Kvk.II.37.265/2010/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA


Kvk.II.37.265/2010/2.szám


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a I.r. és II.r. kérelmezőknek az Országos Választási Bizottság 2010. február 25. napján meghozott 138/2010. számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelme tárgyában az alulírott helyen és napon meghozta az alábbi

v é g z é s t :


A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s


A kérelmezők az Országos Választási Bizottságnál 2010. február 25. napján előterjesztett kifogásukban azt sérelmezték, hogy az Országos Választási Bizottság a 2010. február 22. napján tartott ülésén meghozott 1/2010. számú állásfoglalását a Magyar Közlöny következő számában nem tette közzé, holott az az érvényesség kelléke és a www.valasztas.hu honlapon való közzététel előfeltétele.


Az Országos Választási Bizottság 138/2010. számú határozatában a kifogást elutasította. A határozat rendelkező része tájékoztatta a kérelmezőket arról, hogy a határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál, és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell előterjeszteni, hogy az legkésőbb 2010. február 28-án 16:00 óráig megérkezzen.


A kérelmezők a határozat ellen 2010. március 1. napján nyújtottak be az Országos Választási Bizottsághoz bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet.


A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem érdemi vizsgálatra nem alkalmas.


A választási eljárásról szóló módosított 1997. évi C. törvény (Ve.) 83.§ (2) bekezdése értelmében a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen az Országos Választási Bizottsághoz. A Ve. 4.§ (3) bekezdése szerint a törvényben meghatározott határidők jogvesztők, azok - ha a törvény másképpen nem rendelkezik - a határidő utolsó napján 16:00 órakor járnak le.


A Legfelsőbb Bíróság az előterjesztett iratokból megállapította, hogy a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elkésett, a kérelmezők a határidőt elmulasztották. A határidő számítására vonatkozó szabályok szerint - amint arra helyesen utalt az Országos Választási Bizottság határozatának rendelkező része is - a bírósági felülvizsgálati kérelmet legkésőbb 2010. február 28. napján 16:00 óráig lehetett volna előterjeszteni, ezzel szemben a tényleges előterjesztésre csak 2010. március 1. napján került sor.


A Ve. által megállapított jogorvoslati határidők jogvesztők, elmulasztásuk esetén igazolásnak nincs helye.


Mindenre tekintettel a Legfelsőbb Bíróság az elkésetten benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a Ve. 84.§ (4) bekezdése szerint érdemi vizsgálat nélkül elutasította.


A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására figyelemmel a Legfelsőbb Bíróság a Ve. 84.§ (6) bekezdése szerinti szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét mellőzte.


A végzés elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 84.§ (10) bekezdése zárja ki.


Budapest, 2010. március 3.


Dr. Kaszainé dr. Mezey Katalin sk. a tanács elnöke,
Dr. Tóth Kincső sk. előadó bíró, Dr. Kalas Tibor sk. bíró