Kvk.II.37.334/2010/4. számú határozat

Nyomtatóbarát változat


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.II.37.334/2010/4.szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljáró kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2010. március 19. napján meghozott 186/2010. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta az alábbi

v é g z é s t :


A Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 186/2010. számú határozatát helybenhagyja.


E végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s


A magánszemély beadványozó 2010. március 17-én kifogást nyújtott be - az aznap tudomására jutott tények alapján - az Országos Választási Bizottsághoz és sérelmezte, hogy a (a továbbiakban:) által budapesti közterületen osztogatott című kiadványáról hiányoznak a szerkesztésre és kiadásra vonatkozó legfontosabb adatok (impresszum), amely sérti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 42.§ (1) bekezdésének és a sajtóról szóló 1986. évi I. törvény (Sajtótv.) 16.§ (1) bekezdésének rendelkezését.


Az Országos Választási Bizottság a 186/2010. számú határozatában a kifogásnak helyt adott és a hozzá benyújtott bizonyíték alapján megállapította, hogy a című kiadvány (továbbiakban: kiadvány) "egyéb szöveges kiadvány"-nak tekinthető nyilvános közlésre szánt sajtótermék, amelyet a Sajtótv. 16.§ (1) bekezdése alapján impresszummal kell ellátni, ezért a kiadványt készítő és terjesztő, az impresszum hiánya miatt megsértette a választási plakátra vonatkozó Ve. 42.§ (1) bekezdését, valamint a választási plakát tekintetében alkalmazni rendelt sajtóról szóló jogszabályokat. Az Országos Választási Bizottság az -t eltiltotta a kiadvány impresszum nélküli további terjesztésétől.


A kérelmező a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmében a 186/2010. számú határozat megváltoztatását és a magánszemély kifogásának elutasítását kérte. Állította, hogy a kiadvány nem a választási kampány része, nem annak során készült plakát, ezért az impresszum hiánya miatti jogsértés megállapítása és jogkövetkezmény alkalmazása nem tartozik az Országos Választási Bizottság hatáskörébe. Sérelmezte, hogy az Országos Választási Bizottság határozatában - a Ve. 3.§ c) és e) pontját sértve - az e-mail címét nem tüntette fel, ezzel kizárta a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem előterjesztésének ezen módját. Kérte költségei megtérítését.


A kérelmező a szóbeli nyilatkozattétel során arra hivatkozott, hogy a oldalról kinyomtatott című kiadvány impresszummal rendelkezik, a "lap" 8 oldalas terjedelme miatt nem minősül plakátnak.


A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem - az alábbiak szerint - alaptalan.


A Ve. 77.§ (1) bekezdése szerint a választásra irányadó jogszabály megsértése miatt tehető kifogás. A választási kampány szabályait, azon belül a választási plakátra vonatkozó rendelkezéseket - azaz választásra irányadó szabályt - tartalmaz a Ve. 42.§ (1) bekezdése, mely szerint a plakát olyan sajtótermék, melyet engedély és bejelentés nélkül lehet előállítani, egyebekben rá a sajtóról szóló jogszabályok kell alkalmazni.


A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelmében tévesen állította, hogy a kiadvány nem plakát és azzal kapcsolatos tartalmi kifogás elbírálása nem tartozik az Országos Választási Bizottság hatáskörébe.


Az Országos Választási Bizottság - a Ve. 149.§ l) pontjával összhangban állóan - helyesen állapította meg, hogy a kiadvány választási kampány részét képező plakát, mert az választási döntést befolyásoló tartalma alapján, terjedelmétől függetlenül és terjesztésének módja szerint választási kampányhoz kapcsolódó szórólapnak minősül, ez okból vonatkozik rá a Ve. 42.§ (1) bekezdés azon előírása, hogy engedély, bejelentés nélkül készíthető, azonban tartalmában meg kell felelnie a sajtóról szóló jogszabályokban foglaltaknak.


A Ve. 42.§ (1) bekezdése folytán a plakátra is alkalmazandó Sajtótv. 16.§ (1) bekezdése szerint a sajtóterméken kötelezően fel kell tüntetni a szerkesztésre és kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum). Ezért a plakátnak minősülő impresszumot nélkülöző, ezáltal hiányos tartalmú kiadvány megjelentetése választási szabály - Ve. 42.§ (1) bekezdése - megsértésének minősül, mely a Ve. 77.§ (1) bekezdése alapján kifogással volt támadható és azt az Országos Választási Bizottság hatáskörében eljárva bírálta el.


A kérelmező szóbeli meghallgatásán állította azt is, hogy a kiadvány megfelelő tartalommal jelent meg. Ez az állítás és az annak bizonyítására becsatolt, az Országos Választási Bizottság által vizsgáltétól különböző megjelenési formátumú kiadvány, melyet - a kifogás előterjesztését követő 5. napon és a határozat meghozatalát követő 3. napon - a internetes oldalról letöltött kérelmező az időmúlásra és az eltérő megjelenési formátumra figyelemmel nem alkalmas az Országos Választási Bizottság határozatának jogszerűségének cáfolatára.


Nem sértette meg az Országos Választási Bizottság a Ve. 3.§ c) és e) pontját, mert a határozat rendelkező részébe foglalt tájékoztatása mindenki számára egyenlő eséllyel és pártatlan módon biztosította a jogorvoslati jog tisztességes és rendeltetésszerű gyakorlásának lehetőségét. Az e-mail cím megadása azért is szükségtelen, mert a választási ügyben a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus úton nem nyújtható be az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 3.§ (3) bekezdése és a 105/1952.(XII.28.) MT rendelet 13.§ (3) bekezdése értelmében a nemperes eljárásokban is alkalmazandó polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.)kifejezett rendelkezésének hiányában.


A Legfelsőbb Bíróság a Ve. 82.§ (1) bekezdése alapján az Országos Választási Bizottság határozatának bírósági felülvizsgálatára jogosult, hatásköre nem terjed ki a döntés meghozatalát nem érintő eljárási cselekmények megfelelőségének vizsgálatára.


Mindezekre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság az Országos Választási Bizottság 186/2010. számú határozatát a Ve. 84.§ (7) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.


A végzés elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 84.§-ának (10) bekezdése zárja ki.


Budapest, 2010. március 23.


Dr. Kaszainé dr. Mezey Katalin sk. a tanács elnöke,
Dr. Tóth Kincső sk. előadó bíró, Dr. Kalas Tibor sk. bíró

A kiadmány hiteléül:

tisztviselő