Kvk.II.37.337/2010/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.II.37.337/2010/2.szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2010. március 19. napján meghozott 189/2010. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta az alábbi

v é g z é s t :


A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


Ez ellen a végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s


Az Országos Választási Bizottság 189/2010. (III.19.) számú határozatában S.G., a képviselő jelölte által előterjesztett kifogást elutasította. A határozatban kioktatta -többek között - az érintetteket arról, hogy a bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.


A kérelmező a határozat ellen 2010. március 21. napján nyújtott be bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet. A kérelmező kérelmét fax útján az Országos Választási Bizottságnál terjesztette elő, mellékletben csatolta a jogi szakvizsga bizonyítványának hitelesítést nem tartalmazó fénymásolatát.


A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem érdemi vizsgálatra nem alkalmas.


A választási eljárásról szóló 2005. évi LXXXI. módosított 1997. évi C. törvény (Ve.) 84.§ (1) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A kérelmező a kérelmet, mint jogi szakvizsgával rendelkező magánszemély terjesztette elő.


A jogi szakvizsga igazolása hitelesítés hiányában nem felelt meg a Pp. 195.§ (1) bekezdése és a Pp. 73/C.§ (4) bekezdésben írt követelményeknek. Ennek alapján a Legfelsőbb Bíróság az érdemi vizsgálatra alkalmatlan felülvizsgálat iránti kérelmet a Ve. 84.§ (1) bekezdésére tekintettel a Ve. 84.§ (4) bekezdése szerint elutasította.


A végzés ellen további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 84.§ (10) bekezdése zárja ki.


Budapest, 2010. március 22.


Dr. Kaszainé dr. Mezey Katalin sk. a tanács elnöke,
Dr. Kalas Tibor sk. előadó bíró, Dr. Tóth Kincső sk. bíró