Kvk.II.37.421/2010/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.II.37.421/2010/2.szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt I.r. és II.r. kérelmezőknek az Országos Választási Bizottság 2010. április 11-én 18:50-kor a kampánycsend kiterjesztése, majd 22:15-kor annak megszüntetése tárgyában hozott jegyzőkönyvi döntések, továbbá a 3/2010. OVB állásfoglalás ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta az alábbi

v é g z é s t:


A Legfelsőbb Bíróság a kérelmezők bírósági felülvizsgálati iránti kérelmét hivatalból elutasítja.


A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s


A kérelmezők 2010. április 15. napján bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet terjesztettek elő az Országos Választási Bizottság 2010. április 11-én 18:50-kor a kampánycsend kiterjesztése, majd 22:15-kor annak megszüntetése tárgyában hozott - általuk határozatnak tartott - jegyzőkönyvi döntések, valamint a 3/2010. OVB állásfoglalás tekintetében. Kérelmük arra irányult, hogy a Legfelsőbb Bíróság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 84.§ (7) bekezdés b) pontja alapján a "határozatokat" változtassa meg, a "határozathozatalt mellőzze", és az Országos Választási Iroda kérelmét utasítsa el. A kérelmezők az illeték megfizetését mellőzték és kérték továbbá, hogy a Legfelsőbb Bíróság állapítsa meg, hogy a választási nemperes eljárást kezdeményező beadvány illetékmentes, valamint marasztalja az Országos Választási Bizottságot fejenként 10.000 forint munkaellenérték költségként történő megfizetésére.


A kérelem érdemben nem bírálható el.

I.


A Ve. 82.§ (1) bekezdése alapján a választási bizottság másodfokú határozata ellen a Fővárosi - megyei bírósághoz, továbbá az Országos Választási Bizottság határozata ellen a Legfelsőbb Bírósághoz lehet bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet előterjeszteni.


Az Országos Választási Bizottság 2010. április 11-i ülésének jegyzőkönyvéből megállapítható, hogy a kérelmezők az Országos Választási Bizottság jegyzőkönyvbe foglalt döntéseit tekintették a Legfelsőbb Bíróság előtt megtámadható határozatnak, bár azokat határozati formába nem foglalták és azok a határozatra jellemző formai és tartalmi kellékekkel sem rendelkeztek.


A fenti jegyzőkönyvbe foglalt döntések nem minősülnek olyan érdemi határozatnak, amelyek bírósági felülvizsgálatáról a Ve. 82.§ (1) bekezdése rendelkezik, ezért az ezek ellen előterjesztett bírósági felülvizsgálati kérelem érdemi elbírálására nincs lehetőség.

II.


Az Országos Választási Bizottságnak a szavazás lezárásáról szóló 3/2010. OVB számú Állásfoglalásával szemben benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem ugyancsak nem vizsgálható érdemben a következők miatt.


A Ve. 90/A.§ (4) bekezdés a) pontja alapján az Országos Választási Bizottság Állásfoglalást ad ki a választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezése és az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében; az állásfoglalás iránymutató jellegű, az ellen jogorvoslatnak helye nincs; az állásfoglalást a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.


A Legfelsőbb Bíróság töretlen gyakorlata szerint az állásfoglalás kiadása az Országos Választási Bizottság diszkrecionális joga, az állásfoglalás kiadására irányuló indítvány elbírálásnak rendjét - ügyrend hiányában - az Országos Választási Bizottság maga határozza meg, ezen eljárási kérdés körében a Legfelsőbb Bíróság törvényességi, felülvizsgálati jogköre nem áll fenn.


A Ve. egyértelmű rendelkezése alapján a bíróságnak az állásfoglalás érdemi vizsgálatára nincs hatásköre, így a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem azon részét is, amely a 3/2010. OVB a szavazás lezárásáról szóló állásfoglalását érinti hivatalból elutasította.


E végzés elleni további jogorvoslatnak a Ve. 84.§ (10) bekezdés zárja ki.


Budapest, 2010. április 15.


Dr. Kaszainé dr. Mezey Katalin sk. a tanács elnöke,
Dr. Kalas Tibor sk. előadó bíró, Dr. Tóth Kincső sk. bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő