Kvk.II.37.442/2018/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
végzése

Az ügy száma:    Kvk.II.37.442/2018/4.

A tanács tagjai:     Dr. Tóth Kincső a tanács elnöke
Dr. Rothermel Erika előadó bíró
Dr. Márton Gizella bíró

A kérelmező:    ... Párt (cím)

A kérelmező képviselője:    Dr. Ternovszky Anna ügyvéd (cím)

Az ügy tárgya:    választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:    kérelmező
   
A felülvizsgálni kért jogerős határozat:    Nemzeti Választási Bizottság 688/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (ezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A kérelmező a Nemzeti Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: NVB) benyújtott kifogásában a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a választási esélyegyenlőség alapelveinek  megsértésére hivatkozott, mivel az RTL KLUB televízió 2018. április 5-én a „Magyarul Balóval – Különkiadás: miniszterelnök-jelöltek vitája április 5-én” című műsorába kizárólag a Jobbik, az LMP, az MSZP-Párbeszéd és a FIDESZ-KDNP miniszterelnök-jelöltejei kaptak meghívást, míg az ... Párt miniszterelnök-jelöltje, valamint a 2018. évi országgyűlési választásokon országos listát állító további pártok miniszterelnök-jelöltjei nem.

[2] Az NVB a kifogást elutasította, mivel álláspontja szerint a kifogásban megjelölt országgyűlési képviselőjelöltekkel („miniszterelnök-jelöltekkel”) készített beszélgetés nem tartozik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 146.§ a) pontjában és az a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203.§ 55. pontjában foglalt politikai reklám fogalmi körébe, így nem valósult meg a politikai reklámra vonatkozó jogszabályi rendelkezések sérelme. Mivel a kifogástevő mindösszesen egy műsorszám tekintetében hozott fel bizonyítékot a megjelölt választási alapelv megsértésére vonatkozóan, ezért az nem alapozhatja meg a Ve. 2.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt alapelv sérelmét.

A felülvizsgálati kérelem

[3] A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB 688/2018. számú határozatának hatályon kívül helyezését kérte, illetve azt, hogy a Kúria alkalmazza az RTL KLUB, mint médiaszolgáltatóval szemben a Ve. 152.§ (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, a 218.§ (2) bekezdés a), b) és d) pontjai szerinti jogkövetkezményeket.

A Kúria döntése és jogi indokai

[4] A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

[5] A Ve. 223.§ (1) bekezdése értelmében a fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben, a bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a 224.§ (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.

[6] A Kúria megállapította, hogy az elektronikus dokumentumban benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem nem tartalmazza a Ve. 223.§ (1) bekezdése szerinti minősített elektronikus aláírást. A Ve. 224.§ (5) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. Jelen ügyben a jogi képviselet a fentiek szerint nem igazolt. A Ve. 231.§ (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha a 224.§ (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be.

[7] A fentiek alapján a Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Zárórész

[8] A Kúria a kérelmezőt – az illetékmentességi nyilatkozat hiányában – a Ve. 228.§ (2) bekezdésének megfelelően a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 630.§ (5) bekezdése folytán alkalmazandó a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 35.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Pp. 101.§ (1) és 102.§ (1) bekezdései alapján kötelezte, hogy fizesse meg a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A.§ (5) bekezdése szerinti összegű eljárási illetéket az 58.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti mérsékelt összegben.

[9]  A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. április 11.

Dr. Tóth Kincső s.k. a tanács elnöke, Dr. Rothermel Erika s.k. előadó bíró, Dr. Márton Gizella s.k. bíró