Kvk.II.37.271/2014/2. számú határozat

KÚRIA

Kvk.II.37.271/2014/2.szám

A Kúria a által képviselt I.r. és a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt II.r. kérelmezőknek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. március 8. napján meghozott 345/2014. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelme folytán megindult nemperes eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 345/2014. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg az államnak - külön felhívásra -  10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a 2014. március 3-án meghozott 21/2.OEVB/2014/III.03./ számú határozatával az I.r. kérelmezőként eljáró jelölő szervezet jelöltjének, az I.r. kérelmezőnek az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán való nyilvántartásba vételi kérelmét elutasította a megfelelő számú ajánlás hiányára utalással.

A határozat ellen mindkét kérelmező fellebbezést nyújtott be, amelyben a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252.§-áak és az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (továbbiakban: Vjt.) 6.§-ának megsértésére hivatkoztak.

A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést a Ve. 231.§ (1) bekezdés d) pontja alapján – utalva a Ve. 223.§ (3) bekezdésére, valamint 224.§ (3) bekezdés a) pontjára -,  érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mert a kérelmezők konkrét jogszabálysértés megjelölése nélkül kérték a határozat megváltoztatását.

A kérelmezők a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő, amelyben kérték a határozat megváltoztatását és a jelölt nyilvántartásba vételét. Jogszabálysértésként hivatkoztak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)  50.§ (1) bekezdésére, a Vjt. 6.§-ára, a Ve. 46.§ d/da) és d/dc) pontjaira, 51.§ (1)-(3) bekezdéseire, 122.§ (2) bekezdésére. Állították, hogy nem érvényesültek az 5/2014. NVB iránymutatás elvei, a másodfokon eljáró szervnek az elsőfokú határozatot érdemben kellett volna felülbírálnia, mert megfelelő számú, érvényesnek minősülő ajánlást gyűjtöttek és adtak le.

A kérelmezők bírósági felülvizsgálati kérelme alaptalan.

A Ve. 224.§  (3) bekezdés a) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdése szerinti alapját, azaz a fellebbezésben jogszabálysértésre kell hivatkozni.

A kérelmezők a fellebbezésben hivatkoztak két  jogszabályhelyre, a jelölt bejelentésére vonatkozó szabályokra, illetve a jelöléshez szükséges ajánlások számát előíró rendelkezésre,  de nem jelölték meg, hogy a fellebbezéssel támadott határozat milyen okból jogszabálysértő, a megjelölt jogszabályhelyekhez kapcsolódóan mi volt a konkrét jogszabálysértés. A fellebbezés hiányai a felülvizsgálati eljárásban nem pótolhatók, ezért a Kúria a  kérelmezők által a felülvizsgálati eljárásban megjelölt jogszabálysértéseket (tényállás hiányosságai, az ajánlások érvényességének kérdése) érdemben nem vizsgálhatta.

Mindezek alapján a Kúria a kérelmezők alaptalan bírósági felülvizsgálati kérelme folytán a Ve. 231.§ (5) bekezdés a) pontja szerint a Nemzeti Választási Bizottság határozatát helybenhagyta.

Az eljárás illetékének mértékét az 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (7) bekezdése határozza meg. A Kúria a kérelmezőket az illeték viselésére a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. (a továbbiakban: Pp.) 324.§ (1) bekezdése folytán alkalmazandó 82.§ (1) bekezdés alapján egyetemlegesen kötelezte, figyelemmel a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13.§ (2) bekezdésére és az illetékmentességi nyilatkozat hiányára.

A Kúria határozata ellen további jogorvoslat a Ve. 232.§ (5) bekezdése kizárt.

Budapest, 2014. március 13.

Dr. Buzinkay Zoltán a tanács elnöke,
Dr. Márton Gizella előadó bíró,
Dr. Tóth Kincső bíró