Kvk.II.37.418/2018/2. számú határozat

A Kúria
végzése

Az ügy száma:    Kvk.II.37.418/2018/2.

A tanács tagjai:    Dr. Tóth Kincső a tanács elnöke
Dr. Rothermel Erika előadó bíró
Dr. Márton Gizella bíró

A kérelmező:    Nemzetegyesítő Mozgalom (cím)

Képviselője:    Dr. Ravasz László ügyvéd (cím)

Az eljárás tárgya:    választási ügy

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó:    a kérelmező

A felülvizsgált jogerős határozat:    a Nemzeti Választási Bizottság 619/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (ezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Pest Megye 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 214.§ (1) bekezdésében, valamint a Ve. 297.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 2018. március 21. napján kelt 35/2018. számú határozatával megállapította a Ve. 124.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértését, és ezért a kérelmezőt 750.000 forint bírság megfizetésére kötelezte.

[2] A kérelmező elnöke fellebbezése folytán eljáró Nemzeti Választási Bizottság (továbbiakban: NVB) 2018. március 29. napján kelt 619/2018. számú határozatával az OEVB határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Megállapította, hogy a kérelmező elkésetten terjesztette elő fellebbezését. Hivatkozott a Ve. 10.§ (3) bekezdésére, melynek értelmében a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A Ve. 10.§ (4) bekezdése alapján pedig a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni, továbbá a Ve. 231.§ (1) bekezdésére miszerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett, nem felel meg a Ve. 224.§ (2) bekezdésében foglaltaknak.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[3] A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának megváltoztatását, a kiszabott bírság méltányosságból való törlését kérte.

A Kúria döntése és jogi indokai

[4] A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

[5] A Ve. 231.§ (1) bekezdése szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett, nem felel meg a Ve. 224.§ (2) bekezdésében foglaltaknak.

[6] A Ve. 224.§ (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz. A Ve. 10.§ (3) bekezdése értelmében a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A Ve. 10.§ (4) bekezdése alapján pedig a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

[7] A fentiek alapján a bírósági felülvizsgálati kérelmet a jelen ügyben úgy kellett volna benyújtani – amint ezt a megtámadott határozat jogorvoslati tájékoztatása is tartalmazza –, hogy az legkésőbb 2018. április 1-jén 16.00 óráig megérkezzen.

[8] A kérelmező a felülvizsgálati kérelmet ügyvéd útján elektronikus úton 2018. április 1-jén 16:33 perckor nyújtotta be, ennélfogva a felülvizsgálati kérelem elkésett.

[9] Mivel a kérelmező felülvizsgálati kérelmét elkésetten terjesztette elő, ezért a Kúria – a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja alapján – a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[10] A Kúria a kérelmezőt – az illetékmentességi nyilatkozat hiányában – a Ve. 228.§ (2) bekezdésének megfelelően a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 630.§ (5) bekezdése folytán alkalmazandó a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 35.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Pp. 101.§ (1) és 102.§ (1) bekezdései alapján kötelezte, hogy fizesse meg a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A.§ (5) bekezdése szerinti összegű eljárási illetéket az 58.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti mérsékelt összegben.

[11] A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. április 5.

Dr. Tóth Kincső s.k. a tanács elnöke, Dr. Rothermel Erika s.k. előadó bíró, Dr. Márton Gizella s.k. bíró