Kvk.II.37.283/2018/2. számú határozat

A Kúria
mint felülvizsgálati bíróság
végzése

Az ügy száma:    Kvk.II.37.283/2018/2.

A tanács tagjai:     Dr. Tóth Kincső tanácselnök
Dr. Márton Gizella előadó bíró
Dr. Rothermel Erika bíró

A kérelmező:     Rend és Elszámoltatás Párt (1102 Budapest, Füzér utca 34/A.)

A kérelmező képviselője:    Dr. Resán Gergely ügyvéd (cím)

Az ügy tárgya:     választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:    kérelmező

A felülvizsgálni kért jogerős határozat:    Nemzeti Választási Bizottság 272/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 272/2018. számú határozatát megváltoztatja és a Rend és Elszámoltatás Párt jelölő szervezet által – az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán – állított pártlistát 12 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.

A Kúria a pártlistán szereplő jelölteket és sorrendjüket jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.
A Kúria megállapítja, hogy a Rend és Elszámoltatás Párt jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistája alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult. A támogatás összege az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése szerint kerül meghatározásra.

A le nem rótt 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket az állam viseli.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat szempontjából lényeges tényállás és a választási bizottsági határozat

[1] A kérelmező mint jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistáját 2018. március 6-án 14 fő jelölttel bejelentette.

[2] A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 272/2018. számú határozatával a kérelmező által – az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán – állított pártlista nyilvántartásba vételét visszautasította. Határozatát azzal indokolta, hogy az  országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 8. § (1) és (2) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők általános választásán pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fővárosban – legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 254. § (1) bekezdése szerint a pártlista állításánál a jelölő szervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjei számát kell figyelembe venni, kivéve azt a jelöltet, akinek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elutasította. Megállapította, hogy kérelmezői jelölő szervezet a pártlistát törvényi határidőn belül bejelentve 12 megyében és a fővárosban összesen 36 egyéni választókerületi jelöltet állított. Az NVB a pártlistán szereplő jelöltek adatait a Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a központi névjegyzékben ellenőrizve arra a megállapításra jutott, hogy a pártlista 4. sorszám alatti jelöltje a Ve. 129. § (1) bekezdésébe ütközően a lakcímét nem a központi névjegyzékben szereplő adatoknak megfelelően tüntette fel az SZ1 lapon. A pártlista 12. helyén szereplő jelöltről megállapította, hogy az a központi névjegyzékben nem szerepel, ezért a Vjt. 2. § (2) bekezdésére figyelemmel az országgyűlési képviselők választásán aktív és passzív választójoggal nem rendelkezik, emiatt a 12. sorszám alatti jelölt sem felel meg a törvényes feltételeknek.

A felülvizsgálati kérelem

[3] A kérelmező felülvizsgálati kérelmében az NVB határozatának megváltoztatásával a pártlista nyilvántartásba vételét kérte.
[4] Álláspontja szerint az NVB határozata sérti a Ve. 130. § (2) bekezdését, 132. §-át, a Vjt. 8. § (1) bekezdését. Állítása szerint az NVB határozata a Ve. 130. § (2) bekezdésével ellentétes és eltér az NVB eddigi gyakorlatától is, mert az NVB a pártlistáról az egyik jelölt kiesése esetén a kieső helyére a soron következő jelölt előrelépése folytán nem állapíthatta volna meg, hogy a kérelmezői jelölő szervezet nem felel meg a Vjt. 8. § (1) bekezdésében foglalt törvényi feltételeknek.

A Kúria döntése és jogi indokai

[5] A bírósági felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint alapos.

[6] A Kúria a Ve. 222. § (1) bekezdése alapján a kérelmező érintettségét elfogadva a felülvizsgálati kérelmet érdemben vizsgálta azzal, hogy a Ve. 224.§ (3) bekezdés a) pontja, 223.§ (3) bekezdés a) pontja, valamint a 231.§ (1) bekezdés d) pontja értelmében a bírósági felülvizsgálati kérelemben megjelölt jogszabálysértés adja meg a felülvizsgálat kereteit. Mivel a kérelmező a pártlistán szereplő 4. és 12. sorszám alatti jelöltek meg nem felelését, a listáról való kiesését nem kifogásolta, ezt a Kúria tényként kezelte. Ahogy tényként kellett elfogadni azt is, hogy az NVB a listán szereplő más jelöltekkel és a listaállítással kapcsolatban további kifogást nem emelt, jogszabálysértést nem állapított meg.

[7] A Kúria mindezek okán elsődlegesen a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott Ve. 130.§ (2) bekezdésének a megsértését vizsgálta. A kérelmező e jogsértés elkövetését azért rótta az NVB terhére, mert álláspontja szerint a kieső jelölt helyére a soron következő jelölt belépésével kellett volna a pártlista nyilvántartásba vételének a Vjt. 8. § (1) bekezdésében írt feltételei teljesítését megítélni.

[8] A Ve. 130. § (1) bekezdése értelmében a listán szereplő jelöltek sorrendjét a lista bejelentése után nem lehet módosítani, azonban – a (2) bekezdés szerint – ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.
[9] A jelölt kiesése folytán a soron következő jelölt előrelépésére vonatkozó szabályt az NVB nem alkalmazta és ennek indokát sem adta a határozatában, ezért a határozata indokolása e tekintetben alapvetően hiányos. A kérelmező arra helytállóan utalt, hogy az NVB más pártok tekintetében ezt a szabályt alkalmazta, így például a 181/2018., 264/2018., 268/2018., 286/2018. számú határozatokban is. Az NVB-nek a pártlista 4. és 12. sorszám alatt bejelentett jelöltek nyilvántartásba vétele feltételeinek meg nem felelése okán a Ve. 130. § (2) bekezdése értelmében a helyükre a pártlistán a soron következő jelöltet kellett volna léptetnie és a további jelöltek sorszáma ennek megfelelő változását kellett volna megállapítania amellett, hogy a pártlista bejelentése egyebekben a törvényes feltételeknek megfelelt, ezért a pártlistát nyilvántartásba kellett volna vennie.

[10] A fentiek alapján a Kúria azt állapította meg, hogy a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelme alapos volt, ezért a Nemzeti Választási Bizottság határozatát a Ve. 231.§ (5) bekezdés b) pontja értelmében megváltoztatta és a kérelmező által – az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán – állított pártlistát 12 fő jelölttel nyilvántartásba vette. A 12 jelöltből álló pártlistát a végzés melléklete tartalmazza.

[11] A Kúria –  az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 6. § (2) bekezdése értelmében – megállapította, hogy a kérelmezői jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított pártlistája alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult. A támogatás összege a Kktv. 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése szerint kerül meghatározásra.

[12] A Kúria megállapította, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (5) bekezdése szerinti eljárási illetéket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62.§ (1) bekezdés h) pontja szerinti tárgyi illetékfeljegyzési jogra tekintettel az 59. § (1)  bekezdése alapján és a Ve. 228. § (2) bekezdése folytán alkalmazandó a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157. § (7) bekezdése, 35. § (1) bekezdése értelmében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 102. § (1) és (6) bekezdései alapján az állam viseli.

[13]  A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2018. március 14.

Dr. Tóth Kincső s.k. tanácselnök, Dr. Márton Gizella s.k. előadó bíró, Dr. Rothermel Erika s.k. bíró

Kfv.II.37.283/2018/2.   
       
"REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT pártlista"       
       
Jelölt sorszáma    Jelölt neve    Jelölő szervezet
1.    Tóth Tamás Mihály    Rend és Elszámoltatás Párt
2.    Bátori Tibor Győzőné    Rend és Elszámoltatás Párt
3.    Bessenyei Géza    Rend és Elszámoltatás Párt
4.    Szenftner László    Rend és Elszámoltatás Párt
5.    Jambrik Gézáné    Rend és Elszámoltatás Párt
6.    Sándor Ernő Tamás    Rend és Elszámoltatás Párt
7.    Békési Edina Katalin    Rend és Elszámoltatás Párt
8.    Szkita Istvánné    Rend és Elszámoltatás Párt
9.    Tokárné Batka Mária    Rend és Elszámoltatás Párt
10.    Imre István    Rend és Elszámoltatás Párt
11.    Katona András    Rend és Elszámoltatás Párt
12.    Tóth Csaba    Rend és Elszámoltatás Párt