Kvk.II.37.390/2018/2. számú határozat

A Kúria
végzése

Az ügy száma:    Kvk.II.37.390/2018/2.

A tanács tagjai:  Dr. Tóth Kincső a tanács elnöke
                          Dr. Rothermel Erika előadó bíró
                          Dr. Márton Gizella bíró

A kérelmező: Momentum Mozgalom Párt
                      (cím)

Képviselője: Dr. Török Gyula Ügyvédi Iroda
                    Dr. Török Gyula ügyvéd
                    (cím)

Az eljárás tárgya: választási ügy

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: a kérelmező

A felülvizsgált jogerős határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 560/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1.000 (ezer) forint mérsékelt eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A Budapest 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 214. § (1) bekezdésében, valamint a Ve. 297.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a kérelmező kifogásának részben helyt adott és a 23/2018. (III. 19.) számú határozatával megállapította a Ve. 2.§ (1) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt rendelkezések megsértését.

[2] Fekete-Győr András fellebbezése folytán eljáró Nemzeti Választási Bizottság (továbbiakban NVB) 2018. március 23. napján kelt 560/2018. számú határozatával az OEVB határozatát megváltoztatta, és a kérelmező kifogásának részben helyt adva megállapította, hogy a Momentum Mozgalom Párt választási plakátjainak eltávolításával ismeretlen személyek megsértették a jelölő szervezetet a Ve. 144.§ (3) bekezdésében foglalt jogosultságát, illetve ezzel összefüggésben a Ve. 2.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt a választás tisztaságának megóvására vonatkozó kötelezettséget. A NVB a „Békemenet” rendezvény szervezőinek együttes marasztalására tett indítvány tekintetében a kifogást elutasította. Indokolása szerint a Ve. 2.§ (1) bekezdés a) pontja sérelmét azért lehetett megállapítani, mert a jogsértés egyik elkövetője egyértelműen szándékosan kívánt a jelölő szervezetnek hátrányt okozni. A NVB ugyanakkor nem látta a Ve. 2.§ (1) bekezdés sérelmét megvalósulni, mivel a résztvevők a Ve.-ben rögzített jogaikat gyakorolták a választási gyűlésen való részvétellel. A NVB a rendezvény szervezői elmarasztalására sem látott kellő indokot, a kérelmező érvei álláspontja szerint a Ve. 13.§ (1) bekezdése téves értelmezésen alapulnak.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

[3] A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának megváltoztatását, a „Békemenet” szervezői (Civil Összefogás Alapítvány) felelősségének megállapítását, a további jogsértéstől való eltiltását, valamint megfelelő összegű bírság kiszabását kérte.

A Kúria döntése és jogi indokai

[4] A kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme érdemi vizsgálatra alkalmatlan.

[5] A Ve. 231.§ (1) bekezdése szerint a fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett, nem felel meg a Ve. 224.§ (2) bekezdésében foglaltaknak.

[6] A Ve. 224.§ (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz. A Ve. 10.§ (3) bekezdése értelmében a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A Ve. 10.§ (4) bekezdése alapján pedig a 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

[7] A fentiek alapján a bírósági felülvizsgálati kérelmet a jelen ügyben úgy kellett volna benyújtani – amint ezt a megtámadott határozat jogorvoslati tájékoztatása is tartalmazza –, hogy az legkésőbb 2018. március 26-án 16.00 óráig megérkezzen.

[8] A kérelmező a felülvizsgálati kérelmet ügyvéd útján elektronikus úton 2018. március 26-án 16:01 perckor nyújtotta be, ennélfogva a felülvizsgálati kérelem elkésett.

[9] Mivel a kérelmező felülvizsgálati kérelmét elkésetten terjesztette elő, ezért a Kúria – a Ve. 231.§ (1) bekezdés b) pontja alapján – a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

Záró rész

[10] A Kúria a kérelmezőt – az illetékmentességi nyilatkozat hiányában – a Ve. 228.§ (2) bekezdésének megfelelően a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 630.§ (5) bekezdése folytán alkalmazandó a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 35.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Pp. 101.§ (1) és 102.§ (1) bekezdései alapján kötelezte, hogy fizesse meg a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A.§ (5) bekezdése szerinti összegű eljárási illetéket az 58.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti mérsékelt összegben.

[11] A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. március 29.

Dr. Tóth Kincső sk. a tanács elnöke,
Dr. Rothermel Erika sk. előadó bíró,
Dr. Márton Gizella sk. bíró