök-jelölt szólalt meg. A kérelmezők vitatták a Nemzeti Választási Bizottság azon álláspontját is, hogy az érintett honlap sajtóterméknek minősülne, mivel az nem szerepel a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által vezetett nyilvántartásban. A kérelmezők a bírósági felülvizsgálati kérelmükben is felhívták a Kúria korábban megjelölt végzéseinek indokolását, és arra hivatkoztak, hogy a közhatalmat megtestesítő központi államigazgatási szervek esetében még erőteljesebb az a követelmény, hogy tevékenységükkel ne avatkozzanak be a jelölőszervezetek választási versengésébe.

A bírósági felülvizsgálati kérelem nem alapos.

A Kúriának jelen ügy keretei között arról kellett állást foglalnia, hogy a Miniszterelnökség honlapjához kapcsolódó kormányzati kommunikációs tevékenység kampányidőszakban milyen módon értékelhető a Ve. szabályai alapján. A Kormány, valamint a hatáskörükben eljáró központi államigazgatási szervek és a települési önkormányzatok a Ve. 1. és 2.§-aira tekintettel nem alanyai a választási eljárásnak, ugyanakkor tevékenységük a kampány időszakban kétség kívül érinti a választással kapcsolatos egyes közjogi jogviszonyokat. A választási eljárásban résztvevők jogait és kötelezettségeit a Ve. határozza meg. A Kúria e jogok és kötelezettségek szabályozásának módját a Kvk.II.37.307/2014/3. sorszámú határozatában érdemben vizsgálta és elvi tartalommal mondta ki, hogy a választási jogviszonyban a Ve. szabályai az irányadók, más típusú szabályozás alkalmazására a Ve. külön felhatalmazása alapján van lehetőség. Ebből az is következik, hogy a Ve. nem érintette a hatálya alá egyébként nem tartozó szervezetek tevékenységét és feladatkörét és ezen szervezetek részére a kampányidőszakra tekintettel külön szabályozást sem tartalmaz. Mindemellett az adott közhatalmi tevékenységre irányuló konkrét szabályok sem tartalmaznak olyan típusú rendelkezéseket, amelyek kampányidőszakra tekintettel a feladat-, vagy hatáskör gyakorlásának eltérő módjára utalnának. A Nemzeti Választási Bizottság részletesen elemezte a kormany.hu weboldal működtetésével kapcsolatos feladatköröket és a jogi szabályozás sajátosságait. A Kúria a Kvk.II.37.398/2014/4. sorszámú végzésében kiemelte, hogy a Ve. hatálya alá egyébként nem tartozó szervezetek vonatkozásában részletesen kell vizsgálni a kifogással érintett tevékenységekre tekintettel a választási jogviszonyok tényleges érintettségét. A Kúria egyetért a Nemzeti Választási Bizottság azon álláspontjával, hogy a kifogással érintett közlemények a kormányzati információs tevékenység feladat- és hatáskörébe tartoztak, az adott rendezvényekről történő tájékoztatás a honlap üzemeltetőjének jogszabályi feladata volt.

A kifogás elbírálásában annak nem volt jelentősége, hogy az adott weboldal sajtóterméknek minősíthető-e, mivel kizárólag abból kellett kiindulni, hogy a Ve. hatálya alá nem tartozó szervezet kommunikációs tevékenységét kell értékelni és annak esetleges jogkövetkezményéről kell állástfoglalni.

A Kúria nem tartotta megalapozottnak a kérelmezők részéről sem a kifogás alátámasztásában, sem a bírósági felülvizsgálati kérelem indokolásában a Kúria  Kvk.I.37.391/2014/2., valamint Kvk.III.37.359/2014/2. sorszámú végzéseinek felhívását. A kampányidőszakban végzett, a Ve. hatálya alá nem tartozó szervek tevékenységének megítélését mindig az adott tényállás részletes vizsgálatával, az érintett szervezet feladat- és hatáskörére vonatkozó egyedi szabályozás elemzésével lehet eldönteni. A jelen kifogással érintett ügyben egyértelműen el kell határolni a kormányzati tájékoztatási tevékenységet, a választási időszakban kifejtett kampánytevékenységtől. A kifogás szerinti tájékoztatások közzététele a Miniszterelnökség feladat- és hatáskörébe tartozott, a közzététel jogszabályi kötelezettség teljesítését jelentette, így a Ve. szerint külön nem minősülhet.

Az előzőek alapján a Nemzeti Választási Bizottság helyesen állapította meg, hogy a kifogásban megjelölt tájékoztatásokra tekintettel a Ve. alapelveinek sérelme nem valósult meg, a Ve. 141.§-ában foglalt kampánytevékenységre nem került sor, amire tekintettel a döntése mindenben megfelelt a jogszabályi rendelkezéseknek. A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság jogszerű határozatát a Ve. 231.§ (5) bekezdése a) pontja alapján helybenhagyta.

A Kúria döntése elleni jogorvoslatot a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2014. április 14.

Dr. Kalas Tibor s.k. tanácselnök, előadó bíró,
Dr. Tóth Kincső s.k. bíró,
Dr. Rothermel Erika s.k. bíró